web analytics

ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕެއް ފަށައިފި

މާލޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރީ (ބ. އަތޮޅު) ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފަށައިފި އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދީ ޗުއްޓީ ފައިދާ ހުރިގޮތުގައި ހޭދަކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ފެށި މި ކޯޗިންގ ކޭމްޕުގައި އިރުޝާދު ދެއްވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މޫސާ މަނިކު (ކުޑަ މޫސަ) އެވެ. ކިހާދޫ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން “ސުޕަރ ހަންޓު” ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަނީ

      އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ސުޕަރހަންޓުގެ ނަމުގައި ސުޕަރ ކަޕްނޫޑްލްސްގެ ވަރަށް ތަފާތު ޕްރޮޮމޯޝަނެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްދާ މި ޕުރޮމޯޝަން އޮންނާނީ 28 މާރޗް 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެދުނު 06:00 އިން އިރުއޮއްސި 06:00 އަށެވެ. އެސްޓީއޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލޭ 1ނަމްބަރ ފުލެޓު ކައިރީ އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފި

ހުޅުމާލޭގެ 1 ނަމްބަރ ފުލެޓު ކައިރީ އޮތް ހުސްބިމެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:05 ކަންހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި އަލިފާން ރޯވީ އެ ބިމުގެ ގަސްތަކެއްގައި ކަމަށެވެ. ރޯވި އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ އިރު، މި ޙާދިޘާގައި އެއްވެސް މީހަކަށްވެސް އަދި އަގު ބޮޑު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯލް ޓު ޕޭގެ ނަމުގައި އުރީދޫ އިން ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފު ކޮއްފި

ކޯލް ޓު ޕޭ ގެ ނަމުގައި އުރީދޫއިން ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފު ކޮއްފި އެވެ. މިއީ އުރީދޫ ޕޯސްޓު ޕެއިޑު ކަސްޓަމަރުން 999 އަށް ގުޅުމަށް ފަހު އަންނަ ވޮއިސް އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން ބިލްދެއްކޭ ޚިދުމަތެކެވެ. މި ޚިދުމަތް މިވަގުތު ބޭނުން ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކްރެޑިޓު އަދި ޑެބިޓު ކާޑު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މެރިން ސައިންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި ފިޝް ކޭމްޕު ނިމިއްޖެ

މެރިން ސައިންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވި ފިޝް ކޭމްޕު ނިމިއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑު އެގްރިކަލްޗަރ އިން އިންތިޒާމު ކޮއްގެން 4 ދުވަހަށް ކުރިއަށް ދިޔަ އެ ފިޝް ކޭމްޕު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މާލެ އަތޮޅު ކަނޑުއޮތްގިރީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މާލޭގެ ފަސް ސްކޫލަކުން 24 ދަރިވަރުން ބައިވެގެން މާލެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު 3 ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު 3 ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ ޤާއިމު ކުރުމަށް ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވުނީ ނ. ފޮއްދޫ އާއި ށ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސީނިއަރ ޤައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ލަތީފު

ސީނިއަރ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރގެ މަޤާމަށް ޢަބްދުއްލަތީފު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރަކަށް ލަތީފު ހަމަޖެއްސިކަން ހާމަކޮށް ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އެފްއޭއެމް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ލަތީފު އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީން އެކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. ލަތީފު އަކީ މީގެ ކުރިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހިސްތޯ އެނބުރި ޕީޕީއެމް އަށް

ފާއިތުވި 17 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާޤު މުފީދު (ހިސްޓޯ) އެނބުރި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ. އޭނާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ޕީޕީއެމްގައި ހުންނެވުމަށް ފަހުއެވެ. ޝިފާޤު މުފީދު އަލުން ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރެއްވީ މުލީއާގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އަދި އޭނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް 2 ސަފީރަކު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަރިހަށް ދެ ޤައުމެއްގެ ސަފީރުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި އެވެ. މިގޮތުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ސަފީރުންނަކީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ކާޒީ ސަރްވަރ ޙުސައިން އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މިސްޓަރ ޖޯން ‏‏ރެންކިން އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރުގެ ޒިޔާރަތަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

شرح حديث إنما الأعمال بالنيات …..

شرح حديث إنما الأعمال بالنيات މަތަން عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަމާން ވެށި ކޭމްޕު ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ދީފި

ކުށުގެ ވެށިން ދުރުކުރުމަށް ބާރުއަޅައިދޭ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި “އަމާން ވެށި” ގެ ނަމުގައި ފުލުހުން ބޭއްވި ކޭމްޕު ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދީފި އެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގްރޭޑް 8 ން މަތީގެ ކުދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 11 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

17 މާރިޗް 2015 އާ ގުޅޭ…   (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا) މި އާޔަތް ބާވާލެއްވުނު ސަބަބު: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހަށް ޘަގީފް ވަންހައިގެ ބަޔަކު އަޔެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ބޮޑު ކަލާންގެ ކަމުގައިވާ “އައްލާތު” ގެ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ އަހަރެއް ވަންދެން ހަނު ހުންނެވުމަށް އެބައިމީހުން އެދުނެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. ދޮންފަނު ޕްރީ ސްކޫލުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މާޅޮސް މަޑުލު ދެކުނުބުރި ނުވަތަ ބ. އަތޮޅު ދޮންފަނުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީ ސުކޫލުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ. ދޮންފަނު ކައުންސިލުން ބުނީ މިއީ ވޭތުވެ ދިޔަ 15 އަހަރުތެރޭގައި އެރަށުގައި ފެށިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓު ކަމަށެވެ. ބިންގާ އެޅުން ކުރިއަށްދިޔައީ މިއަދު އެރަށުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ބ. އަތޮޅު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޓީބީ އަކީ އެއިޑްސްއަށް ފަހު އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވުމަށް މެދުވެރިވާ ބަލި: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ޓިއުބަކިއުލޯސިސް (ޓީބީ) އަކީ އެއިޑްސްއަށް ފަހު އެންމެ ގިނައިން މީހުން މަރުވުމަށް މެދުވެރިވާ ބަލި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ޒުހޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޓީބީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލެ އަތޮޅު ހިންމަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރަކު ގާތް ގަނޑަކަށް ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 9 މިލިއަން މީހުންނަކީ ޓީބީގެ ޝިކާރައަށް ވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮންމެ ފާރައަކަށް ދިވެހި ނަން ހޯދަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް މަދުކޮށް ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް އެކުލަވާ ލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފާރަ ގެމައިގާ ބޭނުންކުރާ ފާރަ (ކުއްތާ) ތަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަން ހޯދުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީގައި ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ. ފާރަ ގެމަ އަށް ފުރަތަމަ ގެންނަ 16 ފާރަ އަށް ވަކިވަކިން ދޭނެ ދިވެހި ނަން ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަންވަރު 12:00 ގެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ އެ މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލާނަން: ފުލުހުން

ދަންވަރު 12:00 ގެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ އެ މުޒާހަރާއެއް ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ޢާންމު ކުރި ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެއްސަރަހައްދެއްގައި އެއް މަގެއްގައި އެއްވުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ 11:00 ގެ ފަހުން އެއްވުންތަކުގައި އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުން ކުރާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށާއި ދަންވަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ޓީޗަރުންތަކެއް ބެންގަލޫރަށް ހިނގައްޖެ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް 15 ޓީޗަރަކު ބެންގަލޫރަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. މިއީ ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރާ ދަތުރެކެވެ. އެ ޓީޗަރުންގެ މި ދަތުރަކީ ބެންގަލޫރުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކްލާސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ކްލާސްތަކުގައި އެފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައި ދެމުން އަންނަ ގޮތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރިވިއު އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ރިވިއު އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ޕޮލިސީ ރިވިއު ކުރުމަށް ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކޮމަންވެލްތު އޮފް ލަރނިންގ އާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ސޯޝަލް ސެންޓަރގައި ބޭއްވި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގައި މަތީތަޢުލީމުދޭ 35...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވޯޓަރ އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޝިޢާރުގެ ދަށުން ޙަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ވޯޓަރ އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޝިޢާރުގެ ދަށުން ޙަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި އެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންވަޔަރްމެންޓު މިނިސްޓްރީން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކެކެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރރޖީ އާއި ހއ. އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ ގުޅިގެން އިހަވަންދޫގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑޯގު ސްކޮޑުގެ ބައެއް ކުއްތާ މިރޭ ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށްޓަކައި ޑޯގް ސްކޮޑްގެ ބައެއް ކުއްތާތައް މިރޭ ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ ނެދަރލެންޑްސްގެ ކޭ10 ޑޯގް ފަރމުގައި ތަމްރީނު ކޮއްފައިވާ 16 ކުއްތާ މިރޭ ރާއްޖެ ގެންނަ އިރު، އެ ފަރމުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރަކާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރެއްވެސް އަންނާނެ ކަމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮއްދީފި

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮއްދީފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯރޓު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް މިހާރު ދޫކޮއްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އިސްތިޢުނާފު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުނި މެނޭޖު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުނި މެނޭޖު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރރެސްޓު (އީއައިއޯ) ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަ ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަޖަކިސްތާނާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު އިޢުލާނު ކޮއްފި

ތަޖަކިސްތާނާއި ދެކޮޅަށް މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅޭ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމު އިޢުލާނު ކޮއްފި އެވެ. ރާއްޖެ މިއަހަރު ކުޅޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް އެންޑު ރެކްރިއޭޝަންގެ 10 ކުޅުންތެރިންނާއި ނިއުރޭޑިއެންޓް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުގެ 7 ކުޅުންތެރިންނާއި ކުލަބު އީގަލްސްގެ 5 ކުޅުންތެރިންނެވެ. މީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮއްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2014އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮއްފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބުނީ މި މުއްދަތު މާރޗު މަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އިތުރު ކޮއްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމީ މި މާރޗުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ކައުންސިލުގެ 19ވަނަ ޖަލްސާއިން ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ކ.ގާފަރުގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މާލެ އަތޮޅު ގާފަރުގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. އިއްޔެ މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ ފާމަސީ ކ.ގާފަރު” އިން އާސަންދަ އާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އިރު، މިއީ އެސްޓީއޯއިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޢޫދީ އާއި ރާއްޖެ އާދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ‏ސަޢޫދީ‏ ޢަރައްބިއްޔާ އާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ‏‏ވާހަކަފުޅުތައް މިއަދު ބާއްވަވައިފިއެވެ. ‏ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ‏‏ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައި އޮތް ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ވަފުދުގެ އިސްވެރިޔަކަށް ‏‏ހުންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. ‏ސަޢޫދީ‏ ޢަރަބިއްޔާގެ ވަފުދުގެ ‏‏އިސްވެރިޔަކަށް ހުންނެވީ އެޤައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އާލްސަޢުދެވެ.‏ ‏މި ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ދެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯއިން ފ. އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގައި ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ފ. އަތޮޅުގެ 2 ރަށެއްގައި ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވި 2 ރަށަކީ ފ. އަތޮޅު ބިލެތްދޫ އާއި އެ އަތޮޅު މަގޫދޫ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާ ދިވެހި ސަރުކާރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސަޢޫދީއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ދެކަނބަލުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ދަޢުވަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު އެ ޤައުމަށް ފުރާވަޑައިގަތީ ސައުދީ ސަރުކާރުން އެ ދަތުރުފުޅަށްޓަކައި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި ޚާއްޞަ މަތިންދާބޯޓެއްގަ އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރިޔާޛުގެ ކިންގ ޚާލިދު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންޑީއޭ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފި

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ކޯރޑިނޭޓަރ ޔަޤީން ކޮއްދެއްވާފައިވާ އިރު، އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަދު ފެށިގެން ޑްރަގް އޭޖެންސީ ހިނގަމުންދާނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީންގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ހިންގުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަސަން ނިޒާމް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރެއް ހުޅުވައިފި

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ހަސަން ނިޒާމް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެ މަރުހޫމަށް ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓު އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ( އެންއައިއީ) އިން ހުޅުވައިފިއެވެ. އަލްމަރުހޫމް ހަސަން ނިޒާމް ވަނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި 20 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އިރު، އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމްދީން ވާޞިލުނުވެ, މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޙުކުމް

އެބައިމީހުންނާއި ހަމައަށް އިސްލާމްދީން ވާޞިލު ނުވެ މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޙުކުމް الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ އިސްލާމީ ރިސާލަތު ނުފޯރާ ކަމަށްވަނީނަމަ، އެމީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ޢަޛާބު ނުދެއްވާނެ ކަމީ ﷲ ގެ ޢަދްލުވެރި ކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 10 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

04 މާރިޗް 2015 އާގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ…. 17. ކީރިތި ގުރްއާނަކީ ތަގްވާވެރިންނަށް ހުރި އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާ ފޮތެއް ކަމުގައިވުން. ސޫރަތު މަރްޔަމްގެ 97 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (فَإِنَّمَا يَسَّرْ‌نَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ‌ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ‌ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا  ) މާނައަކީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު85 ބޯ ބާލާފައި ނުނީ ތަލަ ފެންނަވަރަށް ތުނިކޮށް ބޯކޮށާފައި ހުދު ތާކިހާ އެޅުން

ސުވާލު: މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށްގިނަ ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. ބޯ ބާލާފައި ނުނީ ތަލަ ފެންނަވަރަށް ތުނިކޮށް ބޯކޮށާފައި ހުދު ތާކިހަލެއް އަޅާފައި ޚާއްޞަކޮށް ބައެއް ދީނީކުދިންގެ ފުށުން ފެނެއެވެ. މިއީ ޘަބާބު ލިބޭނޭ ކަމެއްތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد މި ސުވާލުން ދެކަމެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު84 އަންހެނަކު މަޙްރަމަކާއި ނުލައި،ޓެކްސީގައި ދަތުރުކުރުން

އަންހެނަކު މަޙްރަމަކާއި ނުލައި، ފިރިހެން  ޑްރައިވަރަކާއިއެކު ޓެކްސީގައި ދަތުރުކުރުމަކީ ދީނުގައި ހުއްދަކެމެއްތޯއެއެ؟ މިސުވާލު ކުރަން ގަސްތުކުރި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚާއަސްކޮށް ދީނަށްއުޅޭ ކުދިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކަށް މިކަންވާތީއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި މިކަމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްކަމާމެދު ކޮންމެސްވަރަކަށް ޝައްކު އުފެދިފައި ވާތީވެސްމެއެވެ. މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލަދެއްވުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު83 ނަމާދު ތެރޭގައި ޢަރަބި ބަސް ނޫން ބަހަކުން ދުޢާ ކުރުން

ސުވާލު: ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި ދިވެހި ބަހުން ދުއާ ކުރެވިދާނެ ތޯ އެވެ ނޫންނަމަ ކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ އެކަނި އަރަބި ބަހުން ތޯ އެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ނަމާދު ތެރޭގައި ޢަރަބި ބަސް ނޫން ބަހަކުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު82 ހިންދުކަރަ

ސުވާލު: ހިންދުކަރަ އާއި ބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ތައް ބުނެދެއްވަ ފާނަންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ހިންދުކަރަ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަކި ޚާއްޞަ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކެއް ޞައްޙަ މަގުން އައިސްފައި ނުވެއެވެ. والله أعلم. ޖަވާބުދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އޭދަފުށީގައި އަޅާ ފުޓުސަލް ދަނޑު ނިމިއްޖެ

ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ސްޕޯރޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށީގައި އަޅާ ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ނިމިއްޖެ އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފްލޯ ޓައިލްސް (މެޓް) ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ގްރޭޓަރ ސްޕޯރޓްސް އިންފްރާރ އާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިމޭނެއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސުކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ މާހައުލެއް ބިނާކުރުމަށް ޓްރެއިނިންއެއް ފަށައިފި

ސުކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގެނެސްދީ ސުކޫލުގައި ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ސުކޫލުތަކުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ” ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އިން ސުކޫލް” ގެނަމުގައި ޓްރެއިނިންއެއްފަށައިފި އެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މިޓްރެއިނިންގގައި މާލޭގެ އެކި ސުކޫލުތަކުން 95 ފަރާތެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު81 ކޭކު ނުފަޅާ ހަމަ އެކަނި އާއިލާ އާއެކު ކެއުމެއް ބޭއްވުން

ސުވާލު: ކޭކު ނުފަޅާ ހަމަ އެކަނި އާއިލާ އާއެކު ކެއުމެއް ބޭއްވުން ކިހިނެތްވާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން މަނާ ވަނީކީ ކޭކުފަޅާތީކީ ނޫނެވެ. އެކަން މަނާކުރެވިފައިވާ ސަބަބަކީ އިސްލާމީ ޘަގާފަތާއި ބީރައްޓެހި، ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ޘަގާފަތުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ފ.ނިލަންދޫގައި ހުޅުވައިފި

ފ. އަތޮޅު ނިލަންދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުވި ބޭސް ފިހާރަ އެކެވެ. ފ.ނިލަންދޫގައި މިހުޅުވުނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް 28 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން 2 ޚިދުމަތެއް ރަސްމީކޮށް ތަޢާރަފު ކޮއްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 28 އަަރު ފުރުމާއި ގުޅުވައިގެން ދެ ޚިދުމަތެއް ރަސްމީކޮށް ތަޢާރަފު ކޮއްފި އެވެ. މިގޮތުން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ދެ ޚިދުމަތަކީ އިންޓެންސިވް ކެއަރ ޔުނިޓް (އައިސީޔޫ)ގެ ޚިދުމަތާއި ނިއޮނޭޓަލްގެ އިންޓެންސިވް ކެއަރ ޔުނިޓް (އެންއައިސީޔޫ)ގެ ޚިދުމަތެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އ.ދ ގެ ތިންވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހިމް ތަޤުރީރު ކުރައްވައިފި

ކާރިޘާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ އ.ދ ގެ ތިންވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި އެއޯސިސްގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރްމެންޓު މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހިމް ތަޤުރީރު ކުރައްވައިފި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ޖަޕާނުގެ ސެންޑަރގައި މިމަހުގެ 14 އިން 18 އަށް ކުރިއަށްދާ “ތަރޑް ޔުނައިޓެޑު ނޭޝަންސް ކޮންފަރެންސް އޮން ޑޮޒާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން” ގައި އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު80 ފަޓުލޫނާއެކު ނަމާދުކުރުން

ސުވާލު: ފަޓުލޫނާއެކު ނަމާދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަހަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަލްޢައްލާމާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން ބާޒް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “އެ ފަޓުލޫނަކީ ފިރިހެނާގެ ފޫޅާއި ކަކުލާދެމެދު ނިވާކޮށްދޭ އެއްޗެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 79 އެހެން މީހަކު ލައްވާ ރުގްޔާ ކުރުން

ސުވާލު: އެހެން މީހަކު ލައްވާ ރުގްޔާ ކުރުމަކީ ޝިރްކު ކަމަށް ވެދާނެތޯ؟ ރުގްޔާ ކޮށްފައި ހުންނަ ފެން ފެންވެރުމަށް ބޭނުން ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްކަން ސާފުކޮށް ދިނުން އެދެމެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: އެހެން މީހަކު ލައްވާ ރުގްޔާ ކުރުވުމަކީ ހުއްދަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރަ އިތުރު 2 ރަށެއްގައި ހުޅުވައިފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނަ (އެސްޓީއޯ) އިން އިތުރު 2 ރަށެއްގައި ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވާ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މިގޮތުން ބޭސް ފިހާރަ ހޫލުވި 2 ރަށަކީ ނ. އަތޮޅު ހެނބަދޫ އާއި ލ. އިސްދޫ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 78 ކުދިން ގެ އުފަލަށްޓަކައި ކޭކު ފެޅުން

ސުވާލު: އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަން އެގުނު ފަހުން އަޅުގަނޑު އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކޮށް ނޫޅެމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދަރިން ޕާޓީއެއް ބޭއްވުމަށް އެދޭތީ އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ އުފަންދުވަހާ ދިމާނުވާގޮތަށް އަހަރުގެ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކު އާއިލާއާއެކު ކުޑަ ޕާޓީއެއް ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ. އަދި މިދުވަހު އެކުދިންގެ އެދުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނާޒިމަށް ޙުކުމް އިއްވުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މ. އަތޮޅު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ނާޒިމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާގެ ޙުކުމް އިއްވުން މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާވަލު ކޮއްފިއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ދަޢުވާ އެވެ. އަދި ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 9:30 އަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ބަޔާނެއް ނެރެފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. އެމެރިކާ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމު ކޮއްފައިވާ އިރު، އެ ޝަރީޢަތުގައި ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ އިޖުރާޢަތްތައް އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ނުވާކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ ކޮއްފަ އެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާފުށީ ޖަލުގައި ވަކިތަނެއް ޢިމާރާތް ކުރެވެންދެން ނަޝީދު ދޫނިދޫގައި ބަހައްޓަނީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ވަކި ތަނެއް ޢިމާރާތް ކުރެވެންދެން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދޫނިދޫގައި ބަހައްޓަން ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ފުލުހުންނަށް އަންގަވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން އެންގެވީ ރައީސް ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރޭ ހުކުމް ކުރެއްވުމާއި ގުޅީގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.   އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އޭދަފުށިން ކުދިން ހޮވައިފި

ބ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އޭދަފުށިން ބައިވެރިވާނެ 15 ދަރިވަރުން ހޮވައިފި އެވެ. މި މުބާރާތަށް ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވިި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު މުބާރަތަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިއަދު ހަވީރު ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި ކުއްލިއަކަށް ރޯވެ އެއްކޮށް އަނދައިފި އެވެ. އެކަމަކު މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ. މި ޙާދިޘާ ހިނގީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ އިކްޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ (އީސީސީ) އާ ދިމާލުން ހިތަދޫ ބޮޑު މަގަށް ނިކުންނަން އޮންނަ މަގުން ކާރު ދުއްވާފައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލުން ސްޕޯރޓްސް މީޓެއް ބާއްވައިފި

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލުން ސްޕޯރޓްސް މީޓެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ވިލިމާލޭ މުހުޔިއްދީން އިމާރާތުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރީ ސުކޫލްގެ ސްޕޯޓްސްމީޓު ޝަރަފުވެރިކޮއްދެއްވީ ތަޢުލީމާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު އެވެ. މި ސްޕޯރޓްސްމީޓު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ވަނީ އެކުދިންގެ ކުޅިވަރުތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެންގެން ބޭއްވި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ބޭއްވީ އެލްކޭޖީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސައިޓީސް އާއި ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ވަރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

“ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޖަރޑް ސްޕީޝީސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޮރާ” (ސައިޓީސް) އާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ވަރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގގެ މީރުބަހުރު މާލަމުގައި ބޭއްވި މި ވަރކުޝޮޕުގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 30ކަށް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި އެވެ. މިއީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އޭދަފުށީގައި ޤުރުއާނު މުބާރާތެއް ފަށައިފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ބުރި ނުވަތަ ބ. އަތޮޅު އޭދަފުށީގައި ޤުއާނު މުބާރާތެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ރަށު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތެކެވެ. އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލުގައި ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި 9 ދަރިވަރަކު ކިޔެވުން ނިންމާފައިވާ އިރު، މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން މިރެ އާއި މާދަމާ ހެނދުނާއި މެންދުރުފަހުވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުނިޔެއިން އެންމެ މަޤުބޫލު ޑައިވިންގ މަންޒިލުގެ ލިސްޓުގެ 2ވަނަ ރާއްޖެއަށް

ދުނިޔެއިން އެންމެ މަޤުބޫލު ޑައިވިންގ މަންޒިލުތަކުގެ ލިސްޓުގެ 2ވަނަ މަޤާމު ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މި މަޤާމު ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ޑައިވަރ މެގަޒިނުން ހޮވާ ޑައިވިންގ ކުރުމަށް އެންމެ މަޤުބޫލު މަންޒިލުތަކުގެ ތެރެއިން ނެވެ. ޑައިވިންގ އޮސްކާރގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ އެވޯޑު ލިސްޓުގެ 1ވަނަ ލިބިފައިވަނީ މިޞުރަށެވެ. މެގަޒިންގގެ ވެބުސައިޓުގައި އޮންލައިން ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އއ. މަތިވެރީގައި އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި (އއ)ގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުވި ބޭސް ފިހާރައެކެވެ. އއ.މަތިވެރީގައި އިއްޔެ މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ ފާމަސީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސޮނެވާފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އަލްމަރުހޫމް އަހުމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓު ހޯދައިފި އެވެ. ސޮނެވާފުށި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، އިއްޔެ ކުޅުނު ފައިނަލު މެޗުގައި ޓީމު ރޯޔަލްގެ މައްޗަށް 4 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރޯޔަލްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮއްދިނީ މުހައްމަދު ރިޔާޒު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސޮނެވާފުށި ޓީމުން ވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 77 ދަމު ނަމާދުގައި ފޯނުން ގުރްއާން ކިޔެވުން

ސުވާލު: ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބޭ ބަލިމީހުން ޔޫރިން ބޭގް އަޅުވާފައި ތިބޭ މީހުން އަމިއްލަ އަށް ސާފުޠާހިރު ނުވެވޭ ޙާލަތުގައި ތިބޭ ބަލިމީހުން ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މިފަދަ މީހުން އެހީތެރި އަކު ލައްވާ ފެން ގެނެސްގެން ވުޟޫކުރާނީއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 76 ދަމު ނަމާދުގައި ފޯނުން ގުރްއާން ކިޔެވުން

ސުވާލު: ދަމު ނަމާދު ކުރުމުގައި ގުރްއާން ކިޔެވުމަށް ފޯނުން ބޭނުން ކުރަމުން ދާއިރު، ރުކޫޢާއި ސަޖިދަ ކުރަންވީމާ ކިހިނެއްތޯ ގުރްއާން މެދުކަނޑާލާނީ، މިހެން މިސުވާލު އުފެދުނީ އިތުރު ޙަރަކާތެއް ނަމާދުގައި ކުރެވިދާނެތީވެއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ދަމު ނަމާދުގައި ފޯނުން ބަލައިގެން ކިޔަވަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ނިއު ޖެހިލައިފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ރާއްޖޭގެ ނިއުރޭޑިއަންޓު ސްޕޯރޓްސް ކުލަބު ޖެހިލައިފި އެވެ. ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ލާއޯސްގެ ލާއޯ ޓޮޔޯޓާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ނިއު އިން ކާމިޔާބު ކޮއްފައިވަނީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ނެވެ. ކުރީގެ އިތުބާރު ޑިފެންޑަރ އަޙުމަދު ސޮބާޙު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނާޒިމު ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯއްދަވައިފި

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާރނަލް ރިޓަޔަރޑު މުހައްމަދު ނާޒިމު ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯއްދަވައިފި އެވެ. މިއަދު މެންދުރު ނާޒިމު ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ދައްކާފައިވަނީ ޔޫރޮލޮޖިސްޓަކަށެވެ. އަދި ނާޒިމުގެ ލޭގެ ޓެސްޓުތަކެއްވެސް ހަދާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ނާޒިމަށް ވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯއްދަވާފަ އެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްކޫލު ބަސްދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރަނީ

ސްކޫލު ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ސްކޫލް ބަސް ތަޢާރަފު ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އިން ބުނެފި އެވެު އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބަސް ދަތުރު ތަޢާރަފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ޕުރޮސީޖަރތައް ނިންމައި ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނަރ ކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މި މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯރކްސް ޕަރސަންގެ މަޤާމު ކުރިން އަދާކުރައްވާފައިވާ ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ އެވެ. އޭނާއަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅި އެރުވުން އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސޮނެވާ ފުއްޓާއި ޓީމު ރޯޔަލް ފައިނަލަށް

އަލްމަރުހޫމް އަހުމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލުން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓާއި ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓު ޖާގަހޯދައިފި އެވެ. ރޯޔަލް އިން ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދީ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑު ވީއާ ވާދަކޮށް، 5-1 އިން މެޗުކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. މިމެޗުގެ މޮށުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ، ރޯޔަލް ޓީމަށް ދެގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ސާމީ އިބްރާހީމެވެ. ސެމީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އއ.ރަސްދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚީދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާ ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އއ. ރަސްދޫގައި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅޫވައިފި އެވެ. އއ.ރަސްދޫގައި މިހުޅުވުނު ބޭސް ފިހާރަ އާއެކު އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރަތަކުގެ ޢަދަދު 89އަކަށް އަރާފައިވާ އިރު، “އެސްޓީއޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 75 ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ފޯނު ނުވަތަ އައިޕެޑް ތަކެތީގައިވާ ގުރްއާން ކިޔެވުން

  ސުވާލު: އަންހެނުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު ފޯނު ނުވަތަ އައިޕެޑް ތަކެތީގައިވާ ގުރްއާން ހިތުން ކިޔެވިދާނެތޯ؟ އަދި ދުޢާތައްވެސް މިގޮތަށް ހުޅުވައިގެން ކިޔެވިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ތިމައްސަލައަކީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުތަކެއްހުރި މައްސަލައެކެވެ. އެގޮތުން 1- ޖުމްހޫރު ޢީލްމުވެރިން (ގިނަޢިލްމުވެރިން)...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 74 ދަމު ނަމާދު ކުރާ މީހަކު ވިތުރި ކުރާނީ ކޮން ގޮތަކަށް

ސުވަަލު: ދަމު ނަމާދު ކުރާ މީހަކު ވިތުރި ކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ އަދި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދަމު ނަމާދުގައި ވަރަށް ދިގުކޮށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވާ ކަމަށް ބައެއް ލިޔުން ތަކުންނާއި ފޮތްތަކުން ފެނިފައިވޭ. ގުރްއާން ހިތުދަސް ނޫން މީހަކު ކިހިނެއްތޯ ދިގުކޮށް ދަމު ނަމާދު ކުރުމަށް ކަންތައް ކުރާނީ؟ ވީމާ، މިކަންވެސް ތަފްޞީލުކޮށް އޮޅުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 73 ގުރްއާން އަޅާފައި ހުންނަ ފޯނު ހިފައިގެން ފާޚަނާ އަށް ވަނުން

ސުވާލު: ގުރްއާން އަޅާފައި ހުންނަ ފޯނު ހިފައިގެން ފާޚަނާ އަށް ވަނުމަކީ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ކީރިތި ގުރްއާން ނުވަތަ އަޛްކާރުތައް އަޅާފައި ހުންނަ ފޯނުފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ފާޚަނާ އަށް ވަނުމުގެ ޙުކުމަކީ އަންނަނިވި ތަފްޞީލުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސެމީގެ ފަހު ދެޖާގަ ސޮނެވާ އަދި ޔުނައިޓެޑު ވީ އަށް

އަލްމަރުހޫމް އަޙުމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެޖާގަ ޔުނައިޓެޑު ވީ އާއި ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުން ހޯދައިފި އެވެ. ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ވެލާ ސިޓީއާ ވާދަކޮށް ޔުނައިޓެޑު ވީ މޮޅުވީ 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީވެސް ވެލާ ސިޓީން ނެވެ. މި ލަނޑު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލްމަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުއައްޛިން އަދި މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުސްތާޛު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

މަދީނާގެ އަލްމަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުއައްޛިން އަދި މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުސްތާޛު، އައްޝައިޚް އިޔާދު ބިން އަޙްމަދު ބިން ޢައްބާސް ޝުކްރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚް އިޔާދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ޖަމްޢިއްޔަތއްސަލަފް ގެ ޚާއްޞަ ދަޢުވަތަކަށެވެ. އައްޝައިޚް އިޔާދު ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20 މާރޗް 2015 ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އައްޝައިޚް އިޔާދު ބިން އަޙްމަދު ބިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 72 ރަވާތިބު ސުންނަތާއި ކުރަންޖެހޭ ގޮތް

ސުވާލު: ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކުގެ ޢަދަދަކީ ކިހާ ވަރެއްތޯ؟ އަދި ކުރަން ޖެހެނީ ކޮން ނަމާދު ތަކަކަށް ފަހުގައި ތޯ؟ ޖަވަބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ސުންނަތްނަމާދުތައް ބައިވަރެވެ. ނަމަވެސް ފަރްޟުނަމާދުގެ އިހުގައްޔާއި ފަހުގައި ކުރާ ސުންނަތްތައް ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ބަޔާން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 71 ސޯސަލް މީޑިއާގައި ދުޢާ ކުރުން

ދުޢާ ކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރަކަށް އައިސް ސޯޝަލް ސައިޓްތަކުގައި ދީނީ ޢީލްމުވެރިންގެ ޕޭޖް ތަކުގައި ލިޔެފައިވާ ދުޢާ ތަކަކީ އަޅުގަޑުގެ އެވަގުތުގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭ ދުޢާތަކަކަށް ވަނީނަމަ އެދުޢާތައް ބަލައިގެން ދުޢާ ކުރެވިދަނެތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ނަމާދުން ބޭރުގައި ދުޢާ ކުރާއިރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 70 ކަޅު ހެދުން ލުމަކީ ބިދުޢަ އެއްތޯ؟

ސުވާލު: ކަޅު ހެދުމުގައި ހެދުން އެޅުން ނުވަތަ ކަޅު ހެދުމުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ ބިދުޢައެއް ތޯ؟ ހަމައެކަނި ކަޅު ކުލައިން ހެދުން އެޅުމަކީ ދީނަށް ވައްދާފައިވާ އައު ކަމެއް ތޯ ؟   ޖަވަބު:  الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މުއުމިނު އަންހެނުން،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 69 ޞަދަޤަތް ދިނުން އެންމެ ރަނގަޅީ…

ސުވާލު: ޞަދަގާތް ދިނުން އެންމެ ރަގަޅީ ދައުލަތުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލު ކުރުންތޯ ނޫންނަމަ ފަގީރަކަށް ދިނުންވެސް ރަގަޅުތޯ؟   ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ޙާޖަތަށް ޖެހިފައިވާ ފަގީރަކު ތިމާ އަށް އެނގޭނަމަ އެމީހަކަށް ޞަދަގާތް ކުރުން މޮޅު އިތުރުވެގެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 68 ވަރި ކުރާއިރު ބޭނުން ކުރާ ލަފްޒުތައް

ސުވާލު: އިސްލާމްދީނުގައި ވަރި ކުރާއިރު ބޭނުންކުރާ ބަސްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އިލްމުވެރިންގެ ރައުޔު ތަކަކީ ކޮބާތޯ؟   ޖަވަބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ވަރީގެ ޢިބާރާތުގައި ދެއްވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ: ޞަރީޙަ ބަހުން ވަރި ކޮށްފީމޭ ބުނުން، ނުވަތަ ކިނާޔަތުގެ ލަފްޡެވެ. ނުވަތަ ޞަރީޙަ ނޫން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޭ އަޚާއެވެ. ގިޔާމަތް ދުވަހުން ތިބާގެ އެއްފަޅި ވާވެފައި އޮތަ ނުދޭށެވެ.

އޭ އަޚާއެވެ. ގިޔާމަތް ދުވަހުން ތިބާގެ އެއްފަޅި ވާވެފައި އޮތަ ނުދޭށެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޢަދްލުވެރިވުމަށް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަމުރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަނިޔާވެރި ނުވުމަށްވެސް ވަނީ އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހުރިހާ ދަރިންގެ މެދުގައި ޢަދްލުވެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއް އަންބަށްވުރެ ގިނަ އަނބިން ތިބޭނަމަ އެއަނބިންގެ މެދުގައިވެސް ޢަދްލުވެރިވާން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 67 ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔާލައިގެން ސުވަރުގެއަށް؟

ސުވާލު: ހަމައެކަނި ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔާލައިގެން ސުވަރުގެއަށް ވަދެވޭނެތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅޭ އެއްޗެކެވެ. ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައިފިއްޔާ ސުވަރުގެއަށް ދާނެއެވެ. ނަމާދު ނުކުރިއަސް އަދި އެހެނިހެން އަޅުކަންތައް ނުކުރިއަސް މެއެވެ. މިކަމުގައި އޮންނަ ގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟   ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ދެޖާގަ ރޯޔަލް އަށާއި ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑަށް

އަލްމަރުހޫމް އަޙުމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ޓީމު ރޯޔަލް އާއި ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑު ހޯދައިފި އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަމިއްލަފުށްޓާ ވާދަކޮށް ޓީމު ރޯޔަލް މޮޅުވީ 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ނެވެ. ޓީމު ރޯޔަލް އިން ލަނޑުތައް ކާޟިޔާބު ކޮއްދިނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް (2)

02 މާރޗް 2015 އާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް މި ލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ….. ތިންވަނައީ: މިނިވަން ކަމުގެ ޙައްގު ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ ﷲ ގެ އަޅުންނެވެ. އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަޅުންނެއް ނޫނެވެ. އިންސާނުން ހައްދަވައި، ރިޒްގު ދެއްވާ، ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެވެ. އިންސާނުން އެކަމަށް އެއްބަސްވިޔަސް ނުވިޔަސް،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މުޒާހަރާތަކުގައި މޫނު ނިވާކޮއްގެން ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފުލުހުން ފިޔަވަޅު ނާޅާތީ އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮއްފި

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި ސުލްޙަވެރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް އެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ނޫން ބަޔަކު މޫނު ނިވާކޮށްގެން ވަދެ، މަސްލަޙަތު ނަގާލައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު، އެފަދަ އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާތީ އެމްޑީޕީ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮއްފި އެވެ. ސުލްޙަވެރި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލް ޢަޞްރު ޖަމިއްޔާ އިން އިސްނަގައިގެން ޚާއްޞަ ދަރުސް ކުލާސްތަކެއް ފަށައިފި

އަލް ޢަޞްރު ޖަމިއްޔާ އިން އިސްނަގައިގެން “ފީ ބުޔޫތު”ގެ ނަމުގައި ޚާއްޞަ ދަރުސް ކުލާސްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ދަރުސްތައް ބާއްވާނީ ހުޅުމާލެ އާއި މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައެވެ. މި ދަރުސްތަކުގައި އެކި އެކި ރަސޫލު ބޭކަލުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވާ ވާހަކަތަކާއި އަޚުލާޤީ ގޮތުން އައިސްފައި ހުންނަ ހަދީޘްތައް ތަފްޞީލުކޮށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހއ. ދިއްދޫ ސަހަރާ ފުރިގެން މައްޔިތަކު ވަޅުނުލެވިފައި

ހއ. ދިއްދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު މަރުވި މީހަކު ވަޅުލާނެ ޖާގަ ނެތިގެން އޭނާ ވަޅުނުލެވި އޮތް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ޝިނާން ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއަށް ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު 9 އިން ފެށިގެން މީހަކު ވަޅުލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާތަނަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖޭޕީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފި ނުވަތަ ޔޫތު ލީގުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ޕާޓީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޖޭޕީން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޔޫތު ލީގުގެ ރައީސްކަމާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމާއި ޔޫތު ލީގުގެ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ދެ ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތުނބުރި ޕްރޮޖެކްޓުގެ 16 ބިން މިހާރުވަނީ ވިކިފައި: މިނިސްޓަރ އަދީބު

ތުނބުރި ޕްރޮޖެކްޓުގެ 16 ބިން މިހާރު ވަނީ ވިކިފައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އައިޓީބީ ބަރލިންގ ނިއުސް އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި އަދީބު ވިދާޅުވީ ހޮޓާ ތަރައްޤީ ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ 20 ބިމުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 16 ބިން ވިކިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވޯޓަރ ވިލާސް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަރުޙޫމް އަޙުމަދު ޝާހީނު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓަރއަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ

އަލްމަރުހޫމް އަޙުމަދު ޝާހީން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގުރޫޕް ސީގައި އަމިއްލަފުށްޓާއި ވެލިގަނޑު އައިލެންޑު ރިސޯޓު ބައްދަލުކޮށް 5-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން މިމެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ވެލިގަނޑު އައިލެންޑު ރިސޯޓެވެ. ހުސައިން ޝިފާހު އަމިއްލަފުށްޓަށް ލީޑު ނަގައިދީފައި ވަނިކޮށް ވެލިގަނޑުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ނާޒިމުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލު ކޮއްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރަމުންދާ ޓެރަރިޒަމުގެ ދަޢުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. ހެކިން ހާޒިރުކޮށް ހެކި ބަސް ނެގުމަށް ބާއްވާ އެ އަޑުއެހުން ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ މިރޭ ހަތެއް ޖަހާއިރަށެވެ. އެ މައްސަލާގައި ކުރިން އޮތް އަޑުއެހުމުގައި ތިން ހެއްކެއްގެ ހެކި ބަސްވަނީ ނަގާފައެވެ. އެ ހެކި ބަސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ބުނެފި

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނެރެންދުރަ މޯދީ ހަތަރު ޤައުމަކަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުން ރާއްޖެ އުނިކޮށްފި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒު މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ދަ ހިންދޫ ނޫހުން މިއަދު ބުނީ މޯދީ އަންނަ ހަފުތާގައި ސްރީލަންކާ އާއި މޮރިސަސް އާއި ސީޝެލްއަށް ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިރާގު ރޯޑު ރޭސް ބާއްވާ ތާރީޚު ކަނޑައަޅައިފި

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ދިރާގުގެ މާކެޓިންގ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑު ޕަބްލިކު ރިލޭޝަންސް މުޙައްމަދު މިރުޝާން ހަސަން ވިދާޅުވީ އެ ރޭސް ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. މިރުޝާން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ރޯޑްރޭސް ބާއްވަނީ އެންޖީއޯތަކަށް ޕްލެޓު ފޯމު ބޭނުންކުރެވޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ށ. މިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ށ.މިލަންދޫގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ށ.މިލަންދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ތޯރިޤު އިބްރާހިމް އެވެ. ޑިޒައިންގ އެންޑު ބިލްޑް އުސޫލުން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދަނީ މާލޭ ވޯޓަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވިލާ ކޮލެޖުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި އޮތީ ކައުންސިލުގެ އިހުމާލުން

ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުން ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި އޮތީ ރަށުކައުންސިލުގެ މައްސަލައަކުން ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވީ އޭދަފުށީގައި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ދެވަނަ ފަންގިވިލާ ވިލާ ކޮލެޖަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި 2013 ވަނަ އަހަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެއަރޕޯރޓުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރިން އަންހެނ ކަނބަލުން ދޫކޮއްލުމަށް އެމްޑީޕީ އިން ގޮވާލައިފި

އެއަރޕޯރޓުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނިކޮށް ހައްޔަރު ކުރިން އަންހެނ ކަނބަލުން ދޫކޮއްލުމަށް އެމްޑީޕީ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭތުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާޓީގެ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ނާއިންސާފުން ދަޢުވާ އުފުލައި އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރު ކޮށްގެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާއްޖޭގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގގެ ހިދުމަތް ތަޢާރަފު ކޮށްފި

ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙު ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ޙާއްސަކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ޑޫއޭވީ އާއި އައިޑިއަރ އާއި ގުޅިގެން ތަޢާރަފު ކުރި މި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ތައާރަފު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިކަމަށްޓަކާ މިއަދު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ޙާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ތައުލީމީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެތެރެހަށީގައި ފޮރުވައިގެން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި

އެތެރެހަށީގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފިއެވެ. މިތަކެތި އަތލައިގެންފައިވަނީ ސްރީލަންކާމަގުން ރާއްޖެއައި ޕާކިސްތާނުގެ ޢުމުރުން 69 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އަތުންނެވެ. މީނާ ރާއްޖެއައިސްފައިވަނީ މިހިނގާ މާރޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ UL105 ފްލައިޓުންނެވެ. މީނާ ރާއްޖެއައުމުން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ތިބޭ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން މީނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ބީއެފްއެމް އިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަށިބޯލް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ބީއެފްއެމް) އިން ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ބީއެފްއެމް އިން ބުނެފިއެވެ. މިގޮތުން ބީއެފްއެމްގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ކ. ތުލުސްދޫ ޒުވާނުންގެ ރޫޙާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި ބަށިބޯޅަ މުބާރާތަކާއި އޮފިޝަލުން ޓްރޭނިންގ ކުރުމުގެ ވާރކުޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް މަޤާމުން ވަކިކުރީ ޕާރޓީ ބަދަލު ކުރުމުން: ސަމީރު

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަޙުމަދު ސަމީރުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކޮށް އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް ދާދިފަހުން ސޮއިކުރުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ކަމަދޫ ކައުންސިލަށް ހޮވި ވަޑައިގެންނެވި އަޙުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލު ހިންގުމުގައި އޭނާ އިހުމާލުވާކަމަށްބުނެ، މަޤާމުން ވަކި ކުރިނަމަވެސް އެކަހަލަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 66 ތައުބާ ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ތައުބާ ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ތައުބާ ވުމަށް ވަކި ނަމާދެއް ކުރަން ޖެހޭތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ﷲ ތަޢާލާގެ ރަޙްމަތްފުޅުން މިއުންމަތަށް ތައުބާގެ ދޮރު ވަނީހުޅުވިފައެވެ. އެއީ އިންސާނާ ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅިއްޖެއުމަށް ދާންދެން ނުވަތަ ހުޅަނގުފަރާތުން އިރުއަރައްޖެއުމަށް ދާންދެނެވެ. ތައުބާނަމާދަކީ މުސްލިމަކަށް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންސާނާ ހިތްފުރި ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނީ ކޮންވަގުތަކު ހެއްޔެވެ؟

ކައިވެނި ކޮށްގެން ހުންނަ މީހާ: އަހަރެން މީހަކާ ނީނދެ ހުރިނަމަތާ އެވެ. މީހަކާ ނުއިންނަ މީހާ: އަހަރެންނަށް ކައިވެންޏެއް ކުރެވި އޭގެ އަރާމާއި ލައްޛަތު ލިބޭނީ ކޮން އިރަކުންބާ އެވެ؟ ފައިސާވެރިޔާ: އަހަންނަށް ފަގީރުން އުޅޭ ގޮތަށް ފިކުރުތަކުން ދުރުގައި އުޅެވޭނެ ނަމަތާއެވެ. ފަގީރު މީހާ: އަހަންނަކީ ފައިސާވެރިޔަކަށްވެ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މީހެއް ނަމަތާއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 65 ފަރްޟު ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި ދުޢާކުރުން

ސުވާލު: ފަރްޟު ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ ޖަވަބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ސަޖިދާގައި ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާ އެއް މެނުވީ ފަރްޟު ނަމާދެއްގެ ސަޖިދާގައި ނުކިޔޭނެއެވެ. والله أعلم ޖަވާބުދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެސްޓިވަލް ހުޅުވައިފި

އަގުހެޔޮކޮށް އެއްތަނަކުން އެކިކަހަލަ ފޮތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޮވެލްޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ބުކްފެސްޓިވަލް ” ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެސްޓު 2015 ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއަހަރުގެ ފެއާރގައިވެސް 10 ޕަސެންޓުން ފެށިގެން 70 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނެ އިރު، ފެއާރގެ ތެރޭގައި ކުރާ 20 ރުފިޔާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 9 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

19 ފެބްރުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ.. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް………….. 11.ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައިވެސް ކާމިޔާބީ އޮތި ތަގްވާވެރިންނަށެވެ. ސޫރަތުލް އަޢްރާފްގެ 128 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّـهِ وَاصْبِرُ‌وا ۖ إِنَّ الْأَرْ‌ضَ لِلَّـهِ يُورِ‌ثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) މާނައަކީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑރ. އަފްރާޝީމު އަވަހާރަ ކޮއްލުމުގައި އެމްޕީ ރިޔާޒުގެ އަތެއްވާކަމަށް އެމްޕީ ސަލީމު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރ މަރުހޫމް ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި އޭރުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމު (ރެޑުވޭވު ސަލީމު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖައިލަމުގެ މަރާއި ގުޅިގެން 2 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮއްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ މަރާލި ޖައިލަމް މުޙައްމަދު ޝާކިރުގެ މަރާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 2 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮއްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭ ކުރިމަތީ އޮންނަ ގޯޅިގަނޑު ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ޖައިލަމް މަރާލުމާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކޮއްފައިވަނީ ޢުމުރުން 19 އަހަރުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިތުރު ހަތް ރަށެއްގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އިތުރު 7 ރަށެއްގައި ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ބޭސް ފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށި ހަތް ރަށަކީ ހައްދުންމަތި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރިނިއުއެބަލް އެނަރޖީ ރިސޯސްމެޕިންގ ވަރކްޝޮޕް ފަށައިފި

ރިނިއުއެބަލް އެނަރޖީ ރިސޯސްމެޕިންގ ވަރކްޝޮޕް ފަށައިފި އެވެ. މި ވަރކްޝޮޕު ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަޖުވަދު މުސްތަފާއެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިންވެސްޓަރުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ މައުލޫމާތު އެބޭފުޅުންނަށް ލިބެން ހުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗައް ބާރު އެޅުއްވިއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުޓުސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން  ” ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2015″ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. ޕޮލިޓެކްނިކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މިފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 11 ޓީމު ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ އީ.އާރް.އެމް. ޓާބޯ، ޓްރިޕަލް އީ.ސީ. ފޯރ، ދަ ފަރމް، ސީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 64 ދަމު ނަމާދު ކުރާނެގޮތް

ދަމު ނަމާދު ކުރާނެގޮތް އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވަފާނަންތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ދަމުނަމާދު ކުރަން އެންމެ ރަގަޅީ ރޭގަޑު ގެ ފަހު ތިންބަޔަށް އެޅުމުންނެވެ. ރަސޫލް -ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް- ގެ ޙަދީޘް އެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ. “ރޭގަނޑުގެ ފަހު ތިންބަޔަށް އެޅުމުން މާތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަކިޓާ ހެއްޔާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ވިއްކަމުން އަންނަ މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮއްގެން ބާއްވާ މަކިޓާ ހެއްޔާ ޕްރޮމޯޝަން 2015  ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓާއި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ ހަމައެކަނި މަކިޓާ އަދި މަކްޓެކްގެ އެކި އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މަކިޓާ އަދި މަކްޓެކް ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް 25...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ބިޒުނަސް ކުލަބުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކަސްޓަމްސް އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފި

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ބިޒުނަސް ކުލަބުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކަސްޓަމްސް އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ. އެ ސުކޫލުގެ ބިޒުނަސް ކުލަބުގެ 35 ދަރިވަރުންނަށް ކަސްޓަމްސް އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮތީ  ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑު އޮފީހުގައެވެ. މިއަދު ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ. އަދި ވިޔަފާރި އާއި ކަސްޓަމްސާ ހުރި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ހަޅޭކުގެ އަޑާއި އެކު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތަތަކުގެ ހަޅޭކުގެ އަޑާއި އެކު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިއަދު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ދޭ މަރުކަޒުތަކެއް ހުޅުވޭނެ ކަމަށާއި އިސްލާމީ ވަހުދަތު ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިސްކިތް ޢިމާރާތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަމާދުގައި ސަފުހެދުން ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ބިން ޢަބްދުލްޣަފޫރު

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصُّفُوفِ ، فَقَالَ : ” أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ ” قَالُوا : وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ ، قَالَ :...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ޒައިދަށް އެހީވެދީފި

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ ބ. އޭދަފުށީ ހަލީމާހައުސް، ޒައިދު ޢަލީ އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެރަށު ޑައުން ޓައުންގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކޮއްގެން ލިބުނު 10،000 ރުފިޔާގެ އިތުރުން ރަމްޒީ ޗެކެއްވެސް ވަނީ ޑައުން ޓައުންގެ ފަރާތުން ޒައިދު ޢަލީގެ އާއިލާ އަށް ޙަވާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބިނާވެގެންވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކްމަތްތެރި ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. ސަބަބަކީ އެޝަރީޢަތް ބާވާލެއްވި ފަރާތަކީ ޙަކީމްވަންތަ އިލާހުކަމަށްވާތީވެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ފައިދާއެއް ލިބެނިވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވާލައްވައެވެ. އަދި އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ގެއްލުން ދެނިވި ކޮންމެ ކަމަކުނ ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވުމަށްވެސް ގޮވާލައްވައެވެ. އެހެންކަމުން ޟަރޫރީ ފަސް ކަމަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެ ޤައުމެއްގެ ސަފީރުންގެ ފަތްކޮޅު ރައީސްއަށް އަރުއްވައިފި

ދެ ޤައުމެއްގެ ސަފީރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގާނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މިސްޓަރ ސެމިއުއެލް ޕެންޔިން ޔެލޭ، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުމަށް ފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖެ އާއި ގާނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަން ބަލާ ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަން ބަލާ، ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ކޮމެޓީން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމާއި ހުރަސްތައް ބަލާ ދިރާސާ ކުރާނެ އެވެ. އަދި މިފަދަ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެފަދަ ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރާނެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުޓުބޯލް ބޭސިކު ރެފްރީ ކޯހަކާއި އޭއެފްސީ ސީ ލައިސަންސް ކޯހެއް ބާއްވަނީ

އެފްއޭއެމުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ރެފްރީ ކޯހަކާއި އޭއެފްސީ ލެވެލް ‘ސީ’ ލައިސެންސް ކޯޗިން ކޯހެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާ ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރެފްރީ ކޯސް ބާއްވާނީ މާރޗު 5 ން 15 އަށް މާލޭގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 63 ރޭގަނޑު ސޫރަތުލް ބަގަރާގެ ފަހު ދެ އާޔަތް ކިޔެވުމާއި، މުލްކު ސޫރަތް ކިޔެވުމުން ލިބޭ ދަރުމަ

ރޭގަނޑު ސޫރަތުލް ބަގަރާގެ ފަހު ދެ އާޔަތް ކިޔެވުމާއި، މުލްކު ސޫރަތް ކިޔެވުމުން ލިބޭ ދަރުމަ ބަޔާން ކޮށްދެއްވާ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ސޫރަތުލް ބަގަރާގެ ފަހު ދެއާޔަތް ކިޔެވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ބަސްފުޅުތައް: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމަށް އޭޑީކޭ އިން ފަރުވާ ދެއްވައިފި

ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާރނަލް ރިޓއަރޑު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެއްވައިފި އެވެ. ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ދައުލަތާ އިދިކޮޅު ޢަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ދަޢުވާ ލިބޭ ނާޒިމް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހު ދާދި ދެންމެއަކު ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ އެ ތަނުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑިމާންޑުތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް މުހުލަތެއް ދެނީ

އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ ގުޅިގެން އިއްޔެ ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ކޮށްފައިވާ ޑިމާންޑުތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ދޭނެ މުހުލަތެއް ދިނުމަށް އެ ދެ ޕާޓީ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިނޓު ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް މުޒާހަރާގައި ސަރުކާރަށް 13 ޑިމާންޑެއް ކޮށްފައި ވާއިރު، އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މުހްލަތެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯއިން އޭދަފުށީގައި ގޭސް ވިއްކަން ފަށައިފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބ. އޭދަފުށިގައި ގޭސް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އޭދަފުށީ ފިހާރައިގެ މެނޭޖަރ އަޙުމަދު ޒަމީލު ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯއިން އޭދަފުށިގައި ގޭސް ވިއްކަން ފަށަފައިވަނީ މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އޭދަފުށީގައި ގޭސް ލިބުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެމްޑިޕީ އާއި ޖޭޕީ ގުޅިގެން ބާއްވާ މުޒާހަރާ ވަގުތުން:

އުސްފަސްގަނޑު ސަރަޙައްދުން ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ. މި ތަކެތި ފުލުހުން ހޯދާފައިވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގުޅިގެން މިއަދު ބާއްވަމުންދާ ބޮޑު އެއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ދާދި ދެންމެ އުސްފަސްގަނޑު ސަރަޙައްދުން ނެވެ. ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން (އެސްއޯ) ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޝެފް ނައިފަކާއި (ކައްކާއިން ބޭނުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަރުކާރުން ތިން ބިލެއް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތިން ބިލެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ. ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފައިވާ ތިން ބިލަކީ ސިޔާސީ ޕާޓިތަކަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލާއި ޢާއިލާ އާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެންއުމުގެ ބިލަކީ އެ ޤާނޫނުގައިވާ ބައެއް މަފްޙޫމުތައް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 16 ވަނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލެ އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ހުރަހެއް ނާޅަން: ފުލުހުން

މާލެ އަންނަ އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ހުރަހެއް ނާޅާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑު އެއްވުމަށް އަތޮޅުތަކުން މާލެ އަންނަ އުޅނަދުތަކަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، ފުލުހުންގެ މެރިން ޕޮލިސް ހަމައެކަނި ބަލަމުން ގެންދާނީ މާލެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ސަފުތައްތިބީ ޘާބިތުކަންމަތީގައި: ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ސަފުތައްތިބީ ޘާބިތުކަންމަތީގައި ކަމަށް ޤައުމީ ދިފާޢި ބާރުން ބުނެފިއެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެމްޑިޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްވުމުގެ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ދިން ޖޮއިންޓު ޕްރެސް ސްޓޭޓްމަންޓު ގައެވެ. މި ސްޓޭޓުމެންޓުގައި މިއަދުގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (22)

ފުރިހަމަ ޞިއްހަތެއް ބޭނުން ނަމަ ރޯދަ ހިފާށެވެ. ތިބާގެ މޫނު އަލިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެދޭނަމަ ރޭއަޅުކަން ކުރާށެވެ. ތިބާގެ ނަފްސަށް އަރާމު ބޭނުންނަމަ ގުރްއާން ކިޔަވާށެވެ. ބާއްޖެވެރިކަން ބޭނުންނަމަ ފަރްޟު ނަމާދުތައް ވަގުތުގައި ކުރާށެވެ. މުޞީބާތަކުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންނަމަ ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ގިނަގިނައިން ދުޢާ ކުރާށެވެ. ހާސްކަން ފިލުވާލަން ބޭނުންނަމަ ދުޢާ ކުރާށެވެ. ދަތި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރީތި ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތް ކުރުމަކީ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްޝަރުތު: މިނިސްޓަރ

ރީތި ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތް ކުރުމަކީ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްޝަރުތު ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ތުއްތުކުއްޖެއް އުފަންވީއްސުރެން އެކުއްޖަކަށް ބޭނުންވާނޭ އަސާސީ ކަންތައްތަކުން ފެށިގެން އެކުއްޖެއްގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ފާޅުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން މިލިބެނީ އެކުއްޖެއްގެ ކިނބައިގައި ހުންނަ ބަހުގެ ހުނަރުގެ ސަބަބުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވަރަށް ޚާއްޞާ ފޯރަމެއް

ޢާންމުކޮށް މަހަކު އެއްފަހަރު ކިންޑާޕްރީ ސުކޫލްއިން ބެލެނިވެރިންގެ ހޭލުންތރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ފޯރަމްއެއް މިމަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 26 ފެބުރުއަރީ (މިރޭ) 20:45 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒް ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ. . މިފަހަރުގެ މި ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދަކައްވާނީ ސްރީލަންކާގެ ޝައިޚެއް ކަމަށްވާ އައްޝައިޚް މުއިއްޒު ބުޙާރީ އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެއްޕިއުޓީ މިނިސްޓާ އަޒްލީން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 37 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަނީ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 37 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް އެ ސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް އެ ސްކޫލުގައި ވަނީ ފަށައިވާ އިރު، އެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް އެ ސްކޫލުގައި ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ޚާއްސަ އެސެމްބްލީން ނެވެ. މި އެސެމްބްލީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޫސަގެ ނަން އުނިކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި އެޕާޓީން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މޫސާ މަނިކުގެ ނަން އުނިކުރުމަށް އެޕާޓީން މި ހުށަހެޅީ މޫސަ އެމްޑީޕީ އިން ވަކިކުރުމަށް އެޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކައިން ލިބޭ ޢިބްރަތްތައް

ޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ އަކީ ނުހަނު ގިނަ ޢިބްރަތްތަކަކުން ފުރިގެންވާ ވާހަކައެކެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި، ﷲ ގެ މަގުގައި ދަޢްވަތުގެ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި، ވަޡީފާގައި އުޅޭމީހުންނާއި، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި، ރިވެތި އަޚްލާގު ގެ ވެރިންނަށް ނުހަނު ގިނަ ޢިބްރަތްތަކެއް މިވާހަކައިގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މި އަހަރުގެ ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއަރ އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕުން ބާއްވަމުން އަންނަ ބުކް ފެއަރ އަންނަ މާރޗު މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. ނޮވެލްޓީ ބުކް އެންޑު ސްޓޭޝަނަރީ ފެއަރ 2015ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ފެއަރ އޮންނާނީ އަންނަ މާރޗު މަހުގެ އެކަކުން ތޭރައަށް ދަރުބާރު ގޭގައެވެ. މި ފެއަރ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ އާދިއްތަ، ހޯމަ، އަންގާރަ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (21)

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާންގެ އަޅުތަކުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ހަތަރު ވަޢުދެއް: ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރުވެރި ވެއްޖެނަމަ ތިމަން ﷲ އިތުރު ކޮށް ދެއްވާ ހުށީމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން ﷲ ގެ މަތިން ހަނދުމަ ކުރާށެވެ. ތިމަން ﷲ ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަ ކުރާ ހުށީމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން ﷲ އަށް ކަންތަކުގައި އެދި ދަންނަވާށެވެ. ތިމަން ﷲ އިޖާބަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައަކީ ޗައިނާއިން އެއްޗެއް ބުނަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: ޗައިނާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި ރައީސް ނަޝީދަށް އަނިވުމަކީ ޗައިނާ އިން އެއްޗެއް ބުނަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ހޮންގ ލޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ނުބެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޗައިނާގެ ވެރިރަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގައި ޢިލްމުވެރިން ބައިވެރި ނުވުމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ މުޒާހަރާގައި ޢިލުމުވެރިން ބައިވެރި ނުވުމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ގޮވާލައްވާފައިވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓުވީޓުގައި ޑރ. ޝަހީމު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދިފާޢުގައި ކަމަށްބުނެ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 27ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެއްވުމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުން ތާޒާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް  އޮޕަރޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑު ޓެކްޓިކްސް ޓްރެއިނިންގ (އޮސްޓް) ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. ފެބްރުއަރީ 23 ން 26 އަށް އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ހިންގާ މި ޕްރޮގުރާމުގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި އިޚުތިޔާރުގެ ބޭނުން ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިފާނެ ގޮތާއި ފުލުހުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިޕާރޓުމެންޓެއް އުފައްދަވައިފި.

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސްކޫލްތަކާއި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސްގެ ނަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އުފައްދަވައިފި އެވެ. ސްކޫލުތަކާއި މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެސްގެ ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީން އުފެއްދެވި އެ ޑިޕާޓްމެންޓުން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ފެންވަރު ހިފަހައްޓާތޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކެއަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓު ސެންޓަރ އަންނަ މާރޗު މަހު ހުޅުވި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ ކެއަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓު ސެންޓަރ (ސީޑީސީ) އަންނަ މާރޗު މަހުގެ ދެވަނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވި ޚިދުމަތްތައް އަލުން ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް އެ ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ފާތުމަތު އާފިޔާ ވިދާޅުވީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެކްސިޑެންޓުވި މާބަނޑު މީހާ މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް ޒަޚަމުތަކެއް ލިބުމުން، އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެން މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ބަނޑަށް ދޮޅު މަސްވެފައިވާ އެ މާބަނޑު އަންހެން މީހާ މަރުވީ މިއަދު ހެނދުނު 7:10 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށާއި އެ އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު އާ ސަހަރާއަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (20)

މުސްލިމުންގެ ޑެއިލީ ޓައިމްޓޭބަލް ވަގުތުގައި ފަސްނަމާދު ކުރުން ކީރިތި ގުރްއާނުން މަދުވެގެން ދެޞަފްޙާ ކިޔެވުން ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ދުޢާތައް ކިޔުން ރިޔާޟުއްޞާލިޙީން އިން ދުވާލަކު ތިން ޙަދީޘް ކިޔުން ދުވާލަކު ރުފިޔާ އެއްގެ މަގުން ޞަދަގާތް ކުރުން. ޢާއިލާގައި ތިބި ކޮންމެ ބޮލަކަށް ރުފިޔާ އެއްގެ މަގުން ޞަދަގާތް ކުރުން ދޮގު ހެދުމާއި ޣީބަ ބުނުމުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މެލޭރިއާއަށް ބަލިފަތުރާ ނުރައްކާތެރި މަދިރިތަކެއް ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާއިން ފެނިއްޖެ

މެލޭރިއާއަށް ބަލިފަތުރާ ނުރައްކާތެރި މަދިރިތަކެއް ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއިން ފެނިއްޖެއެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ބުނީ މެލޭރިއާއަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑްރަގަށް ނުގުޑާ މެލޭރިއާ ޕެރެސައިޓު މަދިރި އެކެވެ. މި މަދިރިތައް ފެނިފައިވަނީ ކެމްބޯޑިއާ، ވިއެޓުނާމު، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ބާމާ އިންނެވެ. އަދި މި މަދިރިތައް ފެނުމާއި އެކު އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބެންގަލޫރު އެފްސީ އާއި މާޒިޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބެންގަލޫރު އެފްސީ ކާމިޔާބު ކޮއްފި

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ އާއި ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް އެންޑު ރެކްރިއޭޝަން ބައްދަލު ކުރި ފުރަތަމަ މެޗު ބެންގަލޫރު އެފްސީ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮއްފިއެވެ. އެ ޓީމު މި މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ނެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ އެއްވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންޓަރ ސްކޫލު ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ފަސްކޮއްފި

އިއްޔެ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ސްކޫލު ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ފަސްކޮއްފި އެވެ. ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބަށިބޯލް ފައުންޑޭޝަނުގެ ރައީސާ ޝިޔާމާ އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ފަސްކުރީ ޤައުމުގެ ޙާލަތު މިވަޤުތު ހުރިގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ މުބާރާތެއް ބާއްވާ އިރު، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމުގައިވެސް ދަތިތަކެއް ހުރުމާއި އެފަރާތުން ފޯރުކޮއްދޭ ބައެއް ތަކެތި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 62 އަންހެނުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ކިޔެވުން

އަންހެނުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ކޮންމެ ދުވަހަކ މަރިޔަމް ސޫރަތް ކިޔަވާނަމަ ވިހަން ފަސޭހަވާނެ ކަމާއި އަދި ޔޫސުފް ސޫރަތް ކިޔަވާނަމަ ލިބޭ ދަރިން ރީތި ވާނެ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. މީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯއެވެ؟ އަދި މީ ކުރުން ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (19)

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ހަކަމެއް ހަނދާން ކުރުމުން މީހާ އަށް ލުއިކަން ލިބިގެން ދެއެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ވާނީ ގަޟާ ގަދަރާއި އެއްގޮތަށް ކަން ގަބޫލު ކުރުން. ހިތާމަކޮށް ކަންބޮޑު ވުމަކުން ގަދަރުގައި ކަނޑަ އެޅިފައިވާ ކަމެއް ފިލައި ނުދާނެއެވެ. ތިބާ އަށް ދިމާވެގެން ތިޔަ އުޅޭ ކަމަކީ އެހެން ބައެއް ކަންތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ކުޑަކަމެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މީރާއާ ދެކޮޅަށް އާދަމް ނަޞީރު އިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ހައިކޯޓުން އިއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި މާލޭ ދަފްތަރު ނަމްބަރ 5103 އާދަމް ނަޞީރު އާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ދިގު މުއްދަތަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އާދަމް ނަޞީރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ރަށެއްކަމުގައިވާ ނ. ކަލައިދޫ އާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ކުއްޔާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުލި ނުދެއްކުމުން ކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އާރްއޯއެލްގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަޝްހޫރު ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރުއޯއެލް)ގެ ތިޖޫރީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަގަށްނަގައިފި އެވެ. އާރުއޯއެލްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ތިޖޫރީގައި ހުންނާނީ އިއްޔެ މެންދުރު ފަހުގެ ސޭލްސްގެ ފައިސާ ކަމަށެވެ. އަދި ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގާފައި ވަނީ އޮފީހުގެ ދޮރެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެކަމަށާއި ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން އަންނަ މައްސަލަ އަކަށް ވާތީ ތިޖޫރީގައި ހުރީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 61 ސުންޕާ ކަންތަކުން ދުރުހެލިވުން

ސުންޕާ ކަމަކީ ބޮޑެތި ޝިރްކުގެ ޢަމަލެއްތޯ އެވެ؟ ސުންޕާ ކަންތަކުން ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވެވޭނީ ކިހނަކުންތޯއެވެ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ސުންޕާ ކަމާއި އަޅުވައި ކަންތައް ކިޔުމަކީ ޝިރްކުގެ ޢަމަލެކެވެ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 60 އެއްޗެއް ގެއްލުމުން ކިޔަ ދުޢާ

އެއްޗެއް ގެއްލުނީމާ ކިޔަން ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާ އެއް އޮވޭތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: އެއްޗެއް ގެއްލުމުން ކިޔާ ދުޢާގެ ގޮތުގައި އިބްނު އަބީ ޝައިބާ އެކަލޭގެފާނުގެ “މުޞައްނަފް” އޭ ކިޔުނު ފޮތުގައި، އަދި “އައްޠަބަރާނީ” އެކަލޭގެފާނުގެ “އަލްމުޢްޖަމް” ގައި އިބްނު ޢުމަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނޫސްވެރިންނަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް އެމްއެމްސީ އިން އިލްތިމާސް ކޮއްފި

ނޫސްވެރިންނަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގައި މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު (އެމްއެމްސީ) އިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ އެއްވުންތަކުގެ ބައިވެރިންނާއި ފުލުހުންނާއި ދެމެދު ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ އާއި އަގުބޮޑު އިކުއިޕްމެންޓުތަކަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާކަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ކޮއްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމުގެ ދަޢުވާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ކޮއްފިއެވެ. އެގޮތަށް އަމުރުކުރީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އެމަނިކުފާނު މިއަދު ޙާޟިރުކޮށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ކޯޓުން ވަނީ އެ ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާއްޖެއަށާއި އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމި ލޯނުތައް ކަނޑާލައިފި

ރާއްޖެއަށާއި އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމި ލޯނުތައް ކަނޑާލައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ އިންޑިއާގެ ޚާރިޖިއްޔާއަށް ދޫކޮއްފައިވާ ބަޖެޓުން ފަނަރަ އިންސައްތަ ކަނޑާލުމަށް އެ ޤައުމުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އިންޑިއާއިން ލޯނު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ޤައުމުތަކަކީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލާއި ބޫޓާނާއި މިޔަންމާ އަދި ދިވެހި ރާއްޖެއަށެވެ. އާސިއާން އާއި އެފްރިކާ އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިނީ ގްރިޑް ޑިޒައިން އެންޑު ޓެކްނޮލޮޖީސް ވަރކުޝޮޕު ފަށައިފި

މިނީ ގްރިޑް ޑިޒައިން އެންޑު ޓެކްނޮލޮޖީސް ވަރކުޝޮޕް ފަށައިފިއެވެ. މި ވަރކުޝޮޕު ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލް މަތީން މުޙައްމަދެވެ. އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބާއްވާ މި ވަރކުޝޮޕަކީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޭންކް (އޭޑީބީ) އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު އެންޑު އެނަރޖީ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވަރކުޝޮޕެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅަށް ޓީވީއެމްގެ ސިގުނަލް ނުލިބޭތާ 2 ދުވަސް ވެއްޖެ

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް (ޓީވީއެމް)ގެ ސިގުނަލް އެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށް ބ. އަތޮޅަށް ނުލިބޭތާ 2 ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ސިގުނަލް ކެނޑިފައިވަނީ މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު އެއްގޮތަކަށްވެސް ޓީވީއެމްގެ ސިގުނަލް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ޓީވީއެމްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤައުމުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުލުހުންގެ ދައުރު ބޮޑު: މޮންދު

ޤައުމުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުލުހުންގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފު (މޮންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ތިންވަނަ ސެކިއުރިޓީ އެންޑު ލޯރ އެންފޯސްމަންޓު ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމު ނިންމައި، ބައިވެރިންނަށް ސަނަދު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުންދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މުޒާހަރާތަކުގައި މޫނު ނިވާ ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކޮއްފި

މުޒާހަރާތަކުގައި މޫނު ނިވާ ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކޮއްފި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމާއި އެކު މާލެތެރެ ހަލަބޮލިވެފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓުގައި މިއަދު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ އެއްވުންތަކާއި މުޒާހިރާތައް ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޢާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 59 ކުޑަޝިރްކާއި ބޮޑު ޝިރްކުގެ ހުރި ތަފާތު

ވަސްވާސް ތަކަކީ ޝިރްކަށް ވެދާނެތޯ؟ އަދި ކުޑަޝިރްކާއި ބޮޑު ޝިރްކުގެ ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ވަސްވާސްތަކަކީ ދީނަށް އުޅެން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ޝައިޠާނާ ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. އެކަމުގެ ޙައްލަކީ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތުމެވެ. ޝައިޠާނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތޮލްހަތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުން މާދަމާ

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތޮލްހަތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރުން މާދަމައަށް ތާވަލު ކޮއްފި އެވެ. އެ ދެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އުފުލަނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ( ޢަބްދުﷲ ގާޒީ) ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައިގާ ޓެރަރިޒަމުގެ ދަޢުވާއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ފްލައިންގ ސްކޫލަށް ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ފްލައިންގ ސްކޫލަށް ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ސްރީ ލަންކާގެ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ) ގެ ޓްރޭނިންގތަކުގައި ސީ ޕްލޭން ބޭނުން ކުރަން ނިންމާފައިވާތީ އައްޑުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން މިހާރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންނަ މަހުގެ ފަނަރައިގާ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ސްރީލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށް ފަހު އެވެ. އެ ދަތުރުފުޅު މާރޗު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަނަރަ މިނެޓުން ނަތީޖާ ލިބޭ އެބޯލާ ޓެސްޓެއް ޑަބްލިއު އެޗް އޯ އިން ހުއްދަ ކޮއްފި

ފަނަރަ މިނެޓުން ނަތީޖާ ލިބޭ އެބޯލާ ޓެސްޓެއް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއު އެޗް އޯ އިން ހުއްދަ ކޮއްފި އެވެ. މީގެ ކުރިން ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުމަށް ދެތިން ގަޑި އިރު ނެގި ނަމަވެސް ދި ރީއީބޮވް އެންޓިޖެން ރެޕިޑު ޓެސްޓަކީ އެބޯލާ އައުޓު ބްރޭކު ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާ ކުރާނެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޏ. ފުވަށްމުލަކުގައި މިސްކިތެއް ބިނާ ކޮށްދެއްވައިފި

  ޏ. ފުވަށްމުލަކު ދިގުވާޑު އަވަށުގައި “މަސްޖިދުލް ހިދާޔަތް” އަޅުއްވައި ދެއްވީ މ. އަނގާގިރި ފާޠިމަތު ޢަލީ ދީދީއެވެ. މިމިސްކިތް ހުޅުވާދެއްވީ ރާއްޖޭ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން އެވެ. މިސްކިތް ހުޅުވުމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަމުން ޝައިޚް އިލްޔާސް މިސްކިތުގެ މުހިންމު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 58 ކުދިންނަށް ނަންކިޔުން

ސުވާލު: ކުދިންނަށް ނަންކިޔުމަށް އެއްމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާ، މިސާލަކަށް ކުއްޖާގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ބައްޕަގެ ނަންލުން؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ނަން ކިޔުމަކީ އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގައި މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އާޚިރަތް ދުވަހުގައި އިންސާނާ އަށް ގޮވާލެވޭނީ އޭނާގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (18)

ބުއްދިވެރި ރަސްގެފާނަކު އޭނާގެ މަރު ގާތްވެއްޖެހެން ހީވުމުން އޭނާގެ ލަޝްކަރުގެ ބޮޑުންނަށް ގޮވާ ގެނެސް ތިންކަމަކަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރިއެވެ. ފުރަތަމަ ވަޞިއްޔަތް: އަހަރެންގެ ސަންދޯއް އުފުއްލަންވާނީ އަހަރެންނަށް ފަރުވާކުރި ޑޮކްޓަރުން އެކަންޏެވެ. އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ސަންދޯކުގައި ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ މަރު އައިސް ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޑޮކްޓަރުންނަކަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީން ދިނުމަށް ޝީޝާ އާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން ވަޒީފާ އަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގާ “ދަސްވާރު” ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ ތަމްރީނު ދިނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ޝީޝާ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ޝީޝާ ޝޯރޫމުގައި މިއަދު އޮތް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގެވުމާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުލުހުންނަށް ހިންގި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޕްރޮގުރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްދީފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހިންގި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޕްރޮގުރާމު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދީފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ޙަވާލުކޮއްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޞާދިޤު އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޞާދިޤު ދެއްކެވި ވާހަކައިގާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 8 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

15 ފެބްރުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ.. ތަގްވާގެ މޭވާ ﷲ ގެ ލޯބި ޙާޞިލްވުން. ސޫރަތުއް ތައުބާގެ 4 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِ‌كِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُ‌وا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އޭދަފުށީގައި ދަތުވެރިންގެ މާރުކޭޓެއް އަޅަނީ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓެއް އެޅުމަށް ނިންމައިފި ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނީ ރަށްރަށުން އެކި ބޭނުންތަކަށް އޭދަފުއްޓަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން މި މާރުކޭޓު ހަދަނީ އުތުރު ފަރާތު ދިގަލިގެއާ ދިމާ ބަނދަރު މައްޗަށްވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓެއް ހަދަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުޙައިލު އަޙުމަދު އެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އިސްތިޢުފާ ދެއްވާ ސަބަބާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުހައިލު ވިދާޅުވީ އިސްތިޢުފާ ދެއްވަނީ އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށީއްސުރެ، އެޗްޑީސީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސުހެއިލު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއި އެޗްޑީސީގައި ވަރަށް ގިނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (17)

މަރުވުމަށް ފަހު ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބެނިވި ހަކަމެއް މިސްކިތަކަށް މުޞްޙަފެއް ހަދިޔާ ކުރާށެވެ ކޮންމެވެސް ހެލްތް ސެންޓަރަކަށް ވީލް ޗެއަރ އެއް ހަދިޔާ ކުރާށެވެ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާށެވެ މީސްތަކުން ޖަމާވާ ތަންތަނުގައި ފެން ކޫލަރ އެއް ބަހައްޓާށެވެ ގަހެއް އިންދާށެވެ. އެގަހުން ބަޔަކު މީހުންނަށް ހިޔާ ލިބޭހާ ހިނދަކު ތިބާ އަށް ދަރުމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ޙައްޖު ކުރުމުގައި ހުރި ތަފާތު

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ޙައްޖު ކުރުމުގައި ހުރި ތަފާތު: އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ގިނަ ކަންތައް ތަކެއްގައި އެއްވަރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ކަންތައް ތަކުގައި ތަފާތު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއްވަރު ކުރައްވާފައިވަނީވެސް ޙިކްމަތަކަށް ޓަކައެވެ. އަދި ތަފާތު ކުރެއްވި ކަންތަކުގައި ތަފާތު ކުރައްވާފައިވަނީވެސް ރަޙްމަތަކަށެވެ. އެއީ ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތި ނުވާ އެތައް ކަމެއް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާތީވެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން އަދީބު އާއި ޙަވާލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑު ޓްރެޜަރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު އަދީބު އާއި ޙަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން އަދީބު އާއި މި ޙަވާލު ކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުން ނެވެ. ވަޒީރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ މާރޗު މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިހާތަނަށް ބަހެއް ބުނެފައި ނުވާ އިރު، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒު އާއި ޙަވާލާދީ އެ ޤައުމުގެ މީޑިއާ އިން ބުނީ އަންނަ މާރޗު މަހު މޯދީ ސްރީލަންކާއަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޑައުން ސިންޑުރޯމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި.

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޑައުން ސިންޑުރޯމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ މި ޒިޔާރަތަކީ ޑައުން ސިންޑްރޯމު ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮއްގެން އުފައދާފައިވާ ބިއުޓިފުލް އައިޒް ޑައުން ސިންޑުރޯމު އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ. ޑައުން ސިންޑުރޯމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިރާގުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް އަޝްމަލީގެ ނަން ފޮނުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑު (ދިރާގު)ގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑު ޓްރެޜަރީގެ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު އަޝްމަލީގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަޝްމަލީގެ ނަން އެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅުއްވާފައުވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ދިރާގުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޢީދު ބިން ޖުބައިރް އާއި ޙައްޖާޖް ބިން ޔޫސުފް އާއި ދެމެދު ހިނގާދިޔަ މުޙާވަރާ

ސަޢީދު ބިން ޖުބައިރް އާއި ޙައްޖާޖް ބިން ޔޫސުފް އާއި ދެމެދު ހިނގާދިޔަ މުޙާވަރާ ޙައްޖާޖް: ތިބާގެ ނަމަކީ ކޮބައިތަ؟ ސަޢީދު: ސަޢީދު ބިން ޖުބައިރު (ސަޢީދު ގެ މާނައަކީ ބާއްޖެވެރި އެވެ. ޖުބައިރު އަކީ ހަލާކުވެފައިވާ ތަން ރަގަޅު ކުރުމެވެ.) ޙައްޖާޖް: ޝަގިއްޔު ބިން ކުސައިރު އެއް ނުންތަ؟ (ޝަގިއްޔު އަކީ އަބާއްޖެވެރިޔާ އެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (16)

އިބްރާހީމް ބިން އަދްހަމްގެ ގާތަށް މީހަކު އައިސް ދެންނެވިއެވެ. “ޝައިޚެވެ. ފާފަ އަކަށް އަރައިގަތުމަށް އަހަރެންގެ ނަފްސު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަންނަށް ނަޞޭޙަތެއް ދެއްވާށެވެ. އެމީހާގެ ގާތުގައި އިބްރާހީމް ދެންނެވިއެވެ. ކަލޭގެ ނަފްސު ﷲ އަށް އުރެދުމަށް ގޮވާލާނަމަ އެކަން ކުރާށެވެ. އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ފަސް ޝަރްޠަކާ އެކުއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހައްދުންމަތީ ގަމުން ފެނުނު ބަޑިގެ މައްސަލަ ސީރިއަސް ކަމާއެކު ބަލާނަން: ފުލުހުން

ހައްދުންމަތީ ގަމުން ފެނުނު އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޑީގެ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. އެބަޑި ފެނިފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހު އެރަށު ވަލުތެރެއިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 57 އަނބިމީހާ ހޯދާ ފައިސާ ފިރިމީހާ ބޭނުން ކުރުން

ސުވާލު: އަނބިމީހާ މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ފިރިމީހާ ބޭނުން ކުރުން ހުއްދަވެގެން ވޭތޯއެވެ؟ ޖަވަބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: އިސްލާމްދީން އައިސްފައިވަނީ އަންހެނާގެ ކަރާމާތްތެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް މަގުފަހިވާނެހާ ކަންތައް ވަނީ ޝަރްޢު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ އަންހެނުން ގެއިން ނުނިކުމެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިޑަށްލާ 22 މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ގދ. ތިނަދޫ އިސްލާމިކު ސެންޓަރ ހިމެނޭ: މިނިސްޓަރ

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 22 މިސްކިތެއް ބިޑަށްލާން ނިންމާފައިވާ އިރު، އެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގދ. ތިނަދޫ އިސްލާމިކު ސެންޓަރ ހިމެނޭ ކަމަށް ކަމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބިޑަށް ލުމަށް ނިންމާފައިވާ ބާވީސް މިސްކިތުގެ ތެރެއިން 10 މިސްކިތަކީ ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑައިމަންޑު ލިކުއިޑު ސްވީޓުނަރ ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮއްފި

ޑައިމަންޑު ލިއުއިޑު ސްވީޓުނަރ ނުވަތަ ދިޔާ ހަކުރު ބޭނުން ކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑު އެންޑު ޑްރަގު އޮތޯރިޓީ އިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކުރާ މި ބްރޭންޑުގެ ބައެއް ފުޅީގެ ކުލަ ބަދަލުވެފައި ހުންނަ ކަމަށާއި އެފަދަ ފުޅި ބޭނުން ކުރުމުން ސިއްޙީ މައްސަލަތައް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الله އަށް ވަކީލު ކުރުން (3)

16 ފެބްރުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ… ނަބިއްޔުންނާއި ޞާލިޙުންގެ ވަކީލު ކުރެއްވުމުގެ ރިވެތި ނަމޫނާތަކުގެ ތެރެއިން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުން “ޙަމްރާއުލް އަސަދި” ކިޔުނު ތަނަކަށް ޖަމަޢަވެފައި ވަނިކޮށް، ބަޔަކު މީހުން އައިސް ބުންޏެވެ. (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ )[1] މާނައަކީ: “ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންނާ ދެކޮޅަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީއަށް ދެ ކޯޑިނޭޓަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީއަށް އިތުރު 2 ކޯޑިނޭޓަރުން މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ދެ ކޯޑިނޭޓަރުންނަކީ އަޙުމަދު ޝަމްވީލު ކިޔާ ބޭފުޅަކާއި މުޙައްމަދު މާރިޝް މުނީރު ކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ. މިއަދު މި ހަމަޖެއްސެވި ދެ ކޯޑިނޭޓަރުންގެ އިތުރުން މިހާރުވެސް އެ މިނިސްޓްރީގައި ދެ ކޯޑިނޭޓަރުން އެބަތިއްބެވި އެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސައްޙަނޫން ޕާސްޕޯރޓުގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ހުރަސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިމިގްރޭޝަނުގެ އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކޮއްފި

ސައްޙަނޫން ޕާސްޕޯރޓުގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ހުރަސްކޮށް ދިޔަނުދިއުމަށް އިމިގްރޭޝަނުގެ އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކޮއްފި އެވެ. ބޭސިކް ޑޮކިއުމަންޓު ފޯރޖަރީ އެންޑު ޑޮކިއުމަންޓު އެގްޒަމިނޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދެއްވާފައި ވަނީ ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އެމެރިކަން އެމްބަސީގެ އެސިސްޓެންޓު ރީޖަނަލް ސެކިއިރިޓީ އޮފިސަރ މިސްޓަރ ލޮރެން ބްރިޖަސް ރޯބޯގް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (15)

ނިކަން ރުޅިގަދަ ފިރިހެނަކާ އިނދެގެން އުޅުނު ކިޔަމަންތެރި އަންބެކެވެ. ލޯބިވާ ފިރިމީހާ އަށް ޓަކައި އަބަދުވެސް މީރު ކާ އެއްޗެތި ތައްޔާރު ކޮށްދެވޭތޯ ބަލައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކާން އަރާފައި ފިރިމީހާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑުފަށްގަޑު ގަދަވެ އެވެ. ކާ އެއްޗިއްސަށް ލޮނާއި ހުތް އަޅާފައި ނުހުންނަ ވާހަކަ ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް، ކާނާގައި ހުރިހާ ރަހަތަކެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އިޒުހާތު

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ ސްކޫލް ކެޕްޓަނަކަށް އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު އެގާރައިގައި ކިޔަވާ އިޒުހާތު ޝަމީމު ހޮވައިފިއެވެ. ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިފެކްޓު ބޯޑަށާއި ކުލަބު އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކެޕްޓަން ކަމުގެ މަޤާމަށް އިޒުހާތު ހޮވި އިރު ޑެޕިއުޓީ ކެޕްޓަނުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 56 ހުކުރު ކުރާ މީހާޔާ ސަފުހަދަިގެން ސަލާމް ކުރުން

ސުވާލު: ހުކުރު ކުރާ މީހާ އާއި ސަލާމް ކުރުމަށް ކިޔު ހަދައިގެން ތިބުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ސަލާމް ކުރުމުގެ މަތިވެރި ކުރުމުގެ މަތިވެރި ކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އަލްއަޚް ބިލާލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ދިސަލަފިއްޔާ ސައިޓްގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ޝައްކެއްވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الله އަށް ވަކީލު ކުރުން (2)

15 ފެބްރުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ… ފަގީރު ކަން ޖެހޭ ވަގުތުގައި: ޢަބްދުﷲ ބިން މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الله އަށް ވަކީލު ކުރުން (1)

ﷲ އަށް ވަކީލު ކުރުން ﷲ އަށް ވަކީލު ކުރުމަކީ ތެދުވެރިންގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އިޚްލާޞްތެރިންގެ މަގެކެވެ. މާތް ﷲ ގެ ނަބިއްޔުންނަށާއި ރަސޫލުންނަށް އަދި މުއިމިނުންނަށް އެކަން ކުރުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކިޔަވާކުދިންތަކަކަށް ގޮތްހުސްވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން: ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު

ކިޔަވާކުދިންތަކެއްގެ ކިޔެވުން މެދުކެޑި ގޮތްހުސްވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށް ތަޢުލީމާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއް ފެކަލްޓީތައް ހިންގާ ޖީބޮލޮކުގެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެ ބިމުގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަދުން ފެށިގެން ރަތްވިލާ މަގާއި ހީނާ ގޯޅިއަށް ވެހިކަލް ވަނުން މަނާ ކޮއްފި

  މި ދެ މަގު ބަންދުކުރި އިރު، އެތަނުގައި ހުންނަ ފިހާރަތަކާއި ގުދަންތަކަށް މުދާ ވައްދާނެ ގޮތުގެ ކަންބޮޑުވުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ފިހާރަތަކަށް މުދާ ބޭލުމަށް ވަކި ވަގުތެއް ހަމަޖައްސައި އެ ވަގުތުތަކުގައި ހުއްދަދޭ ވެހިކަލުތަކަކަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހައިސިންގ މިނިސްޓްރީން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އުއްމީދަކީ ރެހެންދި ސުކޫލަކީ ވަރަށް ފެހިކޮށް ކުދިންނަށް ރަގަޅު މާހައުލެއްގައި ކިޔެވޭނެ ސްކޫލަކަށް ހެދުން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

އުއްމީދަކީ ރެހެންދި ސުކޫލަކީ ވަރަށް ފެހިކޮށް ކުދިންނަށް ރަގަޅު މާހައުލެއްގައި ކިޔެވޭނެ ސްކޫލަކަށް ހެދުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ސްކޫލު ފެހިކުރުމަށް އެ ސުކޫލުގައި ބޭއްވި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ އެކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބޭނުންވާނޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 55 ޚަތިމަށް ބޮސްދިނުން

ސުވާލު: ޚަތިމް އަށް ބޮސްދީ މޫނުގަޔާއި ގައިގާ ކާއްތާ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: މުޞްޙަފް ގައި ބޮސްދެއްވި ކަމެއް ނުވަތަ ގައިގާ މުޞްޙަފް ކާއްތާ ހެދުމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން އަދި ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 7 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

12 ފެބްރުއަރީއާ ގުޅޭ…   އެހެން ރިވާޔަތެއް: އަބޫސުފްޔާން ބިން ޙަރްބާއި، ޢިކްރިމާ ބިން އަބީޖަހްލި، އަދި އަބުލް އަޢުވަރު އައްސުލަމީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އާއި އެކު ޞުލްޙަވުމަށް ކަމަށް ބުނެ މަދީނާ އަށް އައެވެ. އެބައިމީހުންނާއި އެކު ޢަބްދުﷲ ބިން އުބައްޔު އާއި މުތްޢަބު ބިން ގުޝައިރު އަދި އަލްޖައްދު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤައުމު އިޞްލާހުކުރުން ސިލްސިލާ 1 ابن علي

އަވަސް ޚިދުމަތް!   ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ބޭނުންވާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އެބަޔަކަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްވުމާއި، އެ ޚިދުމަތްތައް އަގުހެޔޮވުމެވެ. ކިތެންމެ ބޮޑު އަގެއް ދީގެންވެސް ގަންނަން ނުލިބޭ އަގުހުރި “ވަގުތު”ތައް ހީނުކުރާގޮތަކަށް ބޭކާރުވެ ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ހިތްހަމަ ޖައްސާލެވޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މިޒަމާނަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ މީހަކު ކުރަންހުންނަ ކަންތައްތައް ގިނަކަމާއެކު ދުވާލެއްގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިން ފުލުސް އޮފީހަށް ޙާޟިރު ކޮއްފި

ދިވެހި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިން ފުކުސް އޮފީހަށް ޙާޟިރު ކޮއްފި އެވެ. އެބޭފުޅުން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ޙާޟިރު ކުރީ ސޯސަން ގޭގައި ހިންގި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއް ފެކަލްޓީތައް ހުސްކުރި މައްސަލައިގައެވެ. ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ މިއީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤެއް ނޫން ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަސްވާޑު ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ވަކިވެއްޖެ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޑިޕިއުޓީ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ވަޙީދު (އަސްވާޑު) ރާއްޖެ ޓީވީ އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ. އަސްވާޑު ބުނީ އޭނާ އެ ޗެނަލުން ވަކިވީ އެ ޗެނަލް އުފެއްދި މަޤުޞަދާއި ޚިލާފަށް ކަންކަން ހިނގަން ފެށުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސްޓޭޝަނުގައި ދެމިހުރުން އަމިއްލަ ޒަމީރު ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަސްވާޑު ބުނީ ރާއްޖެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓުގެ ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަނީ

މާދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓުގެ ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާރޓުމެންޓުން ބުނެފި އެވެ. އެ ޑިޕާރޓުމެންޓުން ބުނީ ޕާސްޕޯރޓުގެ ޚިދުމަތަށް އެދުމުގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދުރުނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯގެ ސޮފްޓު ކޮޕީ ބޭނުން ކޮއްގެން ޕާސްޕޯރޓު ހެދޭނެ އިންތިޒާމުވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޗައިނާގެ އިތުރު 2 މަންޒިލަކަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ދަތުރު ފަށައިފި

ޗައިނާގެ އިތުރު 2 މަންޒިލަކަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އެއަރލައިންސްއިން ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ޒިއާން އާއި ޗަންގްޝާ އަށެވެ. މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ މިއިން ކޮންމެ މަންޒިލަކަށްވެސް ހަފުތާއަކު 1 ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މާލެ އާއި އެ މަންޒިކުތަކާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒަށް އެހީވެއްޖެ

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ދަރިވަރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒަށް ހަދިޔާ ކޮއްފި އެވެ. މިގޮތުން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ނިދާ އެދުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބެޑްޝީޓާއި ބާލީހާއި ތުވާއްޔާއި ދަތްއުގުޅާ ބުރުހާއި ބޭހާއި ޝޭމްޕޫ ހިމެނެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގައުޗަރ ޑިޒީޒް ޖެހުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި ކުއްޖާއަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ގައުޗަރ ޑިޒީޒް ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި ކުއްޖާއަށް އެންސްޕާރ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެންސްޕާރ އިން ބުނީ ގައުޗަރ ޑިޒީޒް ޓައިޕް 1 ޖެހިގެން ޑައިގްނޯޒް ކުރެވިފައިވަނީ، ޢުމުރުން 9 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާއަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓުގެ ސިކިއުރިޓީ ސިސްޓަމް ވަރުގަދަ ކޮއްފި

ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓުގެ ސިކިއުރިޓީ ސިސްޓަމު މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮއްފިއެވެ. މިގޮތުން މީގެކުރިން ޕާސްޕޯރޓު ދޫކުރާ ވަޤުތު ޕާސްޕޯރޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކަނާއަތާއި ވައަތުގެ ބޮޑުވާ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެގިނަމަވެސް މިހާރު ދިހަ އިނގިލީގެ ނިޝާންވެސް ނަގައެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މި ބަދަލު ގެނައިފަހުން ދޫކުރާ ޕާސްޕޯރޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން ޕާސްޕޯރޓު ހަދާ ވަގުތު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 6 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

10 ފެބްރުއަރީ 2015 އާގުޅޭ ކުރީގެ ކިޔުން ކިޔުއްވުމަށް މި ލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… نسخގެ ރުކުންތައް ނަސްޚުގެ ތަޢުރީފަށް ބަލައިލުމުން ނަސްޚުގައި ހަތަރު ރުކުނެއްވާކަން އެނގެއެވެ. އެއީ: نسخގެ ސީޣާ (ޙުކުމް މަންސޫޚޫވީކަން އަންގައިދޭ ބަސް) الناسخ (ނާސިޚަކީ الله سبحانه وتعالى އެވެ. އެހެނީ، އެކަލާނގެ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމެއް މަންސޫޚުކުރެއްވޭނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ.) المنسوخ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 54 ކިޑްނީގައި ހިލަ ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެބޯޓް ކުރުން

ސުވާލު: ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދި އެފަދަ ޙާލުގައި ބަލިވެ އިނދެފި ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެދަރިފުޅު އެބޯޓް ކުރެވިދާނެތޯ؟ މިހާރު އެއަންހެން މީހާގެ ބަނޑަށް އެއް މަހެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: އެބޯޓް ކުރުމުގެ އަޞްލަކީ އެއީ ޙަރާމް ކަމެއް ކަމެވެ. ނަމަވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 53 ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ސަޖިދާގައި ދުޢާ ކުރުން

ސުވާލު: ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ސަޖިދާގައި ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ އަދި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ދުޢާ އެއް ވާނަމަ އެދުޢާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ދަރިއަކަށް އެދި ދުޢާ ކުރުން: ޒަކަރިއްޔާ ޢަލައިހިއްސަލާމް ގެ ދުޢާ މިކަމުގައި ވަރަށް މުހިއްމެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހއ. ބާރަށުގައި ރެޑީ ކޭމްޕު މިއަދު ފަށަނީ

ހއ. ބާރަށު ސްކޫލާއި އެރަށު ކައުންސިލާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ބާރަށުގައި ރެޑީ ކޭމްޕު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ޒުވާނުން ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހަދައި ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ޒުވާނުންނާ ފުރާވަރުގެ ކުދިން ކުށުގެވެށިން ދުރުވެ ހަރުދަނާ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން މީޑިއާ ކޯހެއް ފަށަނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަށް މީޑިއާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި  ރޭޑިއޯ އެޓޯލް 96 އެފް އެމް އިން މީޑިއާ ބޭސިކް ކޯހެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ކޯހުގައި މީޑިއާ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް ފަރާތް ތަކާއި ދިވެހި ބަހުގެ މާހިރުންގެ އިތުރުން ދީނީ ޢިލްމު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސޭލްސްގެ ވަޒީފާ އަކީ ދިވެހިންނަށް ވެސް ފަސޭހަކަމާ އެކު އަދާކުރެވިދާނެ ވަޒީފާއެއް: އެކޮނޮމިކު މިނިސްޓަރ

ސޭލްސްގެ ވަޒީފާ އަކީ ދިވެހިންނަށް ވެސް ފަސޭހަކަމާ އެކު އަދާކުރެވިދާނެ ވަޒީފާއެއް ކަމަށް އެކޮނޮމިކު މިނސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސޭލްސް ގެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން އިތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ 2000 ސޭލްސް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ސަޢީދު ވިދާޅުވީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޝައިޙް މުޢިއްޒު ބުޙާރީގެ ވަރަށް ޙާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް

ސަކީނާ އިންސްޓިޓިއުޓްއާއި އަލް އަސްރު ގުޅިގެން ލޯތްބާ އަދި ކައިވެނީގެ ފިޤުހާ ބޭހާ 2 ދުހުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބާވަން ނިންމާފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި ކިޔަވާދެއްވާނީ ސްރީލަންކާގެ ޝައިޚެއްކަމައްވާ އައްޝައިޙް މުޢިއްޒު ބުޙާރީއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. އަދި މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަދާނީ ފެބުރުއަރީ 27 އިން 28 އަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 52 ރަކްޢަތްތައް ހަމަކުރުން

ސުވާލު: ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދުގެ އެއްރަކްޢަތް ނިމުނުފަހުން ނަމާދުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު، އިމާމުމީހާ މެންދުރު ނަމާދުގައި އޮޅިގެން 5 ރަކްޢަތްކޮށްފި ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ފހުން ރަކުޢަތެއް ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: އިމާމް މީހާ އަށް އޮޅިގެން އިތުރު ރަކްޢަތެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޕްރޮޓެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ފަށައިފި އެވެ. ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒު ކޮއްގެން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުން 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕެޝަލިސްޓު އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާރޓުމަންޓާއި ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަނާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (14)

އެމެރިކާގައި ދެއަންހެނަކު އެއްފަހަރާ ވިހެއެވެ. އެކަކު ވިހެއީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އަނެކަކު އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ނަރުސް ކުދިންނަށް އޮޅިގެން ފިރިހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ ކޮބައި ކަމާއި އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ ކޮބައިކަން ވަނީ އޮޅިފައެވެ. އެހެންކަމުން، ޑީއެންއޭ ހެދިއެވެ. ނަމަވެސް ޑީއެންއޭ ގެ ނަތީޖާ ދެއްކި ގޮތުން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހުރީ ވަރަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 51 މީހަކާ އިނދެގެން ހުރެ އެހެން ފިރިހެނަކާ ގުޅުން ބޭއްވުން

ސުވާލު: އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުން ފޯނުން ގުޅުމެއް ހިލޭ ފިރިހެނަކާއި އެކު ބާއްވަމުން އައި ކަން އަޅުގަނޑަށް ފަޅާއެރިއެވެ. އެރޭގައި އަންހެނުން އާދޭސްކުރުމުން މާފުކުރީމެވެ.. ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރު ކުރާނީ އަޅުގަނޑާއި ވަކިވާން ބޭނުންވެގެންކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިނީމެވެ. އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ކެތްތެރިވެވޭ ފަދަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަހުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް 1.55 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަށް 1.55 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ  2014 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ބަލައިގަނެފައިވާ ޢަދަދަށް ވުރެ %18 އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. މި އަހަރުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނޮވެމްބަރ 2014 ގައި ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވެރިކަން

  ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ- ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “މީސްތަކުންގެ ވިލާޔަތުގައި ހުރުމަކީ ނުވަތަ ވެރިކަން ކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ވާޖިބާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އަދިކިއެއްތަ، އެކަންތަކަކަކީ އެޔާއި ނުލާ ދުނިޔެ އާއި ދީނުގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ ކަންތަކެވެ. އެހެންކަމުން ވެރިކަން ކުރުމަކީ މާތް ﷲ އަށް ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭނެ އެންމެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ރަތްވިލާ މަގާއި ހީނާ ގޯޅިއަށް ވެހިކަލް ވަނުން މަނާ ކުރަނީ

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަތްވިލާމަގާއި ހީނާގޯޅިއަށް ވެހިކަލް ނުވަދެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަކީ ހަމައެކަނި ފައިމަގުގައި އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުތައް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ޕައިލެޓު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ވެހިކަލްތަކަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ފުރަތަމަ ބަންދުކުރާނީ ރަތްވިލާ މަގާއި ހީނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުޑު ސަބްސިޑީ އަށާއި ކަރަންޓު ސަބްސިޑީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުޑު ސަބްސިޑީ އާއި ކަރަންޓު ސަބްސިޑީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކަރަންޓު ސަބްސިޑީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ އޭޕްރީލު މަހުގެ 9ވަނަ 15:00ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެދުވަހގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީ ދިނުން ހުއްޓާލާނެ އެވެ. އެންސްޕާރ އިން ބުނީ ސަބްސިޑީއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 49 ސަޖިދާގައި ދިވެހި ބަހުން ދުޢާ ކުރުން

ސުވާލު: ސަޖިދާގައި ދިވެހި ބަހުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ނަމާދު ތެރޭގައި ޢަރަބި ބަސް ނޫން ބަހަކުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެކަން ހުއްދަކުރައްވާ އިރު އެހެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (20)سورة الحجراتޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ޖެނުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް.. (إِنَّ اللَّـهَ تَوَّابٌ رَّ‌حِيمٌ ) ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ ގިނަގިނައިން ތައުބާ ގަބޫލު ކުރައްވާ ރަޙީމްވަންތަ އިލާހެވެ. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ‌ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَ‌فُوا ۚ إِنَّ أَكْرَ‌مَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 50 ޑިމޮކްރަސީގެ ޙުކުމް

ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންތިޚާބުތައް އަދި އެފަދަ ނިޘާމުތަކުގައި ބައިވެރިވެއުޅުމުގެ ޙުކުމް ޑިމޮކްރަސީގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި ޕާލިމެންޓްގައި އިސްދައުރެއް އަދާ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޑިމޮކްރަޓިކް ސަރުކާރެއްގެ މަގާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޑިމޮކްރަޓިކް ގޮތަކަށް އިންތިޚާބު ބާއްވާ އޭގެތެރެއިން މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 5 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

8 ފެބްރުއަރީ 2015 އާގުޅޭ. ބަދަލަކާއި ނުލައި ނަސްޚުވުން ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ޙުކުމެއް ނަސްޚުކުރެވޭ އިރު އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ޙުކުމެއް އައުން އެއީ ކޮންމެހެން ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ. މިގޮތުން، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބަދަލަކާ ނުލައި ނަސްޚުވެފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ، ރަސޫލާr ގެ އަރިހުގައި ވާހަކައެއް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން ޞަދަޤާތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފްލައިމީގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކަށް ފުޅާ ކުރަނީ

ފްލައިމީގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކަށް ފުޅާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއަރ ލައިނުން ބުނެފި އެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ހަނިމާދޫ އާއި ކައްދޫ ވައިގެ ބަނދަރަށް ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އަންނަކަމަށް ފްލައިމީން ބުނެއެވެ. ވިލާ އެއަރ އިން އޮޕަރޭޓު ކުރާ ފްލައިމީ އިން މިހާރުވަނީ 68 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އިތުރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރޯޔަލް ޝެފް ޗެލެންޖު 2015 ބާއްވައިފި

ރޯޔަލް އައިލެންޑު ރިސޯރޓު އެންޑު ސްޕާރ އިން ބޭއްވި ރޯޔަލް ޝެފް ޗެލެންޖު 2015 ބާއްވައިފި އެވެ. ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮރުބަދޫގައި ހިންގާ ރޯޔަލް އައިލެންޑު ރިސޯރޓު އެންޑު ސްޕާރގައި ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމާއި މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (13)

ތިން ދުޢާ އެއްގެ މަތިން ސަޖިދާގައި ހަނދާން ނައްތާ ނުލާށެވެ.   اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاِتَمةِ މާނައީ: ހައްދަވައިގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. މިއަޅާގެ ނިމުން ރިވެތި ކޮށްދެއްވާފާންދޭވެ.   اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ تَوْبَةً نَّصُوْحَةً قَبْلَ الْمَوْتِ މާނައީ: ހައްދަވައިގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. މަރުވުމުގެ ކުރިން ހެޔޮ ތައުބާ އަކުން ތައުބާ ވުމުގެ ތައުފީގް މިއަޅާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މެޓު އޮފީހުން ބުނެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިރޭ 8 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރައްވާ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ އުތުރާއި އިރު އުތުރުން މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 8 މޭލާއި 18 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނެއްގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (12)

ފިތުނައިގެ ވަގުތުގައި މީހާ އަށް ޘާބިތުކަން ދޭނޭ ފަސްކަމެއް ވެއެވެ.   ގުރްއާން ކިޔަވާ، އެއާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް، އެއަށް ޢަމަލު ކުރުން. (އެފަދައިންނެވެ. (އެބަހީ: ތިމަންރަސްކަލާނގެ قرآن ބާވައިލެއްވީ އެފަދައިން ބައިބަޔަށެވެ.) އެއީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއިން ކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް ސާބިތުކަން ދެއްވުމަށްޓަކައެވެ.) ސޫރަތުލް ފުރްގާން 32. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 48 ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި އަލާމާތް

ސުވާލު: ޤިޔާމަތުގެ ބޮޑެތި ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކިތައް ކަންތައް؟ އަދި އެޢަލާމަތްތައް ތަރުތީބުން ބުނެދީބަލަ؟ އަދި މަހުދީގެ ފާނަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ގިޔާމަތް ވުމުގެ ކުދި ޢަލާމާތް ތަކަކާއި ބޮޑެތި ޢަލާމާތް ތަކެއްވެއެވެ. ކުދި ޢަލާމާތް ތަކަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 47 ފިރިހެނުން އަނގޮޓި އެޅުން

ސުވާލު: ދީނީ ގޮތުން ފިރިހެނުން އަނގޮޓި އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އަދި އަނގޮޓި އެޅުން ރަގަޅީ ކޮން އަތެއްގެ ކޮން އިނގިއްޔެއްގައި ކަން ބަޔާންކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި ރަނެވެ. އެނޫން ކޮންމެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 4 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

3 ފެބްރުއަރީ 2015 އާގުޅޭ.. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލއްވާ… نسخކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމަތް އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާނޭ ފަދައިން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނަސްޚުކުރެވިފައިވާ ޙިކުމްތަކެއް ވެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި އިލާހީ މަތިވެރި ޙިކްމަތެއް ވެސް ވޭމެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 1- އަޅުތަކުންގެ މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން. އެހެނީ، ޙުކުމްތައް ތަޝްރީޢުކުރެއްވުމުގެ އަޞްލު މަޤުޞަދަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢުމަރު ނަޞީރު ޖޭޕީއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ހޯމް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢުމަރު ނަސީރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން ވަކިވެވަޑައިގެންފިކަން އޭނާ އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. އުމަރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން މިހާރު ނިންމަމުންދާ ނިންމުންތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޭޕީން ވެކިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޢުމަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާނީ އެލްޒަބެތު 2ވަނަ ތަޚުތުގައި ރެދަލި ކުރައްވާތާ 63 އަހަރު ފުރުން އަމިއްލަފުޅަށް ފާހަގަ ކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2ވަނަ އިނގިރޭސި ތަޚުތުގައި ރެދަލި ކުރައްވާތާ 63 އަހަރު ފުރުން އެކަމަނާ އަމިއްލަ ފުޅަށް ފާހަގަ ކުރައްވައިފި އެވެ. އެކަމަނާ މިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވީ ފިނިމޫސުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ރާނީ ޒިޔާރަތްކުރާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސެރިންގހަމް ހޮޓެލުގައެވެ. މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 4 މިލިޔަން ޔޫޒަރ ޓްވިޓަރ އިން ޑީއެކްޓިވޭޓު ކޮށްފައިވޭ

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް ހަތަރު މިލިޔަން ޔޫޒާއިން ތަފާތު ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން ޑީއެކްޓިވޭޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓްވިޓަރ އިން ބުނެފި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާމްދަނީ ލިބުނު މިންވަރު ވަނީ ކުރިން ލަފާކޮށްފައިވާ ވަރަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުރިއަރައިފައި ކަމަށް ޓްވިޓަރ އިން ބުނެއެވެ.  އެގޮތުން ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގެ އާމްދަނީ 95 އިންސައްތަ ކުރި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފްލައި އެންޑު ވިން ވިތު އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްގެ ނަޞީބުވެރިން ހޮވައިފި

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ފްލައި އެންޑު ވިން ވިތު އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްގެ 3ވަނަ މަހުގެ ނަޞީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ. ފައިބެއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ އިން މާރޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވި އެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަޞީބުވެރިން ހޮވާފައިވަނީ ބީއެމްއެލްގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ފިޓު ފޯރ ލައިފުގެ ވެރިޔާ މުޙައްމަދު ފަޔާޒު ޢަލީ ރިޒާ ނަންގަވައިދެއްވި ގުރުއަތުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ށ. ކަނޑިތީމު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފަށައިފި

ށ. ކަނޑިތީމު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑު ސްވަރޭޖު ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ. ސާޅީސް މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަ ރުފިޔާ ތިރީސް ނުވަލާރީގެ މި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހު އެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕީސް ފައުންޑޭޝަން އިން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް

ޕީސް ފައުންޑޭޝަން އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް 06 ފެބުރުއަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 ގައި ވިލިނގިލި ބޯޅަ ދަނޑުގައި ان شاء لله އޮންނާނެއެވެ. މި ދަރުސް ދެއްވާނީ އައްޝައިޙް އަޙްމަދު ސަމީރް ބިން އިބްރާހީމްއެވެ. އަދި މިދަރުސް ދެއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޢުލޫއަކީ “މުސްލިމް ޝަޙްސިއްޔަތު” ގެ ނަމުގައެވެ. މި ދަރުސް ރޭޑިއޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހއ. ދިއްދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ހއ. ދިއްދޫގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާ ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅޫވުނު ބޭސް ފިހާރައެކެވެ. ހއ.ދިއްދޫގައި މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ދޭއް އިންސައްތައަކީ ކެންސަރުބަލީގެ ނުރައްކަލުގައި އުޅެމުން އަންނަ މީހުން: އޭޑީކޭ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ދޭއް އިންސައްތައަކީ ކެންސަރުބަލީގެ ނުރައްކަލުގައި އުޅެމުން އަންނަ މީހުން ކަމުގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކެންސަރ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހިނގާލުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު އަފްޢާލު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (11)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކިންގ ފައިސަލް އެވޯރޑު ޒާކިރް ނައިކަށް ލިބިއްޖެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 3 ވަނަ ރަސްގެފާނު ފައިސަލް ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އަލް ސަޢުދުގެ ހަނދާނުގައި ކިންގ ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ދެއްވަމުން އަންނަ ކިންގ ފައިސަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިޒް ޑރ. ޒާކިރް ނައިކަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ އިސްލާމް ދީނަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްވަމުން އަންނަ އެވޯރޑެކެވެ. ކިންގ ފައިސަލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޝަންގހާއީ އެއަރ ލައިނުން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރު ކުރަން ފަށައިފި

ޗައިނާގެ އުތުރުގެ އެއަރ ލައިނެއް ކަމަށްވާ ޝަންހާއީ އެއާލައިންސްއިން ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތަކެއް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ޝަންގހާއީ އެއަރ ލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ބީ 767 މަރުކާގެ ބޯޓު ރާއްޖެއަށް އައީ އިއްޔެ އިރުއޮއްސި ހައެއް ޖަހާ އެހާކަންހާ އިރުއެވެ. މިއީ 200 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ. މި ދަތުރުތައް ޗައިނާގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކެނެޑާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

ކެނެޑާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ބާރޑް އޭނާގެ މަޤާމުން ކުއްލިގޮތަކަށް މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވިކަން އިޢުލާން ކުރައްވަމުން ކެނެޑާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ބާރޑް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި 20 އަހަރު ހޭދަކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި ދެން ބޭނުންވަނީ ޙަޔާތުގެ އެހެން މަރުޙަލާއެއް ފަށަން ކަމަށެވެ. ބާރޑް ވިދާޅުވީ އިސްތިއުފާ އިޢުލާން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަތްދިހަ ވަރަކަށް ފޫޓުގެ ބޮޑުމަހެއް ހުޅުމާލެއަށް ލައްގައިފި

ގާތްގަޑަކަށް 70 ވަރަކަށް ފޫޓުގެ ބޮޑުމަހެއް ހުޅުމާލެއަށް ލައްގައިފި އެވެ. މިމަސް ލައްގާފައިވަނީ ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ގޮނޑުދޮށަށް ރޭ ދަންވަރުގެ ވަޤުތެއްގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުން ޢާންމުކޮށް ފެންނަ ބޮޑުމަހުގެ ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ މި މަސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުނިވެ، ހަލާކުވެފައެވެ. އެޗްޑީސީ އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން އެމަސް ވަޅުލުމަށް ނުވަތަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަންސަވީސް އަހަރަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ޕްރައިމު މިނިސްޓަރ ސްރީލަންކާއަށް

ފަންސަވީސް އަހަރަށް ފަހު،އިންޑިއާގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ނަރެންދުރަ މޯދީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅަކީ ސްރީލަންކާގެ އާ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ އާދިއްލީ (ނިއުދިއްލީ)އަށް ކުރައްވަން ނިންމެވި ދަތުރުފުޅާއި ގުޅިގެން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ މީޑިއާ ރިޕޯރޓުތައް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 3 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

17 ޖަނަވަރީ 2015 އާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔިން ކިޔުއްވުމަށް……  މަންސޫޚުކުރެވިފައިވާ ބައެއް ޙުކުމްތައް ރަސޫލާ r އާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް އެކަލޭގެފާނު އަރިހުގައި ވާހަކައެއް ދަންނަވަންބޭނުންވާ މީހާ އެކަންކުރުމުގެ ކުރިން ޞަދަޤާތެއް ދޭންޖެހުން.[1] މިކަން ވާޖިބުވެފައިވަނީ؛  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ‌سُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ‌...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (9)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ކީރިތި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަނގުރާމަތަކަށްދާ ދިވެހިން ހުއްޓުވުމަށް ހުރިހާ ފުލުހުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ: ސީޕީ

ހަނގުރާމަތަކަށްދާ ދިވެހިން ހުއްޓުވުމަށް ހުރިހާ ފުލުހުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އިސްކަންދަރު ކޮށިގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނަމަ އެކަން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެރިކޮށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (18) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

 قذ ف المحصنا ت المؤمنا ت الغافلات ޢިތްފަތްތެރި ފާފަކުރުމުގެ ބާވަތްތަކުން ޣާފިލުވެފައިވާ ޞާލިޙުން، މުއުމިނު އަންހެނުންނަށް ޒިނޭގެ ތުހުމަތު ޖެހުން   قذف ކުރުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑުވެގެންވަ ފާފައެއް. މިފާފައިގެ ބޮޑުކަމާއި ނުރައްކައުތެރިކަމާއި މީގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢު ހަލާކުވެ ނަފްރަތްތެރިކަމާއި ހަމަނުޖެހުން އުފެދޭވަރުގެ ބޮޑު ނުރައްކައުތެރި ފާފައެއް. رسول الله صلى...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑްރީމްސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން މީރާއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮއްފި

ޑްރީމްސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑުން ދައުލަތަށް ނުދައްކައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ސުންގަޑިއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައި ނުވުމުން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑު ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާއަށް) ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮއްފިއެވެ. މިގޮތުން ޑްރީމްސް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑުން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 316,366/- (ތިންލައްކަ ސޯޅަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ރުފިޔާ)...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލް ޢަރަބްގެ ނަމުގައި ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފައްދައިފި

ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުއްސަނދި، ޕްރިންސް އަލް ވަލީދު ބިން ތަލާލު ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ. ފްރާންސް ޓުވެންޓީ ފޯރ އިން ބުނީ އަލް އަރަބްގެ ނަމުގައި ވަލީދު އުފެއްދެވި އައު ޓީވީ ޗެނަލް ޤާއިމު ކޮށްފައި ވަނީ ބަހްރައިނުގައެވެ. އެތަނުގެ ޚިދުމަތް އިއްޔެ ފަށާފައިވާ އިރު، އެ ޓީވީން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނެސްދިނީ އިސްލާމިކް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (8)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا ، كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ. “رواه الدارقطني. މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 46 ވުޟޫ މަތީ ހުއްޓާ އަނބިމީހާ ގައިގާ ބީހުން

ސުވާލު: ވުޟޫ ކޮށްގެން ހުއްޓާ އަނބިމީހާ ގައިގާ ބީހިއްޖެނަމަ ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ބީހުމުން ވުޟޫގެއްލޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، މިކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ހުއްޓެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ބީހުމުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދީނާއި ސިޔާސަތު

 އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްޢަރީފީ ތަރްޖަމާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު ޝައްކެތް ނެތް ގޮތުގައި އިސްލާމްދީނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައިވާ ޝާމިލު މަންހަޖެކެވެ. ކީރިތި ގުރްއާނުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ) ސޫރަތުލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (17) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

التولّي يوم الزحف ހަނގުރާމައިގެ ވަޤުތުގައި ފިލަން ދުވުން   އާދެ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަން الله سبحانه وتعالى ގެ ދީނަށްޓަކައި ކާފަރުންނާ ﷲ ދީން ޤަބޫލުނުކުރާމީހުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން رسول الله صلى الله عليه وسلم  ޖިހާދު ޞިފަ ކުރައްވާފައިވަނީ ذروة سنا من الإسلام  އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެމަތީ އުސް ކުރިބޯށިކަމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ރެޑީ ކޭމްޕު ނިންމާލައިފި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ރެޑީ ކޭމްޕު ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓިފިކެޓު ޙަވާލު ކޮއްފިއެވެ. މި ކޭމްޕު ނިންމުމަށް ޏ. ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޗީފު ސްޕްރިންޓެންޑެންޓު އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ސުޖާޢު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކޭމްޕެއް ހިންގުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ސްކޫލު ނިންމުމަށް ފަހު، މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (7)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ ” . رواه ا لبخاري   މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫމޫސާ އަލް އަޝްޢަރީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޔޫސުފް ޙުސައިން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޔޫސުފް ޙުސައިން މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ ސިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ނެވެ. ޔޫސުފް ޙުސައިންގެ އިސްތިޢުފާ އާއެކު ހައިކޯޓުގައި މިހާރު ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމު ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަން ފޮނުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޕާކިސްތާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ސަލީމުގެ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް މުޢާޒު ޢަލީ ވިދާޅުވީ ސަފީރު ކަމަށް ސަލީމު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (6)

ނިދުމުގެކުރިންވުޟޫކުރުމުގެފައިދާ ރަސޫލުﷲޞައްލަﷲޢަލައިހިވަސައްލަމަޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. “މީހަކު ވުޟޫކޮށްގެން ރޭގަނޑުގެ ނިދައިފިނަމަ އޭނާ އާއި އެކު މަލާއިކަތް ބޭކަލަކުވެއެވެ. އެމީހަކު ހޭލުމުން އެމަލާއިކަތާ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދަންނަވައެވެ. “ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާޙެވެ. އިބަ ﷲ ގެ މިއަޅާގެ ފާފަ ފުއްސަވާފާންދޭވެ. ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ރޭކުރީ ޠާހިރުކަންމަތީގައެވެ.”
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 45 އައްތަޙިއްޔާތު ނުކިޔާ ތެދުވުން

ސުވާލު: ހަދާންނެތި މެދުއައްތަހިއްޔާތު ނުކިޔާ ތިންވަނަ ރަކުއަތައް ތެދުވިއްޖެ ނަމަ ކުށުސަޖިދަ ޖަހަން ޖެހޭނެތޯ؟   ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 1.ނަމާދުގައި ކިޔާ ތަކެތި ޝައްކުވެގެން ތަކުރާރު ކުރުމަކުން ކުށު ސަޖިދަ ޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ތަކްރާރު ކޮށްފިނަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 44 ދަރިންނަށް އިސްލާމީ ތަރްބިއްޔަތު ދިނުން

ދަރިންނަށް އިސްލާމީ ތަރްބިއްޔަތު ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފައިދާ ހުރި މަޢްލޫމާތު ކޮޅެއް ދެއްވަފާނަންތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: އިސްލާމީ ތަރްބިއްޔަތުގެ މުހިންމުކަން ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި ތަރްބިއްޔަތެއް ދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަގުތުތަކެއް ވެސް ހޭދަވާ ކަމެކެވެ. ވަރަށް މާތް މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު އެޤައުމުގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައިފި

އަވަހާރަވި ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ދެ ދަރިކަލުން މަޤާމުން ވަކި ކުރެއްވުމަށް ފަހު އެ ޤައުމުގެ ކެބިނެޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަވައިފި އެވެ. ސަޢުދީގެ އާ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައި މިވަނީ ޢަބްދުﷲ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވިތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައެވެ. ޢިމުރުން 79 އަހަރުފުޅޫގެ ސަލްމާނު މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ކައިވެނި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ކައިވެނި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން އިޢުލާނު ކޮއްފި އެވެ. އެ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ކައިވެނި ކޮއްދޭނެ ޝަރުޢީ މައުދޫނުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30ގެ ކުރިން ކަމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ. ކޮންޓްރެކްޓު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްރީލަންކާގެ އާ ޗީފު ޖަސްޓިސްގެ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަމަޅަ މީހަކު

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އާ ޗީފު ޖަސްޓިސް ނުވަތަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް ތަމަޅަ މީހަކު ޢައްޔަން ކޮއްފި އެވެ. މި މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކޮއްފައިވަނީ ޢުމުރުން 62 އަހަރުގެ ކޭ ސިރިޕަވަން އެވެ. ޗީފު ޖަސްޓިސްގެ މަޤާމުގެ ހުވާ ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އޭނާ ވަނީ އިއްޔެ ކުރައްވާފައެވެ. ކޭ ސިރިޕަވަންއަށް އުއްތަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަރވައިކަލް ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ސަރވައިކަލް ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބާއްވައިފި އެވެ. މިއީ އެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ އަންބިންނަށާއި 18 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން ދަރިންނަށް ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި މިޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ކަމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 43 އިމާމު އަޑު ދަށުން ކިޔެވުން

ސުވާލު: އިމާމާ އަލްހަމްދު ކިޔަވާއިރު މައުމޫމުން އިމާމާ އަޑުދަޝުން އަލްހަމްދު ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އެއްމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: އިމާމާގެ އަޑުދަށުން ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމަކީ އެންމެ ރަގަޅު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ނުކިޔަވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް އައިއެސް އިން ވައްޓާލައިފި

ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް އައިއެސް އިން ވައްޓާލައިފި އެވެ. ސޫރިޔާ ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ބަލަމުން އަންނަ ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓްރީ ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ބުނީ ރީފް ދިމިޝްގައި އައިއެސް އިން މަތިންދާބޯޓެއް ވައްޓާލައި އޭގެ ޕައިލެޓު މަރާލާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މަތިންދާބޯޓު ވައްޓާލާފައި ވަނީ އައިއެސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 44 ރިބާގެ ފައިސާއަށް ހަދާނެ ގޮތް

ސުވާލު: ފުރަތަމަ އައްތަހިއްޔާތު ނުކިޔާ ތިންވަނަ ރަކުއަތައް ތެދުވިފަހުން ހަދާން ވީ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ހަނދާން ނެތިގެން މެދު އައްތަޙިއްޔާތު ނުކިޔާ ތިންވަނަ ރަކްޢަތަށް ތެދުވެއްޖެނަމަ ތިން ޙާލަތެއްވެއެވެ. ފުރަތަމަ: ކޮޅަށް ނުތެދުވެވެނީސް ހަނދާންވުން. މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ޙައްލު ވެއެވެ.

އެމެރިކާގައި ދެއަންހެނަކު އެއްފަހަރާ ވިހެއެވެ. އެކަކު ވިހެއީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އަނެކަކު އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ނަރުސް ކުދިންނަށް އޮޅިގެން ފިރިހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ ކޮބައި ކަމާއި އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ ކޮބައިކަން ވަނީ އޮޅިފައެވެ. އެހެންކަމުން، ޑީއެންއޭ ހެދިއެވެ. ނަމަވެސް ޑީއެންއޭ ގެ ނަތީޖާ ދެއްކި ގޮތުން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހުރީ ވަރަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެމްއެންޑީއެފް އަށް އަންޑަރވޯޓަރ އާރްއޯވީ ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮއްފި

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން އެމްއެންޑީއެފަށް އަންޑަރވޯޓަރ ރިމޯޓު އޮޕަރޭޓެޑް ވެހިކަލް (އާރުއޯވީ) ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ބަންޑާރަކޮށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ސިސްޓަމް އެމްއެންޑީއެފާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ މަޓީގެ ޗެއަރމަން މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން މި ސިސްޓަމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 42 ރިބާގެ ފައިސާއަށް ހަދާނެ ގޮތް

ސުވާލު: ބެންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައި ހުންނަ ރިބަވީ ފައިސާ އަށް ހެދިދަނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟ މީހަކު ބުނި ގޭގެ މަގުމަތީ ފާރު މިފައިސާ އިން ރޭނުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކޭ، އެހުއްދަ ނޫންނަމަ އެފައިސާ އަށް ހެދޭނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގެނބެމުންދިޔަ ދަރިފުޅު މަންމައަކު ސަލާމަތް ކޮއްފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު މަންމައާއެކު އަތިރިމައްޗަށް ގޮސްއުޅުނު ދޮޅު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެނބެމުން ދަނިކޮށް އެކުއްޖާގެ މަންމަ ސަލާމަތް ކޮއްފިއެވެ. އެކުއްޖާ ގެނބެން ދިމާވީ އެރަށުގައި ރިވެޓުމެންޓު ޖަހަމުންދިޔަ ސަރަޙައްދު ބަލާލަން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އާއެކު ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރިވެޓުމެންޓު ޖަހަން ކޮނެފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ވެއްޓުމުން ނެވެ. އެވަގުތު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 41 ޕެނަޝަން ފައިސާ

ސުވާލު: އަޅުގަޑަކީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށާފައި ނުވާ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ. އަހަރެން ދިރިއުޅެނީ މަންމަ އާއި 3 ބޭބެ އާއި އެކު އެވެ. ބައްޕަ އަކީ ސިފައިންގެ އޮފިސަރެކެވެ. 2001 ވަނަ އަހަރު ބައްޕަ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ބައްޕަ ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ބައްޕަގެ ރަޙްމަތްތެރިންގެ މަސައްކަތުން ބައްޕަގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ހޯދިއެވެ. އަހަރުމެން ގައުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ރެޑީކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް “ރެޑީކޭމްޕް” ގެ ނަމުގައި ކޭމްޕެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިން ކުށުގެވެށިން ދުރުވެ ހަރުދަނާ ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭ  ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކޭމްޕެކެވެ. މި ކޭމްޕުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޮފިޑު ލޯނުގެ އެހީގައި 5 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސަރވޭ މަސައްކަތްތައް ފެށިއްޖެ

އޮފިޑު ލޯނުގެ އެހީގައި 5 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން އޮޕެކް ފަންޑު ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ( އޮފިޑު)  ލޯން އެހީގައި ނ.ވެލިދޫ، ބ.ތުޅާދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ.ގައްދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އާއި ނ.ވެލިދޫ، ބ.ތުޅާދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު  އަދި ގއ.ކޮލަމާފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމަށް ވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށާއި އެކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި އެވެ. އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑު ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް)ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ޤައުމުގެ ހައިޘިއްޔަތުން ރާއްޖޭން އެކަމަށް ގޮވައިލީ ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި އިއްޔެއިން ފެށިގެން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ‘އިންފޯމަލް މީޓިންގ އޮން ފަރދަރ އެކްޝަން އެގެއިންސްޓް ކްލައިމެޓް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 40 “ނޯ މަނީ ނޯލައިފް ނޯވައިފް”

ސުވާލު: ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ އާއި ދިމާލަށް “ނޯ ވައިފް” އޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނެތޯ؟ މިހެން ބުނެފައިވާ ކޮންޓެކްސްޓަކީ “ނޯ މަނީ ނޯލައިފް، ނޯވައިފް”. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މިއީ ވަރިއަކަށް ވާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ވަރިކުރުމުގެ ޢީބާރާތުގައި ދެވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ: ޞަރީޙަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ދ.ބަނޑިދޫގައި ހުޅުވައިފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ދ. އަތޮޅު ބަނޑިދޫގައި ފާރމަސީއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުވުނު ފާރމަސީއެކެވެ. ދ.ބަނޑިދޫގައި މިހުޅުވުނު ފާރމަސީ އިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 39 ފާޚާނާގައި ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމުން ޝައިޠާނާގެ އުނދަގޫ ވާނެތޯ

ސުވާލު: އަންހެނުން ނާއި ކުޑަ ކުދިންގެ އެއްޗެހި ފާޚާނާގައި ކޮތަޅެއްގައި ބެހެއްޓިދާނެ ތޯ ނެޕީ، ޕެޑް ފަދަ ތަކެތި އުކާލެވެންދެން؟ އެހެން ބެހެއްޓުމުން ޝައިޠާނާގެ އުނދަގުލެއްފޯރަފާނެތޯ؟ ޖަވާބު:   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد:   އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިންގެ އެއްޗެތި ފާޚާނާގައި ކޮތަޅެއްގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

رسول صلى الله عليه وسلم ގެ މާތް އަޚްލާޤް ގެ ތެރެއިން ކުޑަ މިންވަރެއް

އެއްދުވަހަކު މީހަކު ކީރިތި رسول صلى الله عليه وسلم ގެ ފައިވާން ޖޯޑުކޮޅު ވަގަށް ނެގިއެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ދުޢާ ކުރެއްވިއެވެ. “ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އޭނާ އެފައިވާން ނަގާފައިވަނީ އޭނާ އަށް ބޭނުން ޖެހިގެން ކަމަށް ވަނީނަމަ އެފައިވާނުގައި އޭނާ އަށް ބަރަކާތް ލައްވާފާންދޭވެ. ބޭނުން ޖެހިފައި ނުވާނަމަ، މިއީ އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ކުރާ އެންމެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޭޑީކޭގައި ކަށީގެ ޚިދުމަތާއި އެކު ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށައިފި

އޭޑީކޭގައި ކަށީގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުން ފުޅާކޮށް ކުރިން ނުކުރެވޭ ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ހުޅުހުޅަށް ކެމެރާ ލައްވައިގެން ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތައް އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ އިރު، ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެންދާ މީހުންނަށްވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އެވެ. ކެމެރާ ލައްވައިގެން ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިން ކުރަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބީޓެކް ކޯޑިނޭޓަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އާ ސްޓްރީމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ބީޓެކް ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައިވާ އަތޮޅުތަކުގެ ސުކޫލުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ފަށައިފިއެވެ. އެޑެކްސެލް ބީޓެކް ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ސުކޫލުކަތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ކަލާފާނު ސުކޫލުގައި ޓްރެއިނިންގ ފަށާފައިވަނީ ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ ކޯޑިނޭޓަރުން ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ހއ، ހދ، ނ އަދި ރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ހއ. ކެލާ، ނިވައި ޙުސައިން ޙަމީދަށް ވަޒީފާ ދީފައި ނުވާތީ ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން 150 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮއްފި އެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ކޮއްފައިވާ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ޙުސައިން ޙަމީދަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަނުން ބުނި ނަމަވެސް، އަޕަނޯތު ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑުގެ ސިޓީއަށް ރިޢާޔަތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 38 ފޮޓޯ ނެގުން

ސުވާލު: ދީނުގައި ފޮޓޯ ނެގުމަކީ ކޮނކަހަލަ ކަމެއްތޯ އަދި ހުއްދަ ނަމަ އަލްބަމުގައި ގެ އަށް ވަންނަހާ ބަޔަކަށް ނުފެންނަ ގޮތައް ރައްކާ ކުރަން ނެގިދާނެތޯ؟   ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ދިރޭ ތަކެތީގެ ޞޫރަ ކުރެހުމަކީ އެކަމުގައި ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކިޔަމަންތެރި އަންބެކެވެ.

ނިކަން ރުޅިގަދަ ފިރިހެނަކާ އިނދެގެން އުޅުނު ކިޔަމަންތެރި އަންބެކެވެ. ލޯބިވާ ފިރިމީހާ އަށް ޓަކައި އަބަދުވެސް މީރު ކާ އެއްޗެތި ތައްޔާރު ކޮށްދެވޭތޯ ބަލައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކާން އަރާފައި ފިރިމީހާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑުފަށްގަޑު ގަދަވެ އެވެ. ކާ އެއްޗިއްސަށް ލޮނާއި ހުތް އަޅާފައި ނުހުންނަ ވާހަކަ ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް، ކާނާގައި ހުރިހާ ރަހަތަކެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުތައް ތަމްރީނު ކޮއްފި

ޖިންސުގެ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި، ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑު ޖެންޑަރ އާއި ހޯޕު ފޯރ ވިމެން އަދި ޔޫއެން ވުމެން އިންތިޒާމު ކޮއްގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުތައް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއައް ގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފެހުރިހި ސަލާމަތް ކޮއްދިން މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކޮއްފި

މ. އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައިރީގައި އޮންނަ ފިނޮޅު ތޮށިމަތީގައި ތާށިވެފައި އޮތް ފެހުރިހި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސަލާމަތް ކޮށްދިން ހަތަރު މީހުން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފި އެވެ. މަޑުއްވަރީގެ ތިން މީހުން ކަމަށްވާ އަބްދުލް ލަތީފު ޢަބްދުއްރަޙުމާނާއި މުޙައްމަދު ޝައުކަތު އާއި މުޙައްމަދު ސިރާޖު އަދި މާލޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 37 ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް قرآن ކިޔަވަދިނުން

ސުވާލު: ޤުރުއާން ކިޔާވާދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމަށް ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދެއް އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ޤަވާއިދާޚިލާފަށް އަދި ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުނެތް މީހުން އެފަދަތަންތަން ހިންގުމާ އަދި މައުސޫމް ދަރިން އެފަދަ ތަންތަނަށް ފޮނުވުމީ ޤަވާއިދާޚިލާފްވުމަށް ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި އަދި ޢިލްމު އެ ހޯދެނީ ހުއްދަމަގުން ނޫންކަމަށް ދެކޭތީ އަޅުގަނޑުގެ މި ވިސްނުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދީނީ ލަފައަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤުރްއާން ހިތުދަސް އަނބިމީހާ

އަނބިމީހާ އަށް ގުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅަމުން ގެންދިޔަ ފިރިޔެކެވެ. އެއްދުވަހަކު އޭނާގެ ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭ ފޮށިގަނޑެއް ފެނިއްޖެއެވެ. އެފޮށިގަނޑު ހުޅުވާލިއިރު އޭގައި ހުރީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގައި ލިބިފައިހުރި އިނާމު ތަކާއި ގުރްއާން ހިތުދަސް ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކެވެ. އޭނާގެ ނަފްސާއި ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އަހަރެންގެ އަންހެނުންނަކީ ގުރްއާން ހިތުދަސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަން ދިހަފަހެއްގެ ސައްޙަނޫން ނޫޓުތަކެއް ދައުރުވާން ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހރު ފުރޭ ރަން ޔޫބީލާއި ދިމާކޮށް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ނޫޓުތައް ކަމަށްވާ ” ރަން ދިހަފަހެއް ” ނޫޓު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭކު ނޫޓުތަކެއް ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްޙަ ނޫޓުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (5)

މަރުވުމަށް ފަހު ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބެނިވި ހަކަމެއް މިސްކިތަކަށް މުޞްޙަފެއް ހަދިޔާ ކުރާށެވެ ކޮންމެވެސް ހެލްތް ސެންޓަރަކަށް ވީލް ޗެއަރ އެއް ހަދިޔާ ކުރާށެވެ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާށެވެ މީސްތަކުން ޖަމާވާ ތަންތަނުގައި ފެން ކޫލަރ އެއް ބަހައްޓާށެވެ ގަހެއް އިންދާށެވެ. އެގަހުން ބަޔަކު މީހުންނަށް ހިޔާ ލިބޭހާ ހިނދަކު ތިބާ އަށް ދަރުމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަސްޓަމްސްއިން ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފު ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން 2 ޚިދުމަތެއް މިއަދު ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. ފުރަތަމަ ޚިދުމަތަކީ ސިމްޕްލިފައިޑު ކަސްޓަމްސް ޑިކްލަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތެވެ. މިއީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ދަތުރުވެރިން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސް އަށް ޑިކްލެއަރ ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަންގެ ބަދަލުގައި ވީހާވެސް މަދު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެގްޒެކެޓިވު ބޯޑުގެ 136ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފަށައިފި

މިމަހުގެ 26 އިން ފެބްރުއަރީމަހުގެ 3 އަށް ސްވިޒަރލެންޑުގެ ޖެނީވާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ އެގްޒެގެޓިވު ބޯޑުގެ 136 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ އެގްޒެކެޓިވު ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަނުގައި ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފު ހޮވިވަޑައިގަތީ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކިއުބާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ކިއުބާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ އާދެމެދު އޮތް ގުޅުން މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. މި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން އޮތީ ކިއުބާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ފްލޮރެންޓީނޯ ބަޓިސްޓާ ގޮންޒާލޭޒު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެރުއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވެވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 43 قرآن ނުކިޔަވާ ރުކޫޢަށް ދެވުން

ސުވާލު: ސުންނަތް ނަމާދުގަ ސޫރަތުލް ފާތިހާއަށްފަހު ހަދާންނެތި ޤުރުއާނުން ބައެއް ނުކިޔާ ރުކޫއައް ދެވިއްޖެނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ފަރްޟު ނަމާދެއް ނަމަވެސް ނުވަތަ ސުންނަތް ނަމާދެއް ނަމަވެސް ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމުން ފުދޭނެއެވެ. ވީމާ، ފާތިޙާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ޙައްޖު ކުރުމުގައި ހުރި ތަފާތު:

އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ގިނަ ކަންތައް ތަކެއްގައި އެއްވަރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ކަންތައް ތަކުގައި ތަފާތު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއްވަރު ކުރައްވާފައިވަނީވެސް ޙިކްމަތަކަށް ޓަކައެވެ. އަދި ތަފާތު ކުރެއްވި ކަންތަކުގައި ތަފާތު ކުރައްވާފައިވަނީވެސް ރަޙްމަތަކަށެވެ. އެއީ ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތި ނުވާ އެތައް ކަމެއް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާތީވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުކަމުގައިވެސް އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުރީގެ 2 ރައީސުން ކަމުގައިވާ ޑރ. ވަޙީދު އާއި މައުމޫން އާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމުގައިވާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އާއި މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. މި ދެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ‏‏ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙު މިހާރު ‏‏އޮތްގޮތާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ތަކެތި ނައްތާލުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ތަކެތި ނައްތާލުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ނިމިފައި ހުރި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަތުލައިގަނެފައިވާ ބަނގުރާ ފުޅިތައް ނައްތާލުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ނައްތާނުލެވިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މިއަދު ބުނެފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ދެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރގެ ނާއިބުކަމަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފި

ޑިޕާރޓުމެންޓު އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑު އެމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީ ހައުސިންގ މިނސްޓަރގެ ނާއިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިއަދު ބަދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި އެކަން ޔަޤީން ކޮށްދެއްވާފައިވީ ނަމަވެސް، ޙަސަން ޢަލީ އެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ސަބަބު ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މަތީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މިއަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް އަދިވެސް ކުދިން ނަގަން

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މިއަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް އަދިވެސް ކުދިން ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މި ހަފުތާގައި އިތުރު ކުދިން އެ ޔުނިވަރސިޓީ އާއިގުޅޭނެ ކަމަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެފި އެވެ. އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށިއިރު، 2500 ދަރިވަރުން ގުޅިފައިވާ ކަމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަޖިސްޓްރާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. ރަޖިސްޓްރާ ޢައިޝަތު ޢަލީ ވިދާޅުވީ އަލަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލ. ކަޅައިދޫއިން ބޮޑު ކިނބުލެއް ހިފައިފި

ހައްދުންމަތީ ކަޅައިދޫ އިން 10 ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ކިނބުލެއް މިއަދު ހިފައިފި އެވެ. އެރަށު އުތުރު ބަނދަރާއި ދިމާލުން ހިފި މި ކިނބުލުގެ ދިގުމިނުގައި 10 ފޫޓު 4 އިންޗި އަދި ފުޅާ މިނުގައި 3 ފޫޓު ހުރި ކަމަށް ކަޅައިދޫ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކިނބޫ ފެނުނީ އަތޮޅު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (4)

އޭ އުޚްތާ އެވެ. ކަމަނާ ޙިޖާބު އެޅުމާ ދެކޮޅު ހަދަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ ތިބާ އަށް ދެއްވި މާތް ކަމާއި މެދު އިންކާރު ކުރަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޢައުރަ ނިވާ ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވޭ ފާފަ ތަކުގެ މަތީގައި ﷲ އާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އީމާންވީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިރުގެ އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމު އިފްތިތާހުކުރުމަށް ސެމިނާރއެއް ބާއްވައިފި

ސޯލަރ ޕަވަރ ޕްރޮގްރާމް ފޯރ ސްމޯލް އެންޑު މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސް އެން ހޯމް އޯނަރސް އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އަތޮޅު މާފުށީގައި ސެމިނަރއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ޖޮއިންޓު ކްރެޑިޓިންގ މެކޭނިޒަމުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރުގެ އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ‘ސޯލަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޮބައިލު ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފު ކޮށްފި

މޮބައިލު ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭ ޚިދުމަތެއް އުރީދޫ އިން މިއަދު ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭ ކާސްޓު މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާ އެ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ތްރީޖީ ޕްލަސް އާއި ފޯރޖީ އެލްޓީއީ ނެޓުވޯރކު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ 6 ޗެނަލެއް މިހާރު ބަލައިލެވޭނެ އެވެ. މި ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނަގަން ފަށައިފި

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ބޭނުން ނުކޮށް ހަލާކުވެފައި ހުރި އުޅަނދުތަކާއި ބާ ދަގަނޑުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ސާފު މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ފަށާފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ޕާރކު ކޮށްފައި ހުންނަތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާބަނޑު މީހަކު ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރި ސީ އެމްބިއުލެންސެއް ތުނޑިއަކަށް އަރައިފި

ހއ. މޮޅަދޫއިން ފުރައިގެން އެ އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މާބަނޑު މީހަކު ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރި ސީ އެމްބިއުލެންސެއް މޮޅަދޫ ތުނޑިއަށް އަރައިފި އެވެ. އެ ހާދިޘާ ހިނގީ މާބަނޑު މީހާ ގޮވައިގެން ރޭ ދަންވަރު ގާރްގަޑަކަށް 3:15 އެހާކަންހާ އިރު، މޮޅަދޫއިން ނައްޓާލިތަނާ ކަމަށާއި ލޯންޗު ފަރަށް އެރިނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ވަނީ މެދުއިރުމައްޗަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި. ރައީސް ޔާމީން

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ވަނީ އެ ޤައުމަށާއި މެދުއިރުމައްޗަށް ގެނެސްދެއްވާފައި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގާ ރައީސް ޔާމީން ފޮނުއްވި ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި ސަޢޫދީގެ އާ ރަސްގެފާނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބިދޭސީންނަށް އެއިޑްސް ފެއަރ އެއް ބާއްވަނީ

ބިދޭސީންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އެއިޑްސް އާއިބެހޭ ފެއަރ އެއް ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ) އިން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރާއި މިރޭ ސަލްޓަން ޕާރކުގައި އޮންނަ މިފެއަރގައި އެޗްއައިވީ އަށް ހިލޭ ޓެސްޓު ކުރުމާއި ޕްރެޝަރ ބެލުމާއި ހަކުރު ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޝީ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނިއު އިޔަރ ލަކީ ޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނިއު އިޔަރ ލަކީ ޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ. ޕްރޮމޯޝަނުގެ 1 ވަނަ އިނާމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 50000 ރުފިޔާ ލިބުނީ ކޫޕަން ނަމްބަރ 778622 ޖުމާނާ މޫސާ އަށެވެ. 30000 ރުފިޔާ ލިބޭ 2 ވަނަ އިނާމު ލިބުނީ ކޫޕަން ނަމްބަރ 778726 މުޙައްމަދު އަޙުމަދަށެވެ. ތިންވަނަ އިނާމަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަ ވެއްޖެ

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ. ސަޢޫދީ ރަސްކަމުގެ ދީވާނުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަޤުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަވަހާރަވި އިރު، ޢުމުރުފުޅަކީ 91 އަހަރު ކަމަށެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ރަސްކަމަށް ވަލީޢުލްޢަހުދު ސަލްމާނު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މިހާރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރިވެތި ދިރިއުޅުމެއް ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކު ބިންނަން ޖެހޭ ދިހަ މަލެއް

ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގާ ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ދުޢާ ކުރުން. ސޫރަތު އާލު ޢިމްރާންގެ 17 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (وَالْمُسْتَغْفِرِ‌ينَ بِالْأَسْحَارِ‌) މާނައަކީ: “އަދި، ހާރުދަމުގައި ފާފަފުއްސެވުންއެދި دعاءކުރާ މީހުންނެވެ.” ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއި މެދު ފިކުރު ކުރުމަށް އެކަހެރިވުން. ސޫރަތު އާލުޢިމްރާންގެ 191 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތި ނައްތާލައިފި

ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތި ފާއިތުވި ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ނައްތާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ނައްތާލެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެކި ފަހަރުމަތިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 247 ކާޓަން ބިހާއި 298 ބަސްތާ ކެބެޖާއި 652 ބަސްތާ ޓޮމާޓޯ އާއި 149 ކާޓަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެނަރޖީ އޮޑިޓު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓު އެންޑު އެނަރޖީ އާއި ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ގުޅިގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި އެނަރޖީ އޮޑިޓު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ބައިވެރިންނާ ސެޓްފިކެޓު ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓު އެންޑު އެނަރޖީގެ ޕާރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީ އަޖުވަދު މުޞްޠަފާ އާއި ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސީނިއަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 35 ސުންޕާ ކަމާއި އަޅުވައި ކަންތައް ކިޔުން

ސުވާލު: އެވެނިކަމެއް މިހެން ވެއްޖެއްޔާ މިވެނި ކަމެއް މިހެން ވާނެޔޭ ބުނެ އެކަން ގަބޫލު ކުރުމަކީ ޝިރްކު ކުރުން ކަމުގައި ވެދާނެތޯ އެވެ؟ މިޘާލަކަށް ބުޅަލެއް ކުރި ކަނޑާފައިފިނަމަ ބަދު ނަސީބެއް ކުރިމަތިވާނެޔޭ ބުނުން؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ޖަވާބު: ސުންޕާ ކަމާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކީރިތި ގުރްއާނުގައިވާ ޙިސާބު އަކުރުތަކުގެ މުޢުޖިޒާތް:

  ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ގުރްއާނުގައި ޛިކްރު ކުރެވިގެންވަނީ 365 ފަހަރުއެވެ. އެއީ އަހަރުގެ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދެވެ. ދުވަސް، މުފްރަދުކޮށް ޛިކްރު ކުރެވިގެންވަނީ 30 ފަހަރުއެވެ. އެއީ މަސްދުވަހުގައި ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދެވެ. ހަނދުގެ ވާހަކަ ޛިކްރު ކުރެވިގެންވަނީ 12 ފަހަރެވެ. ހަނދުމަހުގައި ވަނީ 12 މަހެވެ. މަސްދުވަހުގެ ވާހަކަ ޛިކްރު ކުރެވިގެންވަނީ 12 ފަހަރެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިމިގްރޭޝަން ހިންގެވުން އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ޑިޕާރޓްމެންޓު އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑު އެމިގްރޭޝަން އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މިއަދު ބަދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުޢާޒު ޢަލީ މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި އެކަން ޔަޤީން ކޮށްދެއްވާފައިވީ ނަމަވެސް ސަބަބު ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ޓްރާންސްޕޯރޓޫ މިނިސްޓްރީ އުވާލުމާއި ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަން ވަނީ އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަން ޢަލީ ޙަމީދަށް

ުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ސްޕްރީމު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮންރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. އޭނާ އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ޖޭއެސްސީގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނެވެ. ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައި މިވަނީ އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސްޕްރީމު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެމްސީއެލްގެ އެމްޑީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުން އިބްރާހީމް ސަލީމް (ބަންދު ސަލީމް) މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް މުޢާޒު ޢަލީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބަންދު ސަލީމު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވީ ނަމަވެސް ވަކިކުރި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ބަންދު ސަލީމު އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ޑރ. ޝައިނީއަށް، ޢުމަރު ނަޞީރު އެލްޖީއޭ މެމްބަރު ކަމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ހިންގެވުން ވަޤުތީ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑު އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ އާއި މިއަދު ޙަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ޑރ. ޝައިނީ އާއި މި ޙަވާލު ކުރެއްވީ އެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާރނަލް ރިޓެއަރޑު މުޙައްމަދު ނާޒިމު އެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ސަފީރުގެ ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ފަރަންސޭސި ވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު މިސްޓަރ ޖޯން ޕޯރލް މަންޗޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ފަރަންސޭސި ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް މިސްޓަރ ޖޯން ޕޯރލް މަންޗޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލިވަޕޫލް އާއި ޗެލްސީ އެއްވަރުވެއްޖެ.

ކެޕިޓަލް ވަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އިއްޔެ ލިވަޕޫލް އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ހަޒާޑް އާއި ސްޓާލިން އެވެ. މި މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ގޯލް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ، ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު، ލިވަޕޫލްގެ ގޯލް އޭރިޔާ ތެރެއިން އެޓީމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލޭގައި ފާރެއް ވެއްޓި ބަޔަކު ޒަޚަމުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ފާރެއް ރާނަމުން ދިޔަ ބިދޭސީންތަކެއްގެ ގައިމައްޗަށް އެމީހުން ރާނަމުން ދިޔަ ފާރު ވެއްޓި ބޮޑެތި ޒަޚަމުތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި މި ޙާދިޘާގައި ޒަޚުމުވި މީހުން މިހާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، މި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ގާތްގަޑަކަށް 10:30 އެހާކަންހާ އިރު އެވެ. ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އއ. އުކުޅަހަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވަނީ ހުއްދަ ނުލިބޭތީ: ސްޓެލްކޯ

އއ. އުކުޅަހަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވަނީ ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ހުއްދަ ނުލިބިގެން ކަމަށް ސްޓޭޓު އިލެކްޓްރިކު ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު (ސްޓެލްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އުކުޅަހު ފެން ޕްލާންޓުން ފެން ފޯރުކޮށްދެމުން ނުގެންދާތީ އެރަށު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިކަމަށް ބައެއް މީޑިއާގައި ޚަބަރު ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 34 ނަމާދުގައި ޢަރަބިން ނޫން ބަހަކުން ދުޢާ ކުރުން

ސުވާލު: ނަމާދު ތެރޭގައި ޢަރަބި ބަސް ނޫން ބަހަކުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ޢަރަބި ބަހުން ދުޢާ ކުރަން އެނގޭނަމަ އެހެން ބަހަކުން ދުޢާ ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޢަރަބި ބަހުން ދުޢާ ކުރަން ނޭނގޭނަމަ، އެމީހަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މުސްލިމުންގެ ޑެއިލީ ޓައިމްޓޭބަލް

މުސްލިމުންގެ ޑެއިލީ ޓައިމްޓޭބަލް ވަގުތުގައި ފަސްނަމާދު ކުރުން ކީރިތި ގުރްއާނުން މަދުވެގެން ދެޞަފްޙާ ކިޔެވުން ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ދުޢާތައް ކިޔުން ރިޔާޟުއްޞާލިޙީން އިން ދުވާލަކު ތިން ޙަދީޘް ކިޔުން ދުވާލަކު ރުފިޔާ އެއްގެ މަގުން ޞަދަގާތް ކުރުން. ޢާއިލާގައި ތިބި ކޮންމެ ބޮލަކަށް ރުފިޔާ އެއްގެ މަގުން ޞަދަގާތް ކުރުން ދޮގު ހެދުމާއި ޣީބަ ބުނުމުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންހެނުން ރީތި ކަމުން ގޮސް ފިރިހެނަކަށް ބަދަލު ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް ތަޢުރީފު ކުރުމާއި ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ ބަޔާކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެންމެ ގިނަ ލަފްޒަކީ ” ހަނދު” އެވެ. ޝާޢިރުންގެ ޝާޢިރާނީ ޅެންތަކުގައިވެސް އަންހެނުންގެ ރީތިކަން ލިޔެ ޘަނާ ކިޔާއިރުވެސް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރާ ލަފްޒްކީ ” ހަނދު” އެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާއެއް ޚުލާޞާ ކޮށްލާނަމެވެ. މިކަމާމެދު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެނަރޖީ އޮޑިޓު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްމާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓު އެންޑު އެނަރޖީ އާއި ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ގުޅިގެން އެނަރޖީ އޮޑިޓު ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ޝީ ބިލްޑިންގުގައި ފަށައިފިއެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބާއްވާ މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމަކީ ޖަރމަން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ” ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް” މަޝްރޫޢުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 33 ތެލެސީމިޔާ ދަރި ވައްޓާލުން

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ ތެލެސީމިޔާ ކެރިއަރެކެވެ އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުންވެސް އެއީ ކެރިއަރެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ދަރިއަށް ލޭ އަޅާކަށްނުޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް 5 ވަރަކަށް އަހަރުފަހުން އަނެއްކާވެސް އަންހެނުން ބަލިވެ އިނެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ގޮތުން އެކުއްޖާ އަށް ލޭއަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެން ވީ މާ ނުވިހައި އެކުއްޖާ އެބޯޓް ކުރުން ހުއްދަވާނެ ތޯއެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (3)

قال مالك بن دينار رحمه الله : “مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها ، قيل له وما أطيب ما فيها ، قال ، محبة الله عز وجل”. މާލިކް ބިން ދީނާރު-ރަޙިމަހުﷲ- ވިދާޅުވިއެވެ. “ދުނިޔޭގެ މިސްކީނުން އެތަނުގެ އެންމެ މީރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުޢާ

اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنا ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمّاً إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلاَ كَرْباً إِلاَّ نَفَّسْتَهُ، وَلاَ دَيْناً إِلاَّ قَضَيْتَهُ، وَلاَ مَرِيضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ، وَلاَ مَيْتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ، وَلاَ ظَالِماً إِلاَّ قَسَمْتَهُ، وَلاَ مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ، وَلاَ عَيْباً إِلاَّ سَتَرْتَهُ، وَلاَ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅުގައި މިހާރުވަނީ ކުށްކުރާ މިންވަރު ބިރުގަންނަންޖެހޭ މިންވަރަށް ގޮސްފައި: ޕީޖީ

މީގެ ކުރިން ބ. އަތޮޅަކި މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލައިފި ނަމަ ކުށް އެންމެ މަދު އަތޮޅު ނަމަވެސް މިހާރު އެ އަތޮޅުގައި ކުށް ކުރުމުގެ މިންވަރު ބިރުގަންނަ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހުތާޒު މުޙުސިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނ. ރ. އަދި ބ އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ބ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރޖީ އެވޯރޑާއި އެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު

ޔޫއޭއީގެ ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރޖީ އެވޯރޑާއި އެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ އިތުރުން މި ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ސްކޫލުތައްވެސް ވާދަކޮށްފައިވާ އެ އެވޯރޑާއި އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އަބޫދާބީގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އަބޫދާބީގެ ރައީސް އާއި ޕްރައިމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަންދިހަ ފަހެއްގެ އެންމެ މޮޅު 3 ޕްރޮޕޯސަލް ހޮވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބާ އާއި ދިމާކޮށް މިއަހަރު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު ސީރީޒް ފަރުމާކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ތިން ޕްރޮޕޯސަލް ހޮވައިފި އެވެ. މި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހޮވާފައިވާނީ “ރަންދިހަ ފަހެއް” ފަރުމާކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި 29 ފަރާތުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 32 ބަނޑުގައިވާ ދަރީގެ ޖިންސް ބެލުން

ސުވާލު: ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅުގެ ޖިންސު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން ބަޔާންކޮށްލަން ބޭނުންވާ މުހިންމު ނުކުތާއެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ، ދުނިޔޭގެ ކަންހިނގާ ގޮތާއި ގުރްއާނުގެ ޞަރީޙާ ނައްޞަކާއި ފުށުނާރާނެކަމެވެ. ފުށުއަރާ ކަމަށް ހީވެއްޖެނަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފްލައިމީގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ފައިބެއަހަރު މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ފްލައިމީން ރާއްޖެ ގެނައި ސީޕްލޭނުގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. ކާމިޔާބު ޕްރޮމޯޝަނަލް ގިނަ ދަތުރުތަކަކަށް ފަހު، މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ މި ދަތުރުތައް މިހާރު ވަނީ ފަތުރުވެރިންނާއި ޢާންމުންނަށްވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ވަޤުތު އދ. މާމިގިއްޔަށް އެކަނި ދަތުރުތައް ކުރި ނަމަވެސް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (2)

އިބްރާހީމް ބިން އަދްހަމްގެ ގާތަށް މީހަކު އައިސް ދެންނެވިއެވެ. “ޝައިޚެވެ. ފާފަ އަކަށް އަރައިގަތުމަށް އަހަރެންގެ ނަފްސު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަންނަށް ނަޞޭޙަތެއް ދެއްވާށެވެ. އެމީހާގެ ގާތުގައި އިބްރާހީމް ދެންނެވިއެވެ. ކަލޭގެ ނަފްސު ﷲ އަށް އުރެދުމަށް ގޮވާލާނަމަ އެކަން ކުރާށެވެ. އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ފަސް ޝަރްޠަކާ އެކުއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (1)

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާންގެ އަޅުތަކުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ހަތަރު ވަޢުދެއް: ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރުވެރި ވެއްޖެނަމަ ތިމަން ﷲ އިތުރު ކޮށް ދެއްވާ ހުށީމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން ﷲ ގެ މަތިން ހަނދުމަ ކުރާށެވެ. ތިމަން ﷲ ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަ ކުރާ ހުށީމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން ﷲ އަށް ކަންތަކުގައި އެދި ދަންނަވާށެވެ. ތިމަން ﷲ އިޖާބަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަރުވާ ދިވެހިންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ހުރިހާ ކަމެއް އާސަންދައިން ކޮށްދެނީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަރުވާ ދިވެހިންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާރ) އިން ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވީ ރައްޔިތުން އެކަމަށް އެދޭތީ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިދޭން ފަށާފައިވަނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް އެންސްޕާރ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑޫ ހައިސްކޫލުން ޔޫއޭއީއަށްދާ ދަރިވަރުންނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އައްޑު ސިޓީ ހައިސްކޫލުން ޔުނައިޓެޑު އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރޖީ އެވޯރޑު ޙަފުލާއަށްދާ ދަރިވަރުންނާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ހައިސުކޫލުން މިދިޔައަހަރު ތައްޔާރުކުރި އިޔާދަކުރަނިވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިރާގު 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކަށް ތަޢާރަފު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މުޢާސަލާތީ ކުންފުނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑު (ދިރާގު) އިން ޏ. ފުވައްމުލަކަށް 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ދިރާގުން 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރި 6 ވަނަ ރަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ޅ. ނައިފަރާއި ގދ. ތިނަދޫ އާއި ގއ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ ގެ ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކޮށްފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާރނަލް ރިޓެއަރޑު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާރޓުމެންޓަށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ދިޓީވީ ގޯޅިތެރޭގައި ހުންނަ ނާޒިމުގެ އެޕާރޓުމެންޓަށް ފުލުހުން ވަނީ ރޭ ދަންވަރު ގާތްގަޑަކަށް 3:30 އެހާކަންހާ އިރުއެވެ. އަދި އެޕާރޓުމެންޓު ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުން ގޮސްފައިވަނީ ހެނދުނު 6 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރުއެވެ. ނާޒިމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (19)سورة الحجراتޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ޣީބަ ބުނުމަށް މެދުވެރިވާ ބައެއް ސަބަބުތައް: ތަގްވާވެރިކަމާއި އީމާންކަން ބަލިކަށިވުން. މިކަމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެ، ނެތިނުބައިކޔެން މެދުވެރިވެއެވެ. އަލްފަޟްލު ބިން ޢިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ. ތަގްވާގެ އެންމެ ވަރުގަދަބައި ވަނީ ދުލުގައެވެ. އަލްފަގީހް އައްސަމަރްގަންދީ ވިދާޅުވިއެވެ. “ޚާލިޞް ތަގްވާއަކީ ޙަރާމް ތަންތަނަށް ބެލުމުން ލޯތިރި ކުރުމާއި، ޣީބަބުނުމާއި ދޮގުހެދުމުން ދޫރައްކާތެރިކުރުމާއި، ހުރިހާ ގުނަވަންތަކެއް ޙަރާމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 2 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

15 ޖަނުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ ކުރީގެ ލޔުން ލިޔުއްވުމަށް…. نسخގެ ތަޢުރީފަށް ބަލައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް. ކުރިން شرع ކުރެވިފައި އޮތް އެއްވެސް ޙުކުމެއް ނެތީސް، އަލަށް شرع ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނަސްޚުކުރެވުނީއެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރުޢުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އޮންނަ اَلْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ ނުވަތަ اَلْإِبَاحَةُ الْأَصْلِيَّةُ[1] ޝަރުޢީ ދަލީލަކުން ފިލައިދާ ދިއުމަކަށް ނަސްޚުކުރެވުނީއެކޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒުވާނުންގެ ސިޓީގައި ޑްރަގު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް އަޅަނީ

ޒުވާނުންގެ ސިޓީގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ހުޅުމާލޭގައި ޑްރަގު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހއ. މާރަންދޫގައި ހުޅުވައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނި ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ހއ. މާރަންދޫގައި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މި  ފާރމަސީން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ އިރު، އެ ކުންފުނިން ހުޅުވި ބޭސް ފިހާރައިގެ ޢަދަދު 67 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (16) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

أكل المال اليتيم ޔަތީމުންގެ މުދާ ކެއުން މިއީވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން މީހުން ކުރާކަމެއް. އާއިލާގެ ނުވަތަ އެހެންމީހުންގެ ދަރީން ޔަތީމުވެ އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ މަރުވެގޮސް އެކުއްޖާޔާ އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތުނީމަ ތިމާގެ އަތްދޮށަށް އެކުއްޖާ އައީމަ އޭނާހިތަކަށް ނާރާ ތިމަންނަ މާދަމާ މަރުވެގެން ދިޔައީމަ ތިމަންނަގެ ދަރިފުޅުވެސް ޔަތީމުވެގެން އެހެންމީހެއްގެ އަތްދޮށަށް ހިގައިދާނެ ކަމަކަށް....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބަންގްލާދޭޝް އިން އާ ސަފީރަކު ރާއްޖެއަށް

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް އާ ސަފީރަކު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ. އެ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ކޯސްޓުގާރޑުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ކުރިން އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ރިއަރ އެޑުމިރަލް ގާޒީ ސަރުވާރު ޙުސައިން އެވެ. އެމެރިކާ އާއި އިންޑިއާ އިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ ސަރުވާރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1980 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ކޯސްޓު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމު ކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިއަދު ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ފުރާވަރުގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމު ކޮށްލައިފި އެވެ. އެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ މިއަދު އިރުއޮއްސެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި ބުރަކައްޓަށް ވަޅި ހަރާ ޒަޚަމު ކޮށްލާފައިވަނީ ޢުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވި އެވެ. މި މައްސަލައިގާ އަދިމިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން އޭގެ ފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ.

  މައްޔިތަކު ވަޅުލާ ނިމުމުން އެގަބުރުގެ ގާތުގައި ހުއްޓި ވަޑައިގެން އިމާމް ޙަސަނުލް ބަޞްރީ ރަޙިމަހުﷲ ހުންނެވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކައިރީގައި ހުރި މީހާ އާއި ދިމާލަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންފައި ވިދާޅުވިއެވެ. “އޭނާ އަނބުރާ ދުނިޔެ އަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ކުރާނެ ކަމަށް ތިބާ އަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟” އެމީހާ ޖަވާބުގައި ބުންޔެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ސޫރަތުލް އަޙްޒާބް ހުރިހާ ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެލައްވާ ގޮތުގައި މިއީ މަދަނީ ސޫރަތެކެވެ. މި ސޫރަތް ބާވާލެއްވުނީ މުނާފިގުންގެ ފަރާތުން ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން ދިޔަ ދުއްތުރާތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޛާތުފުޅަށާއި ކައިވެނި ފުޅު ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އަދި އެނޫންވެސް ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެ ޤައުމެއްގެ ސަފީރުން ރައީސް ޔާމީނަށް ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި.

ދެ ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަރުއްވައިފި އެވެ. ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވާފައި ވަނީ ޤަތަރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ރާޝިދު ޝާފިޢާ ސަޢީދު ޝާފިޢާ އަލް ފަހައިދާ އަލް މާއްރީ އާއި ބުރޫނާއީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ނޮން-ރެސިޑެންޓު ސަފީރު ހާޖީ ސައިފުލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯރޓު އިތުރުވެ، އެކްސްޕޯރޓު ދަށަށް ހިނގައްޖެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯރޓުކުރި މުދަލުގެ މިންވަރު ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 15 އިންސައްތަ އިތުރުވެ، އެކްސްޕޯރޓުގެ މިންވަރު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރު 30.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކުރިއިރު، 2013 ގައި އެތެރެކުރީ 26.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަރިވަރުންނަށް ނުލިބިވާ 3 ގްރޭޑެއްގެ ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނު އިރު ދަރިވަރުން ނުލިބިވާ 3 ގްރޭޑެއްގެ ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިގޮތުން ހުޅުވާލީ ގްރޭޑު އެކެއް، ދޭއް އަދި ތިނެއްގެ އިސްލާމާއި ދިވެއްސާއި ޤުރުއާން ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރުމަށެވެ. މި 3 މާއްދާގެ ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކާއި ޓީޗަރުންގެ ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މާދަމާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަތިސް ނަމާދުގެ މުހިއްމުކަން

“ތުސްތަރް” ފަތަޙަ ކުރެއްވުމުގެ ޙާދިޘާ ހަނދާންވާ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި އަނަސް ބިން މާލިކް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ކީރިތި ކުރައްވާ ކަމަށްވެއެވެ. “ތުސްތަރް” އަކީ ފާރިސް ކަރައިގެ ރަށެކެވެ. ދޮޅު އަހަރުވަންދެން މުސްލިމުން އެތަން ޙިޞާރުކޮށްގެން ތިބެން ޖެހުނެވެ. އެޔަށްފަހުގައި އެރަށް މުސްލިމުންގެ އަތްދަށުވެ، އެބައިމީހުންނަށް ބަޔާންވެގެންވާ ފަތަޙަ އެއް ލިބުނެވެ. މިއީ، މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަސްކަމަކުން ފަސްކަމެއް

ފަސްކަމަކުން ފަސް ކަމެއް އެނގެއެވެ. ގަހެއް ކަން އެނގެނީ މޭވާ އެޅީމައެވެ. އަންހެނެއްކަން އެނގެނީ ފިރިއަކަށް ބޭނުންވީމަ އެވެ. ރަޙްމަތްތެރި އަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނީ ދަތިޙާލުގައި ޖެހުނީމައެވެ. މުއިމިނުންނަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނީ އިމްތިޙާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީމައެވެ. ދީލަތި މީހަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނީ ޙާޖަތަށް ޖެހުނީމައެވެ.   ފަސްކަމަކަކުން ފަސް ކަމަކަށް ވާޞިލްކޮށްދެއެވެ. 1.ބެލުމަކީ ޒިނޭ އަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޮޑު ބައިގަނޑަށް ތަބަޢު ނުވުން

އެއްދުވަހަކު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ބާޒާރުމަތީގައި އުޅުއްވަނިކޮށް މީހަކު ދުޢާ ކުރައްވާ އަޑުއިވި ވަޑައިގަތެވެ. “ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އިބަ ﷲ ގެ މަދު އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން މިއަޅާ ލައްވާފާންދޭވެ. ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އިބަ ﷲ ގެ މަދު އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން މިއަޅާ ލައްވާފާންދޭވެ. އެހިނދު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އެމީހާ އާއި ސުވާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ދ. އަންސާރާ ރިސޯޓު ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އަށް ވިދާޅުވީ ގެނބިގެން މަރުވީ ޢުމުރުން 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޙާދިޘާ ރިޕޯރޓު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 14:30 އެހާ ކަންހާއިރު ކަމަށާއި އެ ފަތުރުވެރިޔާ ގެންގޮސްފައިވަނީ ދ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ركوع އަށްފަހު އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ(5). ތަރްޖަމާ ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ބާބުލް އާވާލީ(رحمه الله)

 ދީނުގެ إمام ން ގެ ފަރާތުން ثابت ކަން 1 ޖަނުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ބުނެވެއެވެ. ހަތަރު އިމާމުން ކުރެ އިމާމެއްގެ ފަރާތުންވެސް މިކަމާބެހޭ ވާހަކައެއް ނުވަތަ عمل ކުރެއްވިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މިއީ ހަމަ މުޅިން غلط ކުށްވެރި ބާޠިލް ބަހެކެވެ. ވާހަކައެކެވެ. އަދި މިއީ ފޮތް އަމުދުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިމޭނެ: ހެރިޓޭޖު

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ޑިޕާރޓުމެންޓު އޮފް ހެރިޓޭޖުން ބުނެފި އެވެ. ހެރިޓޭޖުން ބުނީ މުންނާރުގެ މަސައްކަތް ދިގުލާ ދަނީ މުންނާރު ހަދާފައިވަނީ އުވައިން ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި އުވަ ހޯދުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ދަތި ކަމަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އުވަނެގުން ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިލަންދޫ 2 ކައުންސިލަރަކު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ދެ މެމްބަރަކު ކައުންސިލަރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ކައުންސިލަރު ކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި ވަނީ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ހަސަން ފަޔާޒު އާއި ކައުންސިލު މެމްބަރު މުހައްމަދު ޔާސިރު އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ފަޔާޒު އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ މިއަދު ކަމަށާއި އަދި ކައުންސިލު މެމްބަރު ޔާސިރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (15) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

7 ޖަނުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ…. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….. ރިބާ ކެއުން މިއީ މިއަދު މަދުމީހަކުނޫނީ މިކަމުންސަލާމާތް ނުވާކަމެއް. އާދެ ! رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ތެރެެއިން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނީ أكل الرّباء ރިބާ ކެއުމަކީވެސް ގެއްލި ހަލާކުކުރުވަނިވިކަމެކެވެ. އޭގެންދުރުހެލިވާންޖެހޭނެ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ވެގެން މިއުޅޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބަސްދަތުރުތައް ހިލޭ ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ސްކޫލު ބަސްދަތުރުތައް ހިލޭ ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ލ. ގަމު، ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ. ލ. ގަމު ކައުންސިލުން ބުނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ސްކޫލު ގުޅުގެން ކުރާ ކަމަކަށް ވާތީ، ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާ ކުރިއަސް އެކަމުގައު ކައުންސިލަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ އިން އިތުރު 3 ރަށެއްގައި ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނި ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އިތުރު 3 ރަށެއްގައި ފާރމަސީ ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ފާރމަސީ ހުޅުވި 3 ރަށަކީ ތ. މަޑިފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި އއ. ފެރިދޫ އެވެ. މި 3 ފާރމަސީންވެސް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ އިރު،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަން ދިހަ ފަހެއްގެ ނޫޓު ފަރުމާ ކުރުމަށް ހަ ފަރާތެއް ޝޯޓު ލިސްޓު ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބާ އާއި ގުޅުވައިގެން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ރަން ދިހަ ފަހެއް ” ނޫޓު ފަރުމާ ކުރުމަށް 6 ފަރާތެއް ޝޯޓު ލިސްޓު ކޮށްފި އެވެ. އެ ހަ ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 29 ޕްރޮޕޯސަލުގެ ތެރެއިން ނެވެ. ރަން ދިހަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް: ސިޓީ ކައުންސިލު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުން ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ހޯލުގައި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް އެދިއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑު ސުވަރޭޖު ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ޢުމަރު އެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ޕްރައިވެޓޭޝަން ބޯޑުން ބުނި ނަމަވެސް އޭނާ މަޤާމުން ވަކު ކުރެއްވި ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވަ އެވެ. އަޙުމަދު ޢުމަރު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ އިރު، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަހަރު ނިއުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު ޢުމޭރަށް

ނިއުރޭޑިއަންޓު ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ މިއަހަރުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އެޓީމުގެ މިޑުފީލްޑަރ މުޙައްމަދު ޢުމައިރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޢުމައިރު 2012 ވަނަ އަހރު ނިއު އާ ގުޅުނު ފަހުން ފާއިތުވި 3 ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ދިރާގު ދިވެހި ލީގާއި ޕްރެސިޑެންޓު ކަޕު ނިއު އަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގައި މުޙިއްމު ރޯލެއް އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާއި އެކު ފީވަކު ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާގައި

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށުނު އިރު، ށ. ފީވަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓެކްސްޓު ފޮތްތަކާއި ޓީޗަރުން ހަމަނުވާތީ ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ފަތިހު 05:30ން ފެށިގެން އެރަށު ސްކޫލު ގޯތިތެރޭގައި ބެލެނިވެރިން އަންނަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ނެވެ. އެމީހުން ޑިމާންޑު ކުރަމުން އަންނަނީ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (18)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

1 ޖަނުއަރީ 2015 އާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔެއްވުމަށް.. ޣީބަބުނުމަކީ ކޮބާ؟ “ޣީބަ” މިލަފްޡް ނެގިފައިވަނީ “ޣައިބު”އިން ނެވެ. އެއީ ލޮލަށް ފެންނަން ނެތް އެއްޗިއްސެވެ. “ޣީބަ” އަށް ޣީބަޔޭ ކިޔުނީ ވާހަކަދެކެވުނު މީހާ އެހިނދުގައި އެތަނުގައި ޙާޟިރުވެ ނެތުނީމައެވެ. ނުވަތަ މީހަކު ނެތް ތަނުގައި އޭނާ ނުރުހޭ ބާވަތުގެވާހަކައެއް ދެއްކުމެވެ. “ޣީބަ” އަކީ ކޮބައިކަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤުރްއާނާބޭހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޖަލްސާ ކުރާމާލަމުގައި ޤުރްއާނާ ބޭހޭ މަރުކަޒުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވައފިއެވެ. ޤުރްއާނަބެހޭ މަރުކަޒުގެ ސުޕަވައިޒަރ މޫސާ އަޙްމަދު ކޯހުގެ ބައިވެރިންނާ މުޚަޠަބު ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ޙާޟިރީ އަށް ވަރަށް މުހިންމުކަން ދިނުމަށާއި ދަރިވަރުން ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުމަށެވެ. ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ މެނޭގިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެމަރުކަޒުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލެ 2ވަނަ ފިޔަވަހި ބިންހިއްކާ ބޯޓު މާލެ އަތުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ 2ވަނ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބިންހިއްކާ ބޯޓު މިއަދު މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ” ލިއެވް އެރިކްސަން ” ކިޔާ މި ބޯޓަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަޝްހޫރު ބޯޓެކެވެ. އެއްފަހަރާ ސާޅީސްހާސް ކިއުބިކު މީޓަރ ވެލި ނެގުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މި ބޯޓު އައީ ސިންގަޕޫރުން ނެވެ. ހުޅުމާލޭ 2ވަނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލަންކާގެ އާ ސަރުކާރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވި ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި އަލަށް އިންތިޚާބުވި ސަރުކާރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުޢާޒު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުއާޒު ވިދާޅުވީ އެކަމުން ދައްކުވައިދެނީ ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ އާދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުން ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ސްރީލަންކާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް މަގުމަތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނަގަން ފަށައިފި

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް މާލޭ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް އަދި ހައުސިންގ މިނސްޓްރީ ގުޅިގެން ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ޓޯރޔާރޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެޑު އޮފް ޓްރެފިކު ޕޮލިސް، ސްޕްރިންޓެންޑެންޓު އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ވިދާޅުވީ މީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލަންކާ އާއި ރާއްޖެ އާދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ސްރީ ލަންކާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ އާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް ސްރީލަންކާގެ ރައީސްކަމަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ އާ އެކު ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ އަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ފޮނުއްވެވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕެޓުރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ވިއްކަމުން ގެންދާ ޕެޓުރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮ ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިން މިފަހަރު ހެޔޮ ކޮށްފައިވަނީ ޕެޓުރޯލާއި ޑީސަލުން 1.75 ރުފިޔާ އެވެ. މި ބަދަލާއި އެކު ޕެޓުރޯލު ލީޓަރެއް މިހާރު ވިއްކާނީ 12.37 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި ޑީސަލު ލީޓަރެއް ވިއްކާނީ 12.33...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ: ޑރ. ޝަހީމު

އިސްލާމިކު މިނސްޓްރީގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ދަރުސްތައް އިތުރުކޮށް ހެޔޮ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި ޝޯވ ކުރިއަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަނގުރާމައަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދަނީ ހޯދަމުން: ސީޕީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އިނޓެލިޖެންސް ޑިޕާރޓުމެންޓު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސީޕީ ޙުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒަކާތު ފަންޑުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ ފާއިބެ އަހަރު

ޒަކާތު ފަންޑުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ ފައިބެ އަހަރު ކަމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝަހީމު ވިދާޅުވީ ފައިބެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަސް ނިމުނު އިރު، 52 މިލިއަން ރުފިޔާ ޒަކާތު ފަންޑަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓިއޯ އިން މުސްޙަފް ފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އެސް.ޓީ.އޯ އަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް އެސްޓިއޯގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އަދި މުވައްޒަފެއްގެ އާއިލާގެ 02 މެމްބަރަކަށް ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ ކޮޕީއެއް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު އިސްލާމިީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެސްޓިއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ދިިވެހިރާއްޖޭގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމަށް ދިމާވި މައްސަލަ ޙައްލު ކޮށްފި

މުދާ ބޭލުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ މިހާރު ޙައްލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑު (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖަރ އޮޕްރޭޝަންސް ޑިވިޝަން މުޙައްމަދު ޙާޝިމު ވިދާޅުވީ ކްލިއަރިންގ އޭރިއާއަށް ކޮންޓެއިނަރތައް ނުގެނެވުނީ ކޮންޓެއިނަރ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އާރްޓީޖީ އަކަށާއި ރީޗު ސުޓެކަރ އަކަށް މައްސަލަ ދިމާވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެ މައްސަލަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަސާދަ އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ރާމިޒު އަބޫބަކުރު

  ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅަށް، އިބިލީސް، އާދަމްގެފާނަށް ސަޖިދަ ޖެހުމަށް ދެކޮޅުހެދި ދުވަހުން ފެށިގެން އަބަދުވެސް އިންސާނިއްޔަތަށް ފިތުނަ ފަސާދަ އޮންނާނެއެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން އިބިލީސް މާތް ﷲ ގެ ރަޙުމަތުން ބޭރުކުރެވުނެވެ. އަދި އެކަލޭގެ ވެގެންދިޔައީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި މުޞީބާތަކަށެވެ. އަދި ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރެއްވުމުން، ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަޖޫރީން މުޒާހަރާ ކުރަނީ

މުދާ ބޭލުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަޖޫރީން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އެމްޕީއެލް ހެޑު އޮފީސް ކުރިމަތީ އެމީހުން މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ މުދާ ކްލިއަރ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ނެވެ. ” މުޒާހަރާ ކުރަމުން މިދަނީ މުދާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން. ކޮންޓެއިނަރ ތިރިކޮށް ނުދޭތީ ކޮންޓެއިނަރ ކްލިއަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މިއީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ތާރީޚެއްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަނލުން ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިވަޑައިގަތީ ރޭގެ ވަޤުތެއްގަ އެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (17)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

5 ޖަނުއަރީ 2015 އާގުޅޭ.. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…. އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރިވެތި ނަމޫނާތައް: މުހާޖިރުންނާއި އަންޞާރުން އަޚް ކުރެއްވުން. އަދި އައުސްވަންހަ އާއި ޚަޒްރަޖް ވަންހައިގެ މީހުން އަޚް ކުރެއްވުން. ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅުގައްޔާއި އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅުގައި ހިއްޕަވާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ﷲ އަށް ޓަކައި ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (14) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

2 ޖަނުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… الله سبحانه وتعالى ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް ޙައްޤަކާނުލާ ޤަތުލު ކުރުން قتل النفس التى حرّم الله إلا با الحقّ، الله سبحانه وتعالى ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް ޙައްޤަކާނުލާ ޤަތުލު ކުރުމެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެއް ނުރައްކައުތެރިކަމެއް الله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ޢުމަރު ނަޞީރާއި ޙަވާލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ވަޤުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި ޙަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ވަޤުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން ޢުމަރު ނަޞީރާއި ޙަވާލު ކުރެއްވީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުން ނެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ގިނަ މިނިސްޓްރީތަކެއް ވަޤުތީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ މެމްބަރަކަށް ފަލަސްތީނު ވެއްޖެ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ހުއްދަ ފަލަސްތީނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މި ހުއްދަ އާއެކު މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލު މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކޯޓުގައި ފަލަސްތީނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފަލަސްތީނުން ހުށަހަޅާފައިމިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އިޒުރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް އަރާ ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

” މި ދީބުގެ ޒުވާނުންނޭވެ”

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަޕުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 7 ޖެނުވަރީ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ (މިރޭ) އިޝާ ނަމާދަފަހު މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންގައި ބައްވާ ދަރުސް ރޭޑިއޯ އެޓޮލްއިން ލައިވް ކުރާ ގޮތައް ހަމައްޖެހިޖެއެވެ. (إن شاء الله) “މިދީބުގެ ޒުވާނުންނެވެ” މި މައުލޫގެ މައްޗަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ދެއްވާ މިރޭގެ ދަރުހަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންދެވުމަކީ ދަރުސް އިންތިޒާމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭއިރު ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަނީ