އއ. މާޅޮސް ބަށި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޯކިޑު ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

އއ. މާޅޮސް ބަށި ކޯޓުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗުގައި އޯކިޑު ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ވާދަވެރިކުޅުމަކަށްފަހު، އަންޓަޗަބަލް އާބައްދަލުކޮށެވެ.

ފައިނަލް މެޗު ނިމުމުން ޗެމްޕިއަން ޓީމަަށާއި އެކިވަނަތަކަށްދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި އިނާމާއި ހަންދާނީ ލިޔުންވަނީ ޙަވާލުކޮއްފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އެންމެގިނަ ފޯލި ހިފި ކުޅުންތެރިއަކަށާއި އެންމެގިނަ ފޯލި ސައިކުރި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އޯކިޑު ޓީމުގެ މަރިޔަމް ނަޢީމާއެވެ. އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް އަންޓަޗަބަލް ޓީމުގެ ޢައިޝަތު ނަޝާޔާ ހޮވިފައިވާ އިރު، ބަށި ރާނީގެ ޝަރަފު ހޯދާފައިވަނީ އޯކިޑު ޓީމުގެ މަރިޔަމް ނަޢީމާއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ޓީމުގެ މަޤާމާއި ރަނަރ އަޕް ޓީމުގެ މަޤާމު އަންޓަޗަބަލް ޓީމަށް ލިބުނު އިރު، އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަޤާމުވެސް ލިބުނީ އަންޓަޗަބަލް ޓީމުގެ ކޯޗު ޙައްވާ ނިޝާޔާއަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް =/3000 ރުފިޔާ އަދި ރަނަރ އަޕް ޓީމަށް =/1500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވަނީ ދީފައެވެ.

އއ. މާޅޮސް ކައުންސިލު އިދާރާއިން އިންތިޒާމު ކޮއްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ މި ބަށި ލީގަކީ ކަނބަލުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާ ކުރުމާއެކު ބަށި ކުޅުމުގެ ހުނަރު ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު އިތުރަށް ތަނަވަސްކޮއްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން އިންތިޒާމު ކޮއްގެން ބާއްވާ ޔޫޕީއާރް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރްސް ފޯރަމް މިއަދު ފަށާނެއެވެ.

މިއީ ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއޯޑިކް ރިވިއުގެ 22ވަނަސެޝަންގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބާއްވާ ފޯރަމެކެވެ.

އަދި އެހުށަހެޅުންތަކާއިމެދު އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ފާހަގަކޮށް، އެހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

 

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ގުނާލެވޭ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނިތައް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ޢަޒުމުގައި އެސްޓީއޯ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އާއި މަރކް ޕވލ އާއި ދެމެދު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮއްފިއެވެ.

މަރކް ޕވލ އަކީ ޖަރމަނީގެ ބޭހާއި ކެމިކަލް އުފެއްދުމުގައި ދުނިޔޭގެ މޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ އުފެއްދުން ތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅު ތަކުގައި އެތައްބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުންދާ މީހުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މޮޅު އުފެއްދުން ތަކަކަށްވާ އިރު، އެކުންފުނިންވަނީ ހަކުރުބައްޔާއި ތައިރޮއިޑް ބައްޔަށް ޚާއްޞަ އޮރިޖިނަލް ބްރޭންޑްތަކެއްވެސް އުފައްދާފައެވެ.

“ރައްކާތެރި ބޭސް،އެސްޓީއޯގެ ޒިންމާ” މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ބޭހުންނޭދެވޭ އަސަރެއްކުރާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ރިޕޯޓު ކުރެވޭފަދަ ނިޒާމެއް މިއަހަރުތެރޭ ތަޢާރަފްކޮއްފައެވެ. މިނިޒާމް މެދުވެރިކުރައްވާ ރިޕޯޓު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް އެސްޓީއޯއިން ވަރަށް ޚާއްޞަ އަހަންމިޔަތުކަމެއްދީގެން ތަހުގީގުކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަޔަގީންކަން އެންމެހާ ދިވެހި ރަށްޔިތުންނަށް އަރުވާކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ބޭސް އުފައްދާކުންފުންޏާއި އެހެނިހެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނޭކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަންވެސް ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ސޮއިކުރެވިގެން މިދިޔަ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް މިއޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް މުޅިންއާ އެތައް މޮޅު ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރައް ތަޢާރަފް ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށާއި މިބޭސްތައް ދާދި އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ހުރި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރަތައް މެދުވެރިކޮށް  ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯއަށް މިވަނީ މަރކްގެ ރާއްޖޭގެ އެކްސްލޫސިވް އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރކަން ލިބިފައެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ. އަތޮޅު) ހުޅުދުއްފާރުގައި އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ހުޅުދުއްފާރުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާވޫދެވެ.

އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މި މިސްކިތަކީ 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ.

ހުޅުދުއްފާރުގައި މިހާރު ދެ މިސްކިތް ހުންނަ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް މިސްކިތަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ވަރަށް ކުޑަ މިސްކިތަކަށް ވާތީ، މިއަދު ބިންގާ އެޅުނު މިސްކިތް ހުޅުވުމުން ޖާގަކުޑަ މިސްކިތް ނައްތާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން 6 ރަށެއްގައި ހަ މިސްކިތް އެޅުމަށް މިނިސްޓްރީއާ އެކު އެއްބަސްވެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

 

 

) إِنَّا عَرَ‌ضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾   )

މި ސޫރަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތަކަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެއަމުރުފުޅުތަކާއި އެއްގޮތަށް މުސްލިމުންގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް އެންގަވާފައިވެއެވެ.

(الْأَمَانَةَ ) އަމާނާތުގެ ތެރޭގައި ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހިމެނެއެވެ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” قَالَ اللَّهُ لآدَمَ : ” يَا آدَمُ ، إِنِّي عَرَضْتُ الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَلَمْ يُطِقْنَهَا ، فَهَلْ أَنْتَ حَامِلُهَا بِمَا فِيهَا ؟ ” قَالَ : وَمَا فِيهَا يَا رَبِّ ؟ ” قَالَ : إِنْ حَمَلْتَهَا أُجِرْتَ ، وَإِنْ ضَيَّعْتَهَا عُذِّبْتَ ” ، قَالَ : فَأَنَا أَحْمِلُهَا بِمَا فِيهَا ، قَالَ : ” فَلَمْ يَلْبَثْ فِي الْجَنَّةِ إِلا قَدْرَ مَا بَيْنَ صَلاةِ الأُولَى إِلَى الْعَصْرِ ، حَتَّى أَخْرَجَهُ الشَّيْطَانُ مِنْهَا ” ، قَالَ : ” وَالأَمَانَةُ هِيَ الْفَرَائِضُ الَّتِي ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعِبَادَ ” .  މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބްނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ﷲ ތަޢާލާ އާދަމްގެ ފާނަށް ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. އޭ އާދަމް އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ﷲ އުޑުތަކާއި ބިމަށް އަދި ފަރުބަދަތަކަށް އަމާނާތް ހުށަހެޅުއްވީމެވެ. އެތަކެއްޗަށް އެކަމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން ނުވިއެވެ. ތިބާ އަށް އޭގައިވާ ކަންތައްތައް އުފުއްލިދާނެ ހެއްޔެވެ؟” އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް ދެންނެވިއެވެ. “ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އޭގައި ވަނީ ކޮން ކަންތަކެއް ތޯއެވެ؟” ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “ތިބާ އެ އުފުއްލައިފިނަމަ އަޖުރު ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެގެއްލުވާލައިފިނަމަ ޢަޛާބު ލިބޭނެއެވެ.” އެހިނދު އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް ވިދާޅުވިއެވެ. “އޭގައި ވާކަންތަކާއި އެކު ތިމަންކަލޭގެފާނު އެފުއްލާނަމެވެ.” ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް ސުވަރުގޭގައި ހުންނެވީ މެންދުރާއި ޢަޞްރާއި ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށެވެ. އެހާތަނަށް ވީއިރު ޝައިޠާނަ އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެއިން ނެރެލައިފިއެވެ.”

އަމާނާތަކީ ﷲ އެކަލާންގެ އަޅުތަކުންނާއި އަމާނާތެއްގެ ގޮތުގައި ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވާ ފަރްޟުތަކެވެ. މިކަމުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާން ކުރުމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވެއެވެ.

އިބްނު މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ތަޢާލާ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. “އެއީ މުދަލުގެ އަމާނާތެވެ.”

އަދިވެސް އަކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. އެއީ ހުރިހާ ފަރްޟު ކަންތަކެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މުދަލުގެ އަމާނާތެވެ.

އުބައްޔު ބިން ކަޢްބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. “އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ ފަރްޖު ރައްކާތެރި ކުރުމަކީވެސް އަމާނާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.”

އަބުއްދަރްދާއު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. “ޖުނުބުވެރި ކަމުން ހިނައިގަތުމަކީވެސް އަމާނާތެކެވެ.”

ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަމްރު ބިން އަލްޢާޞް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. “މާތް ﷲ އިންސާނާގެ ގުނަވަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެވީ އޭނާގެ ފަރްޖެވެ. އަދި ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. މިއީ ތިބާ އާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތެކެވެ. މިއަށް ފުރިހަމަ އަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ. ޙައްގު ނޫން ގޮތުގައި މީގެ ބޭނުން ނުކުރާ ހުށިކަމެވެ. މިތަން ރައްކަތެރި ކޮށްފިނަމަ ތިމަން ﷲ ތިބާ ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާ ހުށީމެވެ. ފަރްޖަކީ އަމާނާތެކެވެ. ކަންފަތަކީ އަމާނާތެކެވެ. ލޮލަކީ އަމާނާތެކެވެ. ދުލަކީ އަމާނާތެކެވެ. ބަނޑަކީ އަމާނާތެކެވެ. އަތަކީ އަމާނާތެކެވެ. ފަޔަކީ އަމާނާތެކެވެ. އެމީހެއްގެ ކިބައިގާ އަމާނާތްތެރި ކަމެއް ނެތް މހާގެ އިމާންކަމެއް ނުވެއެވެ.

އިމާމް ސުއްދީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. މި އާޔަތުގައި މިވާ “އަމާނާތަކީ” އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ގާބީލް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނެއް ދަރިކަލުންނާއި އަހްލުވެރިން ޙަވާލު ކުރެއްވިހިނދު، ގާބީލް އެއަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ އޭނާގެ އަޚާ ގަތުލު ކުރި ވާހަކަ އެވެ. އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތަކީ ﷲ ތަޢާލާ އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަށް ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “އޭ އާދަމް އެވެ. ބިމުގައި ތިމަން ﷲ ގެ ގެއެއް ވާކަން ކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެވެ؟” އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް ދެންނެވިއެވެ. “ނޫނެކެވެ.” އެހިނދު ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން މައްކާގައި ތމަން ﷲ ގެ ގެއެއް ވެއެވެ. އެތަނަށް އަންނާށެވެ.” އެހިނދު އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އުޑުތަކަށް ދެންނެވިއެވެ. “ތިމަންނާގެ ދަރިފުޅާއި އަހްލުވެރިން އަމާނާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައްކާތެރި ކޮށްދޭށެވެ.” ނަމަވެސް އުޑުތައް އެކަމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވިއެވެ. އެއަށް ފަހު ބިންތަކުގައި ދެންނެވިއެވެ. “ތިމަންނާގެ ދަރިފުޅާއި އަހްލުވެރިން އަމާނާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައްކާތެރި ކޮށްދޭށެވެ.” ނަމަވެސް ބިންތައް އެކަމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވިއެވެ. އެއަށް ފަހު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ގާބީލްގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. “ތިމަންނާގެ ދަރިފުޅާއި އަހްލުވެރިން އަމާނާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައްކާތެރި ކޮށްދޭށެވެ.” ގާބީލް ދެންނެވިއެވެ. “އާދޭހެވެ. ކަލޭގެފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާ އިރު ކަލޭގެފާނު އެންމެ ރުހި ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހުންނާނެއެވެ.” ނަމަވެސް، އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވި އިރުގައި ދަރިކަލުން ހާބީލް ވަނީ ގަތުލު ކުރެވިފައެވެ. މި ކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّا عَرَ‌ضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)

މި އާޔަތުގައި މިވާ “އަމާނާތު” ގެ މުރާދެއް ކަމުގައި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.  “އެ އަމާނާތަކީ އުޑާއި ބިމުގައި އަދި ފަރުބަދަތަކުގައި ﷲ ލައްވާފައިވާ އެކަލޭގެ އެއްކައުވަންތަ ކަމުގެ ހެކިތައް ފާޅު ކުރުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންސާނާ ވަނީ އެކަންތައްތައް ފާޅު ނުކޮށް ސިއްރު ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އިންސާނާ ވަނީ އެއަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައެވެ.”

(وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ   ) މިތަނުގައި އިންސާނާގެ މުރާދަކީ ކާފިރުންނާއި މުނާފިގުން ކަމަށް ޙަސަން ވިދާޅުވެއެވެ.

ސުއްދީގެ ރައުޔަކީ މިތަނުގައި އިންސާނާގެ މުރާދަކީ ގާބީލް ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރުންގެ ރައުޔަކީ ހުރިހާ އިންސާނުން ކަމަށެވެ.

އާމާނާތަކީ ޚިޔާނާތުގެ އިދިކޮޅު ޞިފައެވެ. އަމާނާތުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތަކެއް ވެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އެބައިތަކެވެ.

 1. އެންމެ މަތިވެރި އަމާނާތް. އެއީ ﷲގެ ދީނުގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ. ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންތަކަށް ފުރިހަމަ އަށް ރައްކާތެރި ވުމެވެ. ސޫރަތުލް އަޙްޒާބްގެ 72 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّا عَرَ‌ضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ ) މާނައަކީ: ” ހަމަކަށަވަރުން، އުޑުތަކަށާއި، ބިމަށާއި، ފަރުބަދަތަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ أمانة (އެބަހީ: تكليف ތައް) ހުށަހެޅުއްވީމެވެ. ފަހެ، އެ ތަކެތި އެކަން އުފުލުމުން އެއްކިބާވެ މަނާވެގަތެވެ. އަދި އެކަމާމެދު އެތަކެތި ބިރުވެތިވިއެވެ. އަދި إنسان އާއެ أمانة އުފުލިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އެ إنسان އާވީ އަނިޔާވެރި، ތަންދޮރު ނުދަންނަ މީހަކު ކަމުގައެވެ.”    މި ދީން އެހެން މީހުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ އަމާނާތެކެވެ.
 2. މާތް ﷲ އިންސާނާ އަށް ދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި ނިޢުމަތްތަކަކީ އަމާނާތެކެވެ. އެއަށް ރައްކާތެރިވެ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ.
 3. މީހާގެ އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުން. ފާޙިޝް ކަންކަމަށް އަރައި ނުގަނެ، އަދި ތިމާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހުންވެސް އެފަދަ ކަންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ އަމާނާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.
 4. ދަރިންނަކީ އަމާނާތެކެވެ. އެކުދިން ރަގަޅު ގޮތުގައި ބަލާ، ރަގަޅު ތަރްބިއްޔަތު ދިނުމަކީ ތިމާ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ އަމާނާތެކެވެ.
 5. ތިމާ އާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ އަމާނާތެކެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ، قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ) މާނައަކީ: “އަމާނާތް ނަގާލައިފިނަމަ ގިޔާމަތް ވުމަށް އިންތިޡާރު ކުރާށެވެ” ދެންނެވުނެވެ. “އަމާނާތް ނަގާލާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟” ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ކަމުވޮޑިގެން ނުވާ މީހުންނަށް ކަންތައް ޙަވާލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ގިޔާމަތްވުމަށް އިންތިޡާރު ކުރާށެވެ.”
 6. ސިއްރަކީ އަމާނާތެކެވެ. އެސިއްރު ފާޅު ކުރުމަކީ އަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވުމެވެ. ތިމާ އާއި އެހެން މިހަކާއި ދެމެދުގައި މައްސަލަ އެއް ޖެހުމަކީ ސިއްރުތައް ފާޅުކޮށް އަނެކާ ފަޟީޙަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑު ސިއްރެކެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ) މާނައަކީ: “ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ އަމާނާތަކީ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބި މީހާ އާއި ގުޅުން ހިންގުމަށް ފަހު އޮންނަ ސިއްރުތަކެވެ. އެއަށް ފަހު އެސިއްރުތައް ފާޅު ކުރުމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޚިޔާނާތެކެވެ.”

އަމާނާތައް ރައްކާތެރި ވުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޚިޔާނާތްތެރި ވުމުގެ ނުބައި ކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން އައިސްފައިވާ ބައެއް ނައްޞުތައް ތިރީގައި ހިމަނާލާނަމެވެ.

 1. ސޫރަތުއް ނިސާގެ 58 ވަނަ އާޔަތުގައި މަތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُ‌كُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) މާނައަކީ: “ހަމަކަށަވަރުން އަމާނާތް އޭގެ އަހްލުވެރިންނަށް އަދާ ކުރުމަށް މާތް އަމުރު ކުރައްވައެވެ.” މި އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި އަލްޙާފިޡް އިބްނު ކަޘީރު- ރަޙިމަހުﷲ- ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “އިންސާނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެފައިވާ ހުރިހާ އަމާނާތެއް މިކަމުގައި ޝާމިލުވެއެވެ. އެކަންތައް ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. އެއީ: ﷲ ގެ ޙައްގުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ އަމާނާތްތައް، މިޘާލަކަށް ނަމާދު،ރޯދަ، އަދި އެނޫންވެސް ކަންތަކެވެ. އަދި އަޅުތަކުންގެ ޙައްގުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ އަމާނާތްތަކެވެ. މިޘާލަކަށް، މީސްތަކުން ފޮރުވުމަށް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވުން.
 2. ސޫރަތުލް އަންފާލުގެ 27 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّـهَ وَالرَّ‌سُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾  ) މާނައަކީ: ” އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! اللّه އަށާއި، رسول އާއަށް ތިޔަބައިމީހުން خيانة ތެރި ނުވާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ أمانة ތަކަށް، އެނގިއެނގިތިބެ ތިޔަބައިމީހުން خيانة ތެރި ނުވާށެވެ!”  މި އާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި އަލްޙާފިޡް އިބްނު ކަޘީރު ރަޙިމަހުﷲ ތަޢާލާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. “ޚިޔާނާތްތެރި ވުމަކީ ފާފަ އަށް އަރައިގަތުމެވެ. ބޮޑެތި ފާފަތަކާއި ކުދި ފާފަ ތަކެވެ.”
 3. މުއިމިނުންގެ ޞިފަތައް ބަޔާން ކުރައްވަމުން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ‌اعُونَ ﴿٨﴾) މާނައަކީ: ” އަދި އެއުރެންނީ އެއުރެންގެ أمانة ތަކަށާއި އެއުރެންގެ عهد ތަކަށް ރައްކާތެރިވާ މީހުންނެވެ.”
 4. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ) މާނައަކީ: “ތިބާ އާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައިވަ އަމާނާތް އޭގެ އަހްލުވެރިންނަށް އަދާ ކޮށްދޭށެވެ. އަދި ތިބާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވީ މީހަކަށްވެސް ޚިޔާނާތްތެރި ނުވާ ހުށިކަމެވެ.”
 5. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ) މާނައަކީ: “މުނާފިގުންގެ ޢަލާމާތްތައް ތިނެކެވެ. ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ދޮގު ހަދާނެއެވެ. ވަޢްދެއް ވެއްޖެނަމަ އެއާއި ޚިލާފުވާނެއެވެ. އަދި އަމާނާތެއް ޙަވާލު ކުރެއްވިއްޖެނަމަ އެއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވާނެއެވެ.”

 

(لِّيُعَذِّبَ اللَّـهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِ‌كِينَ وَالْمُشْرِ‌كَاتِ وَيَتُوبَ اللَّـهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمًا ﴿٧٣﴾   )

(لِّيُعَذِّبَ  )ގެ ލާމު ގުޅިފައިވަނީ (حَمَلَهَا  )އާއި އެވެ. މާނައަކީ: އިންސާނާ އަމާނާތާއި ހަވާލު ވުމުގެ ސަބަބުން ﷲ ތަޢާލަ އެކަލާންގެ އަށް ކިޔަމަންތެރިވީ މީހުންނަށް ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާނެއެވެ. އަދި އެކަލާންގެ އަށް އުރެދުނު މީހުންނަށް އެކަމުގެ ޢަޛާބު ދައްކަވާނެއެވެ. މިފަދަ “ލާމަށް” ޢަރަބި ބަހުގައި ކިޔަނީ “ލާމުއް ތަޢްލީލް” އެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ޢަޛާބު ލިބުނީ އަމާނާތާއި ހަވާލު ވުމުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

މި އާޔަތުގެ ޖުމްލަ މާނައަކީ: “(އެއީ) منافق ފިރިހެނުންނާއި، منافق އަންހެނުންނާއި، شريك ކުރާ ފިރިހެނުންނާއި، شريك ކުރާ އަންހެނުންނަށް اللَّه عذاب ދެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި مؤمن ފިރިހެނުންނާއި، مؤمن އަންހެނުންނަށް اللَّه توبة ލެއްވުމަށްޓަކައެވެ. اللَّه އީ، ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ، رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ކަމުގައި ވޮޑިގެންވެއެވެ. ”

 

މިހާ ހިސާބުން ސޫރަތުލް އަޙްޒާބްގެ ތަފްސީރު ލިޔުމަށް ގަޞްދުކުޅަ ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ. މިކަމުގެ ހެޔޮ ތަވްފީގު ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ.

އޮޅުވާލައިގެން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ބޭންކުން ބުނީ  އޮޅުވާލައިގެން އެކި ތަންތަނުގެ ނަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓާއި ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަމުން އައުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރެމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ފޯން ކޯލް، އީމެއިލް އަދި އެސްއެމްއެސްގެ މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލައިގެން އެކައުންޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިތުރުން ޞައްޙަ ނޫން ވެބްސައިޓް ނުވަތަ އެފަދަ ވެބްސައިޓްތަކުގެ ލިންކުވެސް މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

ދިވެހި ޤައުމީ ބޭންކުން ބުނީ ބޭންކުގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު މެސަޖަކީ އެކައުންޓް ، ކާޑު އަދި ޕިންގެ މަޢުލޫމާތު ކާކުކަން ނޭނގޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙިއްސާ ނުކުރުން ކަމަށެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގަޔާއި އަދި އެހެނިހެން ބައެއް އިދާރާތަކުގެ ނަމުގައި ގުޅަމުންދާކަމުގެ ރިޕޯރޓް ބޭންކަށްވެސް ލިބިފައި ވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އީމެއިލް، އެސްއެމްއެސް ނުވަތަ ފޯން ކޯލް މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް އެއްވެސް ކަސްޓަމަރަކަށް ނުގުޅާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާ ކަމަށާއި އަދި މިކަމަށް ކަސްޓަމަރުން އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށްވެސް ބޭންކުން ހާމަކުރެ އެވެ.

ބޭންކުން އިތުރަށް ބުނީ ކަސްޓަމަރުން މިފަދަ ފޯންކޯލްތަކަށް އިތުރަށް ސަމާލުވެ، އެފަދަ ފޯންކޯލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެދޭ އެއްވެސް މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާނުކުރުމަށް ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިފަދަ ޞައްޙަ ނޫން ފޯން ކޯލްތަކާބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ލިބޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ނަންބަރު 3330200 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވާ ކަމަށްވެސް ބޭންކުން ހާމަކުރެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓު ބަށި މުބާރާތް 2015ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 21 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަތޮޅުތެރެއިން 11 ޓީމަކާއި މާލެއިން 10 ޓީމެކެވެ. ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ ހެނދުނާއި ހަވީރާއި ރޭގަނޑު ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައި 2 މެޗެވެ.

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ވޮލީ ކޯޓުގައި ކުޅޭ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް އޮންނާނީ 02 ޑިސެމްބަރުން 12 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއަހަރުވެސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ޓީމަށް ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ، ތިންވަނަ ޓީމަށް  ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ އަދި ފެއަރޕްލޭ ޓީމަށް ދިހަހާސް ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތައް ހޮވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މުބާރާތުގައި އަތޮޅުތެރެއިން ބައިވެރިވާ ޓީމުތަށް މާލޭގައި އައިސް ތިބުމުގެ ކަންތައް ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައިވާ އިރު، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ހަހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަށްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފައިބެއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 16 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާަފއިވަނީ ފ. ފީއަލީ އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ގުޅުމުގެ ޓީމެވެ.

 

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު އައްޑޫސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޖިހާދުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ އައްޑޫސިޓީއަށްކުރި ވިއްސާރައިގާ ފެންބޮޑުވެ ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މަންދޫބެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ވިއްސާރައިގާ ގެއްލުންލިބިފައިވާ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް މިނިސްޓަރ ޖިހާދު ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، އައްޑޫ ސިޓީގެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ގިނަ ގޭތަކެއްގެ ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނަށާއި އަގުބޮޑު މުދާތަކަށް ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފަންޑު ފޮއްޓެއް ހުޅުވާފައެވެ.

ޑިއުޓީގައި ޕެޓްރޯލްކުރަން ފުލުހުން ނުކުންނަ އިރު ބައެއް ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ބޮޑީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް، ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފްރަންޓް ލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފެށީ، ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކަމަށާއި ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ކެމެރާ ބޭނުންކުރުން އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފެށީ މަގުމަތީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދެނެގަނެ، ފުލުހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެގްރިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހޯދުމަށްވެސް އެ ކެމެރާގެ ސަބަބުން ފަސޭހަ ވާނެތީ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިވަގުތު ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުންކުރަނީ މާލޭގައި އެކަނި ބޭނުން ކުރިނަމަވެސް ނަތީޖާއަށްބަލާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުން ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވެސް ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުންކުރެ އެވެ. އެއީ ފުލުހުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހޯދުމަށާއި ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދަން ފަސޭހައަކަށެވެ. އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި މިހާރު ވެސް ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުންކުރެ އެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަގުމައްޗަށް ނުކުތުމުން ފުލުހުން މުޒާހަރާ ރޫޅާލައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލާފައިވަނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ކަރުނަގޭސް ޖަހައިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭވެސް ޖަހާފައިވާ އިރު، އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އެވަގުތު ކުޑަކުދިންވެސް ތިއްބެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންދިޔަ ކުދިން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެތަނަށް ގޮސްތިބި އެހެން ޢާއިލާތަކުން ގެނެސްފައިވާ ކުދިންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު ދޫކޮށްދިޔުމަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެފައިވާ އިރު، އެ ސަރައްދު ދޫކޮށް އެކި ދިމަދިމާލަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިހާރުވަނީ މިސްރާބު ޖަހާފައެވެ.

އެމްބިއުލާންސެއްގައި 5 ވަރަކަށް މީހުން ގެންގޮސްފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ހަސަން އަފީފާއި މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދުވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

5,766FansLike
437FollowersFollow

ޚަބަރު

އއ. މާޅޮސް ބަށި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޯކިޑު ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. އއ. މާޅޮސް ބަށި ކޯޓުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗުގައި އޯކިޑު ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ވާދަވެރިކުޅުމަކަށްފަހު، އަންޓަޗަބަލް އާބައްދަލުކޮށެވެ. ފައިނަލް މެޗު ނިމުމުން ޗެމްޕިއަން...