web analytics

ރޯޑް ޝޯ ” ރައްކާ ”

ރޯޑް  ޝޯ ” ރައްކާ ”
ޕޯސްޓަރ ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ) މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޓްރެފިކް ރޯޑްޝޯ ” ރައްކާ” ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް މިމަހު 28 އަދި 29 ގައި ބޭއްވުމަށްވަނީހަމަޖެހިފައިއެވެ. ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ މި ހަރަކާތަކީ މަގުމަތީގެ ޤަވާޢިދު ތަކަށް ޢާންމުން ހޭލުން ތެރިކުރުމާއި މަގުމަތީގައި އެކްސިޑެންޓް ވީހާވެސްމަދުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ. ޕޮލިސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މީޑީއާ އާއި އިސްލާމްދީން

މީޑީއާ އާއި އިސްލާމްދީން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ދީނީ ފޯރަމް މިމަހުވެސް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައޫލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިދަރުސް އޮންނާނީ މާދަމާ 28 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:50 ގަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ފަހަރު ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޝައިޚް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ހަދާކަން އެނގޭ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްފިނަމަ އެކައިވެނި ބާއްޖަވެރިވާނެތޯ؟

  الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ތެދުވެރިކަމަކީ މާތްވެގެންވާ ސިފައެކެވެ. އެއީ އީމާންކަމުގެ ހެކިތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ސާފުކަންބޮޑު ހެއްކެވެ. އަދި އިޙްސާންތެރިކަން ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ މާތް ﷲ ދެއްވާ އެންމެ މަތިވެރި އެއް ނިޢުމަތެވެ. ނަފްސުގެ ޠާހިރުކަމާއި، ހިއްމަތުގެ މަތިވެރިކަމާއި، ރިވެތި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޖިދަ އިން ތެދުވާ އިރު ބައެއް މީހުން އަތްތިލަ ޖައްސާފައި ، ބައެއް މީހުން ގޮށްމުއްކަވާ ފައި އަތްޖައް ސާފައި ،ބައެއް މީހުން އަތްތިލަ ނުޖައްސައި ދެން އޮންނަ ރަކުއަތަށް ތެދުވާތަން ފެނެއެވެ. ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާތޯ އެވެ.؟

  الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ސުވާލު ކުރެއްވި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތަށް ސަޖިދައިން ތެދުވުމަށް، ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދަލީލު ދައްކަވާ މަޝްހޫރު ދެ ރިވާޔަތެއްވެ އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ، އެ ދެ ރިވާޔަތާއި އެއާމެދު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތަކެވެ. ފުރަތަމަ ރިވާޔަތް އިބްނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން

ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން
މޯލްޑީވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް ( އެމް އޭ ޕީ ޑީ ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޑިސެމްބަރ 3 ވަނަ ދުވަހު ” އޮޕޯޗުނިޓީ ވޯރކް “( ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން ) ނަމުގައި ހިނަގާލުމެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ހިނގާލުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރާ އެކި އެކި އެން ޖީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިވެހި މުޞްޙަފް

ދިވެހި މުޞްޙަފް
  ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ޚާއްޞަ މުޞްޙަފެއް މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު 14:00 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒް ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި މުޞްޙަފު ނެރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މި މުޞްޙަފުގެ ޚާއްޞަކަމާމެދު ސުވާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝާރީޢާތުގެ މްސްދަރުތައް (6)

އިސްލާމީ ޝާރީޢާތުގެ މްސްދަރުތައް (6)
    ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  /   ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ލިބެން ހުރި ދަލީލުތައް: މިއުއްމަތުގެ މީހުން ނުބައިކަމެއްގެ މައްޗަށް އިޖްމާޢުނުވާނެކަމަށް ދޭހަވާ އެތަށް ޙަދީޘެއްވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّ أُمَّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ) މާނައަކީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (5)

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (5)
23 ނޮވެބަރ 214 އާގުޅޭ.. ކުރީގެލިޔުން ލިކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ..  ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  / ސުންނަތުގެ މައިގަނޑު ބޭނުން: ނަބަވީ ސުންނަތުގެ ދެބޭނުމެއްވެއެވެ. އެއީ: ގުރްއާނުގައިވާ އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްދިނުން، ގުރްއާނުގައި ނައްޞު އައިސްފައިނުވާ އެއްޗެއްގެ ޙުކުމް ބަޔާންކޮށްދިނުން. ގުރްއާނުގައިވާ އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައި ބައިވަރު ގޮތްތަކެއްވެއެވެ. އެގޮތުން: ގުރްއާނުގައި މުޖްމަލްކޮށް އައިސްފައިވާ ޙުކުމެއް އިތުރަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (4)

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (4)
9 ނޮވެމްބަރ އާގުޅޭ…… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  / ދެވަނަ މަޞްދަރު: ނަބަވީ ސުންނަތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދެވަނަ މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ ސުންނަތެވެ. ބަހުގެ ގޮތުން ސުންނަތް ކިޔެނީ “ގޮތަށެވެ”. ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (فمن رغب عن سنتي فليس مني)...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަން ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާ

ކަން ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާ
84 ރަސްކަލުން 93 ފަހަރު ރަސްކަން ކުރައްވާފއިވާ ރަސްކަންނިމި ދެން ފެށުނު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ވެރިންގެ ނިމުން އައި ގޮތް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާގައި ގިނަބަޔަކު އެކައްޗެއް ކިޔާފައި ނުވާތީ އެވާހަކަތައް ޢާންމު ނުކުރީއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެން ވެސް އިއްތިފާޤުވާ ކަންތައްތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް ލިޔެލާނަމެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނީ ރަސްކަމެކެވެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »
އެންމެ މައްޗަށް ދިއުމަށް