web analytics

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު އެޤައުމުގެ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވައިފި

އަވަހާރަވި ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ދެ ދަރިކަލުން މަޤާމުން ވަކި ކުރެއްވުމަށް ފަހު އެ ޤައުމުގެ ކެބިނެޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަވައިފި އެވެ. ސަޢުދީގެ އާ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައި މިވަނީ ޢަބްދުﷲ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވިތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައެވެ. ޢިމުރުން 79 އަހަރުފުޅޫގެ ސަލްމާނު މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ކައިވެނި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ކައިވެނި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން އިޢުލާނު ކޮއްފި އެވެ. އެ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓު އުސޫލުން ކައިވެނި ކޮއްދޭނެ ޝަރުޢީ މައުދޫނުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30ގެ ކުރިން ކަމާއި ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ. ކޮންޓްރެކްޓު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސްރީލަންކާގެ އާ ޗީފު ޖަސްޓިސްގެ މަޤާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަމަޅަ މީހަކު

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އާ ޗީފު ޖަސްޓިސް ނުވަތަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަޤާމަށް ތަމަޅަ މީހަކު ޢައްޔަން ކޮއްފި އެވެ. މި މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކޮއްފައިވަނީ ޢުމުރުން 62 އަހަރުގެ ކޭ ސިރިޕަވަން އެވެ. ޗީފު ޖަސްޓިސްގެ މަޤާމުގެ ހުވާ ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އޭނާ ވަނީ އިއްޔެ ކުރައްވާފައެވެ. ކޭ ސިރިޕަވަންއަށް އުއްތަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަރވައިކަލް ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ސަރވައިކަލް ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބާއްވައިފި އެވެ. މިއީ އެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ އަންބިންނަށާއި 18 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން ދަރިންނަށް ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެޑިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި މިޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ކަމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 43 އިމާމު އަޑު ދަށުން ކިޔެވުން

ސުވާލު: އިމާމާ އަލްހަމްދު ކިޔަވާއިރު މައުމޫމުން އިމާމާ އަޑުދަޝުން އަލްހަމްދު ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އެއްމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: އިމާމާގެ އަޑުދަށުން ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމަކީ އެންމެ ރަގަޅު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ނުކިޔަވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް އައިއެސް އިން ވައްޓާލައިފި

ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާ ބޯޓެއް އައިއެސް އިން ވައްޓާލައިފި އެވެ. ސޫރިޔާ ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ބަލަމުން އަންނަ ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓްރީ ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ބުނީ ރީފް ދިމިޝްގައި އައިއެސް އިން މަތިންދާބޯޓެއް ވައްޓާލައި އޭގެ ޕައިލެޓު މަރާލާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މަތިންދާބޯޓު ވައްޓާލާފައި ވަނީ އައިއެސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 44 ރިބާގެ ފައިސާއަށް ހަދާނެ ގޮތް

ސުވާލު: ފުރަތަމަ އައްތަހިއްޔާތު ނުކިޔާ ތިންވަނަ ރަކުއަތައް ތެދުވިފަހުން ހަދާން ވީ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ހަނދާން ނެތިގެން މެދު އައްތަޙިއްޔާތު ނުކިޔާ ތިންވަނަ ރަކްޢަތަށް ތެދުވެއްޖެނަމަ ތިން ޙާލަތެއްވެއެވެ. ފުރަތަމަ: ކޮޅަށް ނުތެދުވެވެނީސް ހަނދާންވުން. މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ޙައްލު ވެއެވެ.

އެމެރިކާގައި ދެއަންހެނަކު އެއްފަހަރާ ވިހެއެވެ. އެކަކު ވިހެއީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އަނެކަކު އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ނަރުސް ކުދިންނަށް އޮޅިގެން ފިރިހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ ކޮބައި ކަމާއި އަންހެން ކުއްޖާގެ މަންމަ އަކީ ކޮބައިކަން ވަނީ އޮޅިފައެވެ. އެހެންކަމުން، ޑީއެންއޭ ހެދިއެވެ. ނަމަވެސް ޑީއެންއޭ ގެ ނަތީޖާ ދެއްކި ގޮތުން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހުރީ ވަރަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެމްއެންޑީއެފް އަށް އަންޑަރވޯޓަރ އާރްއޯވީ ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮއްފި

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން އެމްއެންޑީއެފަށް އަންޑަރވޯޓަރ ރިމޯޓު އޮޕަރޭޓެޑް ވެހިކަލް (އާރުއޯވީ) ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ބަންޑާރަކޮށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ސިސްޓަމް އެމްއެންޑީއެފާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ މަޓީގެ ޗެއަރމަން މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން މި ސިސްޓަމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 42 ރިބާގެ ފައިސާއަށް ހަދާނެ ގޮތް

ސުވާލު: ބެންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައި ހުންނަ ރިބަވީ ފައިސާ އަށް ހެދިދަނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟ މީހަކު ބުނި ގޭގެ މަގުމަތީ ފާރު މިފައިސާ އިން ރޭނުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކޭ، އެހުއްދަ ނޫންނަމަ އެފައިސާ އަށް ހެދޭނެ ގޮތެއް ބުނެދެއްވުން އެދެން؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގެނބެމުންދިޔަ ދަރިފުޅު މަންމައަކު ސަލާމަތް ކޮއްފި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު މަންމައާއެކު އަތިރިމައްޗަށް ގޮސްއުޅުނު ދޮޅު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެނބެމުން ދަނިކޮށް އެކުއްޖާގެ މަންމަ ސަލާމަތް ކޮއްފިއެވެ. އެކުއްޖާ ގެނބެން ދިމާވީ އެރަށުގައި ރިވެޓުމެންޓު ޖަހަމުންދިޔަ ސަރަޙައްދު ބަލާލަން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އާއެކު ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރިވެޓުމެންޓު ޖަހަން ކޮނެފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ވެއްޓުމުން ނެވެ. އެވަގުތު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 41 ޕެނަޝަން ފައިސާ

ސުވާލު: އަޅުގަޑަކީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށާފައި ނުވާ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ. އަހަރެން ދިރިއުޅެނީ މަންމަ އާއި 3 ބޭބެ އާއި އެކު އެވެ. ބައްޕަ އަކީ ސިފައިންގެ އޮފިސަރެކެވެ. 2001 ވަނަ އަހަރު ބައްޕަ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ބައްޕަ ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ބައްޕަގެ ރަޙްމަތްތެރިންގެ މަސައްކަތުން ބައްޕަގެ ޕެންޝަން ފައިސާ ހޯދިއެވެ. އަހަރުމެން ގައުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ރެޑީކޭމްޕެއް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް “ރެޑީކޭމްޕް” ގެ ނަމުގައި ކޭމްޕެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިން ކުށުގެވެށިން ދުރުވެ ހަރުދަނާ ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށް މަގުދައްކައިދޭ  ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކޭމްޕެކެވެ. މި ކޭމްޕުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޮފިޑު ލޯނުގެ އެހީގައި 5 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސަރވޭ މަސައްކަތްތައް ފެށިއްޖެ

އޮފިޑު ލޯނުގެ އެހީގައި 5 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން އޮޕެކް ފަންޑު ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ( އޮފިޑު)  ލޯން އެހީގައި ނ.ވެލިދޫ، ބ.ތުޅާދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ.ގައްދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އާއި ނ.ވެލިދޫ، ބ.ތުޅާދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު  އަދި ގއ.ކޮލަމާފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމަށް ވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށާއި އެކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި އެވެ. އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑު ސްޓޭޓްސް (އެއޯސިސް)ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ޤައުމުގެ ހައިޘިއްޔަތުން ރާއްޖޭން އެކަމަށް ގޮވައިލީ ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި އިއްޔެއިން ފެށިގެން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ‘އިންފޯމަލް މީޓިންގ އޮން ފަރދަރ އެކްޝަން އެގެއިންސްޓް ކްލައިމެޓް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 40 “ނޯ މަނީ ނޯލައިފް ނޯވައިފް”

ސުވާލު: ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ އާއި ދިމާލަށް “ނޯ ވައިފް” އޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނެތޯ؟ މިހެން ބުނެފައިވާ ކޮންޓެކްސްޓަކީ “ނޯ މަނީ ނޯލައިފް، ނޯވައިފް”. މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މިއީ ވަރިއަކަށް ވާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ވަރިކުރުމުގެ ޢީބާރާތުގައި ދެވައްތަރެއްވެއެވެ. އެއީ: ޞަރީޙަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ދ.ބަނޑިދޫގައި ހުޅުވައިފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ދ. އަތޮޅު ބަނޑިދޫގައި ފާރމަސީއެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުވުނު ފާރމަސީއެކެވެ. ދ.ބަނޑިދޫގައި މިހުޅުވުނު ފާރމަސީ އިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 39 ފާޚާނާގައި ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމުން ޝައިޠާނާގެ އުނދަގޫ ވާނެތޯ

ސުވާލު: އަންހެނުން ނާއި ކުޑަ ކުދިންގެ އެއްޗެހި ފާޚާނާގައި ކޮތަޅެއްގައި ބެހެއްޓިދާނެ ތޯ ނެޕީ، ޕެޑް ފަދަ ތަކެތި އުކާލެވެންދެން؟ އެހެން ބެހެއްޓުމުން ޝައިޠާނާގެ އުނދަގުލެއްފޯރަފާނެތޯ؟ ޖަވާބު:   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد:   އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިންގެ އެއްޗެތި ފާޚާނާގައި ކޮތަޅެއްގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

رسول صلى الله عليه وسلم ގެ މާތް އަޚްލާޤް ގެ ތެރެއިން ކުޑަ މިންވަރެއް

އެއްދުވަހަކު މީހަކު ކީރިތި رسول صلى الله عليه وسلم ގެ ފައިވާން ޖޯޑުކޮޅު ވަގަށް ނެގިއެވެ. އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު ދުޢާ ކުރެއްވިއެވެ. “ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އޭނާ އެފައިވާން ނަގާފައިވަނީ އޭނާ އަށް ބޭނުން ޖެހިގެން ކަމަށް ވަނީނަމަ އެފައިވާނުގައި އޭނާ އަށް ބަރަކާތް ލައްވާފާންދޭވެ. ބޭނުން ޖެހިފައި ނުވާނަމަ، މިއީ އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ކުރާ އެންމެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އޭޑީކޭގައި ކަށީގެ ޚިދުމަތާއި އެކު ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށައިފި

އޭޑީކޭގައި ކަށީގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުން ފުޅާކޮށް ކުރިން ނުކުރެވޭ ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ހުޅުހުޅަށް ކެމެރާ ލައްވައިގެން ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތައް އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ އިރު، ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެންދާ މީހުންނަށްވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އެވެ. ކެމެރާ ލައްވައިގެން ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިން ކުރަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބީޓެކް ކޯޑިނޭޓަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އާ ސްޓްރީމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ބީޓެކް ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައިވާ އަތޮޅުތަކުގެ ސުކޫލުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ފަށައިފިއެވެ. އެޑެކްސެލް ބީޓެކް ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ސުކޫލުކަތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ކަލާފާނު ސުކޫލުގައި ޓްރެއިނިންގ ފަށާފައިވަނީ ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ ކޯޑިނޭޓަރުން ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ހއ، ހދ، ނ އަދި ރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ހއ. ކެލާ، ނިވައި ޙުސައިން ޙަމީދަށް ވަޒީފާ ދީފައި ނުވާތީ ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން 150 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮއްފި އެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ކޮއްފައިވާ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ޙުސައިން ޙަމީދަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަނުން ބުނި ނަމަވެސް، އަޕަނޯތު ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑުގެ ސިޓީއަށް ރިޢާޔަތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 38 ފޮޓޯ ނެގުން

ސުވާލު: ދީނުގައި ފޮޓޯ ނެގުމަކީ ކޮނކަހަލަ ކަމެއްތޯ އަދި ހުއްދަ ނަމަ އަލްބަމުގައި ގެ އަށް ވަންނަހާ ބަޔަކަށް ނުފެންނަ ގޮތައް ރައްކާ ކުރަން ނެގިދާނެތޯ؟   ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ދިރޭ ތަކެތީގެ ޞޫރަ ކުރެހުމަކީ އެކަމުގައި ވޭންދެނިވި ޢަޛާބު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކިޔަމަންތެރި އަންބެކެވެ.

ނިކަން ރުޅިގަދަ ފިރިހެނަކާ އިނދެގެން އުޅުނު ކިޔަމަންތެރި އަންބެކެވެ. ލޯބިވާ ފިރިމީހާ އަށް ޓަކައި އަބަދުވެސް މީރު ކާ އެއްޗެތި ތައްޔާރު ކޮށްދެވޭތޯ ބަލައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކާން އަރާފައި ފިރިމީހާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑުފަށްގަޑު ގަދަވެ އެވެ. ކާ އެއްޗިއްސަށް ލޮނާއި ހުތް އަޅާފައި ނުހުންނަ ވާހަކަ ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް، ކާނާގައި ހުރިހާ ރަހަތަކެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުތައް ތަމްރީނު ކޮއްފި

ޖިންސުގެ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި، ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑު ޖެންޑަރ އާއި ހޯޕު ފޯރ ވިމެން އަދި ޔޫއެން ވުމެން އިންތިޒާމު ކޮއްގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުތައް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއައް ގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފެހުރިހި ސަލާމަތް ކޮއްދިން މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކޮއްފި

މ. އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައިރީގައި އޮންނަ ފިނޮޅު ތޮށިމަތީގައި ތާށިވެފައި އޮތް ފެހުރިހި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސަލާމަތް ކޮށްދިން ހަތަރު މީހުން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފި އެވެ. މަޑުއްވަރީގެ ތިން މީހުން ކަމަށްވާ އަބްދުލް ލަތީފު ޢަބްދުއްރަޙުމާނާއި މުޙައްމަދު ޝައުކަތު އާއި މުޙައްމަދު ސިރާޖު އަދި މާލޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 37 ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް قرآن ކިޔަވަދިނުން

ސުވާލު: ޤުރުއާން ކިޔާވާދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމަށް ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދެއް އާންމުކޮށްފައިވާއިރު ޤަވާއިދާޚިލާފަށް އަދި ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުނެތް މީހުން އެފަދަތަންތަން ހިންގުމާ އަދި މައުސޫމް ދަރިން އެފަދަ ތަންތަނަށް ފޮނުވުމީ ޤަވާއިދާޚިލާފްވުމަށް ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި އަދި ޢިލްމު އެ ހޯދެނީ ހުއްދަމަގުން ނޫންކަމަށް ދެކޭތީ އަޅުގަނޑުގެ މި ވިސްނުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދީނީ ލަފައަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤުރްއާން ހިތުދަސް އަނބިމީހާ

އަނބިމީހާ އަށް ގުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅަމުން ގެންދިޔަ ފިރިޔެކެވެ. އެއްދުވަހަކު އޭނާގެ ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭ ފޮށިގަނޑެއް ފެނިއްޖެއެވެ. އެފޮށިގަނޑު ހުޅުވާލިއިރު އޭގައި ހުރީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގައި ލިބިފައިހުރި އިނާމު ތަކާއި ގުރްއާން ހިތުދަސް ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކެވެ. އޭނާގެ ނަފްސާއި ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އަހަރެންގެ އަންހެނުންނަކީ ގުރްއާން ހިތުދަސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަން ދިހަފަހެއްގެ ސައްޙަނޫން ނޫޓުތަކެއް ދައުރުވާން ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހރު ފުރޭ ރަން ޔޫބީލާއި ދިމާކޮށް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ނޫޓުތައް ކަމަށްވާ ” ރަން ދިހަފަހެއް ” ނޫޓު ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭކު ނޫޓުތަކެއް ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްޙަ ނޫޓުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (5)

މަރުވުމަށް ފަހު ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބެނިވި ހަކަމެއް މިސްކިތަކަށް މުޞްޙަފެއް ހަދިޔާ ކުރާށެވެ ކޮންމެވެސް ހެލްތް ސެންޓަރަކަށް ވީލް ޗެއަރ އެއް ހަދިޔާ ކުރާށެވެ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާށެވެ މީސްތަކުން ޖަމާވާ ތަންތަނުގައި ފެން ކޫލަރ އެއް ބަހައްޓާށެވެ ގަހެއް އިންދާށެވެ. އެގަހުން ބަޔަކު މީހުންނަށް ހިޔާ ލިބޭހާ ހިނދަކު ތިބާ އަށް ދަރުމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަސްޓަމްސްއިން ދެ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފު ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން 2 ޚިދުމަތެއް މިއަދު ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. ފުރަތަމަ ޚިދުމަތަކީ ސިމްޕްލިފައިޑު ކަސްޓަމްސް ޑިކްލަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތެވެ. މިއީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ދަތުރުވެރިން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސް އަށް ޑިކްލެއަރ ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަންގެ ބަދަލުގައި ވީހާވެސް މަދު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެގްޒެކެޓިވު ބޯޑުގެ 136ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފަށައިފި

މިމަހުގެ 26 އިން ފެބްރުއަރީމަހުގެ 3 އަށް ސްވިޒަރލެންޑުގެ ޖެނީވާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ އެގްޒެގެޓިވު ބޯޑުގެ 136 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ އެގްޒެކެޓިވު ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަނުގައި ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފު ހޮވިވަޑައިގަތީ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކިއުބާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ކިއުބާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ އާދެމެދު އޮތް ގުޅުން މިހާރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. މި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން އޮތީ ކިއުބާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ފްލޮރެންޓީނޯ ބަޓިސްޓާ ގޮންޒާލޭޒު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެރުއްވުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވެވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 43 قرآن ނުކިޔަވާ ރުކޫޢަށް ދެވުން

ސުވާލު: ސުންނަތް ނަމާދުގަ ސޫރަތުލް ފާތިހާއަށްފަހު ހަދާންނެތި ޤުރުއާނުން ބައެއް ނުކިޔާ ރުކޫއައް ދެވިއްޖެނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ފަރްޟު ނަމާދެއް ނަމަވެސް ނުވަތަ ސުންނަތް ނަމާދެއް ނަމަވެސް ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމުން ފުދޭނެއެވެ. ވީމާ، ފާތިޙާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ޙައްޖު ކުރުމުގައި ހުރި ތަފާތު:

އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ގިނަ ކަންތައް ތަކެއްގައި އެއްވަރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ކަންތައް ތަކުގައި ތަފާތު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއްވަރު ކުރައްވާފައިވަނީވެސް ޙިކްމަތަކަށް ޓަކައެވެ. އަދި ތަފާތު ކުރެއްވި ކަންތަކުގައި ތަފާތު ކުރައްވާފައިވަނީވެސް ރަޙްމަތަކަށެވެ. އެއީ ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތި ނުވާ އެތައް ކަމެއް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާތީވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުކަމުގައިވެސް އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކުރީގެ 2 ރައީސުން ކަމުގައިވާ ޑރ. ވަޙީދު އާއި މައުމޫން އާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމުގައިވާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އާއި މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. މި ދެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ‏‏ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުންނާއި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙު މިހާރު ‏‏އޮތްގޮތާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ތަކެތި ނައްތާލުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ ތަކެތި ނައްތާލުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ނިމިފައި ހުރި ބަނގުރަލުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަތުލައިގަނެފައިވާ ބަނގުރާ ފުޅިތައް ނައްތާލުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ނައްތާނުލެވިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މިއަދު ބުނެފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ދެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރގެ ނާއިބުކަމަށް ބަދަލު ކުރައްވައިފި

ޑިޕާރޓުމެންޓު އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑު އެމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ޙަސަން ޢަލީ ހައުސިންގ މިނސްޓަރގެ ނާއިބުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިއަދު ބަދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި އެކަން ޔަޤީން ކޮށްދެއްވާފައިވީ ނަމަވެސް، ޙަސަން ޢަލީ އެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ސަބަބު ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މަތީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މިއަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް އަދިވެސް ކުދިން ނަގަން

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މިއަހަރުގެ ކޯސްތަކަށް އަދިވެސް ކުދިން ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މި ހަފުތާގައި އިތުރު ކުދިން އެ ޔުނިވަރސިޓީ އާއިގުޅޭނެ ކަމަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެފި އެވެ. އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށިއިރު، 2500 ދަރިވަރުން ގުޅިފައިވާ ކަމަށް އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަޖިސްޓްރާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. ރަޖިސްޓްރާ ޢައިޝަތު ޢަލީ ވިދާޅުވީ އަލަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލ. ކަޅައިދޫއިން ބޮޑު ކިނބުލެއް ހިފައިފި

ހައްދުންމަތީ ކަޅައިދޫ އިން 10 ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ކިނބުލެއް މިއަދު ހިފައިފި އެވެ. އެރަށު އުތުރު ބަނދަރާއި ދިމާލުން ހިފި މި ކިނބުލުގެ ދިގުމިނުގައި 10 ފޫޓު 4 އިންޗި އަދި ފުޅާ މިނުގައި 3 ފޫޓު ހުރި ކަމަށް ކަޅައިދޫ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކިނބޫ ފެނުނީ އަތޮޅު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (4)

އޭ އުޚްތާ އެވެ. ކަމަނާ ޙިޖާބު އެޅުމާ ދެކޮޅު ހަދަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ ތިބާ އަށް ދެއްވި މާތް ކަމާއި މެދު އިންކާރު ކުރަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޢައުރަ ނިވާ ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވޭ ފާފަ ތަކުގެ މަތީގައި ﷲ އާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އީމާންވީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިރުގެ އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމު އިފްތިތާހުކުރުމަށް ސެމިނާރއެއް ބާއްވައިފި

ސޯލަރ ޕަވަރ ޕްރޮގްރާމް ފޯރ ސްމޯލް އެންޑު މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސް އެން ހޯމް އޯނަރސް އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އަތޮޅު މާފުށީގައި ސެމިނަރއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ޖޮއިންޓު ކްރެޑިޓިންގ މެކޭނިޒަމުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރުގެ އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ‘ސޯލަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މޮބައިލު ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭ ޚިދުމަތެއް ތަޢާރަފު ކޮށްފި

މޮބައިލު ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭ ޚިދުމަތެއް އުރީދޫ އިން މިއަދު ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭ ކާސްޓު މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާ އެ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ތްރީޖީ ޕްލަސް އާއި ފޯރޖީ އެލްޓީއީ ނެޓުވޯރކު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ 6 ޗެނަލެއް މިހާރު ބަލައިލެވޭނެ އެވެ. މި ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނަގަން ފަށައިފި

ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ބޭނުން ނުކޮށް ހަލާކުވެފައި ހުރި އުޅަނދުތަކާއި ބާ ދަގަނޑުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ސާފު މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ފަށާފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ޕާރކު ކޮށްފައި ހުންނަތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާބަނޑު މީހަކު ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރި ސީ އެމްބިއުލެންސެއް ތުނޑިއަކަށް އަރައިފި

ހއ. މޮޅަދޫއިން ފުރައިގެން އެ އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މާބަނޑު މީހަކު ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރި ސީ އެމްބިއުލެންސެއް މޮޅަދޫ ތުނޑިއަށް އަރައިފި އެވެ. އެ ހާދިޘާ ހިނގީ މާބަނޑު މީހާ ގޮވައިގެން ރޭ ދަންވަރު ގާރްގަޑަކަށް 3:15 އެހާކަންހާ އިރު، މޮޅަދޫއިން ނައްޓާލިތަނާ ކަމަށާއި ލޯންޗު ފަރަށް އެރިނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ވަނީ މެދުއިރުމައްޗަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި. ރައީސް ޔާމީން

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ވަނީ އެ ޤައުމަށާއި މެދުއިރުމައްޗަށް ގެނެސްދެއްވާފައި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގާ ރައީސް ޔާމީން ފޮނުއްވި ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި ސަޢޫދީގެ އާ ރަސްގެފާނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބިދޭސީންނަށް އެއިޑްސް ފެއަރ އެއް ބާއްވަނީ

ބިދޭސީންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އެއިޑްސް އާއިބެހޭ ފެއަރ އެއް ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ) އިން ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރާއި މިރޭ ސަލްޓަން ޕާރކުގައި އޮންނަ މިފެއަރގައި އެޗްއައިވީ އަށް ހިލޭ ޓެސްޓު ކުރުމާއި ޕްރެޝަރ ބެލުމާއި ހަކުރު ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޝީ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނިއު އިޔަރ ލަކީ ޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނިއު އިޔަރ ލަކީ ޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ. ޕްރޮމޯޝަނުގެ 1 ވަނަ އިނާމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 50000 ރުފިޔާ ލިބުނީ ކޫޕަން ނަމްބަރ 778622 ޖުމާނާ މޫސާ އަށެވެ. 30000 ރުފިޔާ ލިބޭ 2 ވަނަ އިނާމު ލިބުނީ ކޫޕަން ނަމްބަރ 778726 މުޙައްމަދު އަޙުމަދަށެވެ. ތިންވަނަ އިނާމަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަ ވެއްޖެ

ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ. ސަޢޫދީ ރަސްކަމުގެ ދީވާނުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޢަބްދުﷲ ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވެފައިވަނީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަޤުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަވަހާރަވި އިރު، ޢުމުރުފުޅަކީ 91 އަހަރު ކަމަށެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ރަސްކަމަށް ވަލީޢުލްޢަހުދު ސަލްމާނު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މިހާރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރިވެތި ދިރިއުޅުމެއް ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކު ބިންނަން ޖެހޭ ދިހަ މަލެއް

ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގާ ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ދުޢާ ކުރުން. ސޫރަތު އާލު ޢިމްރާންގެ 17 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (وَالْمُسْتَغْفِرِ‌ينَ بِالْأَسْحَارِ‌) މާނައަކީ: “އަދި، ހާރުދަމުގައި ފާފަފުއްސެވުންއެދި دعاءކުރާ މީހުންނެވެ.” ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއި މެދު ފިކުރު ކުރުމަށް އެކަހެރިވުން. ސޫރަތު އާލުޢިމްރާންގެ 191 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތި ނައްތާލައިފި

ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތި ފާއިތުވި ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ނައްތާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ނައްތާލެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެކި ފަހަރުމަތިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 247 ކާޓަން ބިހާއި 298 ބަސްތާ ކެބެޖާއި 652 ބަސްތާ ޓޮމާޓޯ އާއި 149 ކާޓަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެނަރޖީ އޮޑިޓު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓު އެންޑު އެނަރޖީ އާއި ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ގުޅިގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި އެނަރޖީ އޮޑިޓު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ބައިވެރިންނާ ސެޓްފިކެޓު ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓު އެންޑު އެނަރޖީގެ ޕާރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީ އަޖުވަދު މުޞްޠަފާ އާއި ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސީނިއަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 35 ސުންޕާ ކަމާއި އަޅުވައި ކަންތައް ކިޔުން

ސުވާލު: އެވެނިކަމެއް މިހެން ވެއްޖެއްޔާ މިވެނި ކަމެއް މިހެން ވާނެޔޭ ބުނެ އެކަން ގަބޫލު ކުރުމަކީ ޝިރްކު ކުރުން ކަމުގައި ވެދާނެތޯ އެވެ؟ މިޘާލަކަށް ބުޅަލެއް ކުރި ކަނޑާފައިފިނަމަ ބަދު ނަސީބެއް ކުރިމަތިވާނެޔޭ ބުނުން؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ޖަވާބު: ސުންޕާ ކަމާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކީރިތި ގުރްއާނުގައިވާ ޙިސާބު އަކުރުތަކުގެ މުޢުޖިޒާތް:

  ދުވަސްތަކުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ގުރްއާނުގައި ޛިކްރު ކުރެވިގެންވަނީ 365 ފަހަރުއެވެ. އެއީ އަހަރުގެ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދެވެ. ދުވަސް، މުފްރަދުކޮށް ޛިކްރު ކުރެވިގެންވަނީ 30 ފަހަރުއެވެ. އެއީ މަސްދުވަހުގައި ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދެވެ. ހަނދުގެ ވާހަކަ ޛިކްރު ކުރެވިގެންވަނީ 12 ފަހަރެވެ. ހަނދުމަހުގައި ވަނީ 12 މަހެވެ. މަސްދުވަހުގެ ވާހަކަ ޛިކްރު ކުރެވިގެންވަނީ 12 ފަހަރެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިމިގްރޭޝަން ހިންގެވުން އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ޑިޕާރޓްމެންޓު އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑު އެމިގްރޭޝަން އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މިއަދު ބަދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުޢާޒު ޢަލީ މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި އެކަން ޔަޤީން ކޮށްދެއްވާފައިވީ ނަމަވެސް ސަބަބު ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ޓްރާންސްޕޯރޓޫ މިނިސްޓްރީ އުވާލުމާއި ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަން ވަނީ އިކޮނޮމިކު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްކަން ޢަލީ ޙަމީދަށް

ުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ސްޕްރީމު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮންރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. އޭނާ އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ޖޭއެސްސީގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނެވެ. ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައި މިވަނީ އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސްޕްރީމު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެމްސީއެލްގެ އެމްޑީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުން އިބްރާހީމް ސަލީމް (ބަންދު ސަލީމް) މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް މުޢާޒު ޢަލީ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބަންދު ސަލީމު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވީ ނަމަވެސް ވަކިކުރި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ބަންދު ސަލީމު އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ޑރ. ޝައިނީއަށް، ޢުމަރު ނަޞީރު އެލްޖީއޭ މެމްބަރު ކަމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ހިންގެވުން ވަޤުތީ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑު އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ އާއި މިއަދު ޙަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ޑރ. ޝައިނީ އާއި މި ޙަވާލު ކުރެއްވީ އެ މަޤާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާރނަލް ރިޓެއަރޑު މުޙައްމަދު ނާޒިމު އެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ސަފީރުގެ ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ފަރަންސޭސި ވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު މިސްޓަރ ޖޯން ޕޯރލް މަންޗޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ފަރަންސޭސި ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް މިސްޓަރ ޖޯން ޕޯރލް މަންޗޯ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލިވަޕޫލް އާއި ޗެލްސީ އެއްވަރުވެއްޖެ.

ކެޕިޓަލް ވަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އިއްޔެ ލިވަޕޫލް އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ހަޒާޑް އާއި ސްޓާލިން އެވެ. މި މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ގޯލް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ، ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު، ލިވަޕޫލްގެ ގޯލް އޭރިޔާ ތެރެއިން އެޓީމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލޭގައި ފާރެއް ވެއްޓި ބަޔަކު ޒަޚަމުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ފާރެއް ރާނަމުން ދިޔަ ބިދޭސީންތަކެއްގެ ގައިމައްޗަށް އެމީހުން ރާނަމުން ދިޔަ ފާރު ވެއްޓި ބޮޑެތި ޒަޚަމުތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި މި ޙާދިޘާގައި ޒަޚުމުވި މީހުން މިހާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، މި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ގާތްގަޑަކަށް 10:30 އެހާކަންހާ އިރު އެވެ. ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އއ. އުކުޅަހަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވަނީ ހުއްދަ ނުލިބޭތީ: ސްޓެލްކޯ

އއ. އުކުޅަހަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވަނީ ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ހުއްދަ ނުލިބިގެން ކަމަށް ސްޓޭޓު އިލެކްޓްރިކު ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު (ސްޓެލްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އުކުޅަހު ފެން ޕްލާންޓުން ފެން ފޯރުކޮށްދެމުން ނުގެންދާތީ އެރަށު ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިކަމަށް ބައެއް މީޑިއާގައި ޚަބަރު ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 34 ނަމާދުގައި ޢަރަބިން ނޫން ބަހަކުން ދުޢާ ކުރުން

ސުވާލު: ނަމާދު ތެރޭގައި ޢަރަބި ބަސް ނޫން ބަހަކުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ޢަރަބި ބަހުން ދުޢާ ކުރަން އެނގޭނަމަ އެހެން ބަހަކުން ދުޢާ ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޢަރަބި ބަހުން ދުޢާ ކުރަން ނޭނގޭނަމަ، އެމީހަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މުސްލިމުންގެ ޑެއިލީ ޓައިމްޓޭބަލް

މުސްލިމުންގެ ޑެއިލީ ޓައިމްޓޭބަލް ވަގުތުގައި ފަސްނަމާދު ކުރުން ކީރިތި ގުރްއާނުން މަދުވެގެން ދެޞަފްޙާ ކިޔެވުން ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ދުޢާތައް ކިޔުން ރިޔާޟުއްޞާލިޙީން އިން ދުވާލަކު ތިން ޙަދީޘް ކިޔުން ދުވާލަކު ރުފިޔާ އެއްގެ މަގުން ޞަދަގާތް ކުރުން. ޢާއިލާގައި ތިބި ކޮންމެ ބޮލަކަށް ރުފިޔާ އެއްގެ މަގުން ޞަދަގާތް ކުރުން ދޮގު ހެދުމާއި ޣީބަ ބުނުމުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންހެނުން ރީތި ކަމުން ގޮސް ފިރިހެނަކަށް ބަދަލު ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް ތަޢުރީފު ކުރުމާއި ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ ބަޔާކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އެންމެ ގިނަ ލަފްޒަކީ ” ހަނދު” އެވެ. ޝާޢިރުންގެ ޝާޢިރާނީ ޅެންތަކުގައިވެސް އަންހެނުންގެ ރީތިކަން ލިޔެ ޘަނާ ކިޔާއިރުވެސް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކުރާ ލަފްޒްކީ ” ހަނދު” އެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާއެއް ޚުލާޞާ ކޮށްލާނަމެވެ. މިކަމާމެދު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެނަރޖީ އޮޑިޓު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްމާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓު އެންޑު އެނަރޖީ އާއި ޖަރމަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ގުޅިގެން އެނަރޖީ އޮޑިޓު ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ޝީ ބިލްޑިންގުގައި ފަށައިފިއެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބާއްވާ މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމަކީ ޖަރމަން ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ” ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރަލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް” މަޝްރޫޢުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 33 ތެލެސީމިޔާ ދަރި ވައްޓާލުން

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ ތެލެސީމިޔާ ކެރިއަރެކެވެ އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުންވެސް އެއީ ކެރިއަރެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ދަރިއަށް ލޭ އަޅާކަށްނުޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް 5 ވަރަކަށް އަހަރުފަހުން އަނެއްކާވެސް އަންހެނުން ބަލިވެ އިނެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ގޮތުން އެކުއްޖާ އަށް ލޭއަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެން ވީ މާ ނުވިހައި އެކުއްޖާ އެބޯޓް ކުރުން ހުއްދަވާނެ ތޯއެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (3)

قال مالك بن دينار رحمه الله : “مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها ، قيل له وما أطيب ما فيها ، قال ، محبة الله عز وجل”. މާލިކް ބިން ދީނާރު-ރަޙިމަހުﷲ- ވިދާޅުވިއެވެ. “ދުނިޔޭގެ މިސްކީނުން އެތަނުގެ އެންމެ މީރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުޢާ

اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنا ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمّاً إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلاَ كَرْباً إِلاَّ نَفَّسْتَهُ، وَلاَ دَيْناً إِلاَّ قَضَيْتَهُ، وَلاَ مَرِيضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ، وَلاَ مَيْتاً إِلاَّ رَحِمْتَهُ، وَلاَ ظَالِماً إِلاَّ قَسَمْتَهُ، وَلاَ مَظْلُوماً إِلاَّ نَصَرْتَهُ، وَلاَ عَيْباً إِلاَّ سَتَرْتَهُ، وَلاَ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. އަތޮޅުގައި މިހާރުވަނީ ކުށްކުރާ މިންވަރު ބިރުގަންނަންޖެހޭ މިންވަރަށް ގޮސްފައި: ޕީޖީ

މީގެ ކުރިން ބ. އަތޮޅަކި މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލައިފި ނަމަ ކުށް އެންމެ މަދު އަތޮޅު ނަމަވެސް މިހާރު އެ އަތޮޅުގައި ކުށް ކުރުމުގެ މިންވަރު ބިރުގަންނަ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހުތާޒު މުޙުސިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނ. ރ. އަދި ބ އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ބ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރޖީ އެވޯރޑާއި އެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު

ޔޫއޭއީގެ ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރޖީ އެވޯރޑާއި އެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް އެއްލައްކަ ޑޮލަރު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ އިތުރުން މި ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ސްކޫލުތައްވެސް ވާދަކޮށްފައިވާ އެ އެވޯރޑާއި އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އަބޫދާބީގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އަބޫދާބީގެ ރައީސް އާއި ޕްރައިމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަންދިހަ ފަހެއްގެ އެންމެ މޮޅު 3 ޕްރޮޕޯސަލް ހޮވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބާ އާއި ދިމާކޮށް މިއަހަރު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު ސީރީޒް ފަރުމާކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ތިން ޕްރޮޕޯސަލް ހޮވައިފި އެވެ. މި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހޮވާފައިވާނީ “ރަންދިހަ ފަހެއް” ފަރުމާކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި 29 ފަރާތުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 32 ބަނޑުގައިވާ ދަރީގެ ޖިންސް ބެލުން

ސުވާލު: ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅުގެ ޖިންސު ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން ބަޔާންކޮށްލަން ބޭނުންވާ މުހިންމު ނުކުތާއެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ، ދުނިޔޭގެ ކަންހިނގާ ގޮތާއި ގުރްއާނުގެ ޞަރީޙާ ނައްޞަކާއި ފުށުނާރާނެކަމެވެ. ފުށުއަރާ ކަމަށް ހީވެއްޖެނަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފްލައިމީގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ފައިބެއަހަރު މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ފްލައިމީން ރާއްޖެ ގެނައި ސީޕްލޭނުގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. ކާމިޔާބު ޕްރޮމޯޝަނަލް ގިނަ ދަތުރުތަކަކަށް ފަހު، މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ މި ދަތުރުތައް މިހާރު ވަނީ ފަތުރުވެރިންނާއި ޢާންމުންނަށްވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ވަޤުތު އދ. މާމިގިއްޔަށް އެކަނި ދަތުރުތައް ކުރި ނަމަވެސް، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (2)

އިބްރާހީމް ބިން އަދްހަމްގެ ގާތަށް މީހަކު އައިސް ދެންނެވިއެވެ. “ޝައިޚެވެ. ފާފަ އަކަށް އަރައިގަތުމަށް އަހަރެންގެ ނަފްސު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެއެވެ. އެހެންކަމުން އަހަންނަށް ނަޞޭޙަތެއް ދެއްވާށެވެ. އެމީހާގެ ގާތުގައި އިބްރާހީމް ދެންނެވިއެވެ. ކަލޭގެ ނަފްސު ﷲ އަށް އުރެދުމަށް ގޮވާލާނަމަ އެކަން ކުރާށެވެ. އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ފަސް ޝަރްޠަކާ އެކުއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަސޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅު (1)

ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާންގެ އަޅުތަކުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ހަތަރު ވަޢުދެއް: ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރުވެރި ވެއްޖެނަމަ ތިމަން ﷲ އިތުރު ކޮށް ދެއްވާ ހުށީމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން ﷲ ގެ މަތިން ހަނދުމަ ކުރާށެވެ. ތިމަން ﷲ ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަ ކުރާ ހުށީމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން ﷲ އަށް ކަންތަކުގައި އެދި ދަންނަވާށެވެ. ތިމަން ﷲ އިޖާބަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަރުވާ ދިވެހިންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ހުރިހާ ކަމެއް އާސަންދައިން ކޮށްދެނީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަރުވާ ދިވެހިންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާރ) އިން ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވީ ރައްޔިތުން އެކަމަށް އެދޭތީ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިދޭން ފަށާފައިވަނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް އެންސްޕާރ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އައްޑޫ ހައިސްކޫލުން ޔޫއޭއީއަށްދާ ދަރިވަރުންނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އައްޑު ސިޓީ ހައިސްކޫލުން ޔުނައިޓެޑު އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ޒައިދު ފިއުޗަރ އެނަރޖީ އެވޯރޑު ޙަފުލާއަށްދާ ދަރިވަރުންނާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ހައިސުކޫލުން މިދިޔައަހަރު ތައްޔާރުކުރި އިޔާދަކުރަނިވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިރާގު 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކަށް ތަޢާރަފު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މުޢާސަލާތީ ކުންފުނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑު (ދިރާގު) އިން ޏ. ފުވައްމުލަކަށް 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ދިރާގުން 4ޖީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކުރި 6 ވަނަ ރަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ޅ. ނައިފަރާއި ގދ. ތިނަދޫ އާއި ގއ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ ގެ ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކޮށްފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާރނަލް ރިޓެއަރޑު މުޙައްމަދު ނާޒިމު ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާރޓުމެންޓަށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ދިޓީވީ ގޯޅިތެރޭގައި ހުންނަ ނާޒިމުގެ އެޕާރޓުމެންޓަށް ފުލުހުން ވަނީ ރޭ ދަންވަރު ގާތްގަޑަކަށް 3:30 އެހާކަންހާ އިރުއެވެ. އަދި އެޕާރޓުމެންޓު ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުން ގޮސްފައިވަނީ ހެނދުނު 6 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރުއެވެ. ނާޒިމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (19)سورة الحجراتޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ޣީބަ ބުނުމަށް މެދުވެރިވާ ބައެއް ސަބަބުތައް: ތަގްވާވެރިކަމާއި އީމާންކަން ބަލިކަށިވުން. މިކަމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެ، ނެތިނުބައިކޔެން މެދުވެރިވެއެވެ. އަލްފަޟްލު ބިން ޢިޔާޟް ވިދާޅުވިއެވެ. ތަގްވާގެ އެންމެ ވަރުގަދަބައި ވަނީ ދުލުގައެވެ. އަލްފަގީހް އައްސަމަރްގަންދީ ވިދާޅުވިއެވެ. “ޚާލިޞް ތަގްވާއަކީ ޙަރާމް ތަންތަނަށް ބެލުމުން ލޯތިރި ކުރުމާއި، ޣީބަބުނުމާއި ދޮގުހެދުމުން ދޫރައްކާތެރިކުރުމާއި، ހުރިހާ ގުނަވަންތަކެއް ޙަރާމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب) 2 ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

15 ޖަނުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ ކުރީގެ ލޔުން ލިޔުއްވުމަށް…. نسخގެ ތަޢުރީފަށް ބަލައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް. ކުރިން شرع ކުރެވިފައި އޮތް އެއްވެސް ޙުކުމެއް ނެތީސް، އަލަށް شرع ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނަސްޚުކުރެވުނީއެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޝަރުޢުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އޮންނަ اَلْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ ނުވަތަ اَلْإِبَاحَةُ الْأَصْلِيَّةُ[1] ޝަރުޢީ ދަލީލަކުން ފިލައިދާ ދިއުމަކަށް ނަސްޚުކުރެވުނީއެކޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒުވާނުންގެ ސިޓީގައި ޑްރަގު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް އަޅަނީ

ޒުވާނުންގެ ސިޓީގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ހުޅުމާލޭގައި ޑްރަގު ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހއ. މާރަންދޫގައި ހުޅުވައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނި ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ހއ. މާރަންދޫގައި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މި  ފާރމަސީން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ އިރު، އެ ކުންފުނިން ހުޅުވި ބޭސް ފިހާރައިގެ ޢަދަދު 67 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (16) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

أكل المال اليتيم ޔަތީމުންގެ މުދާ ކެއުން މިއީވެސް ވަރަށް ފަސޭހައިން މީހުން ކުރާކަމެއް. އާއިލާގެ ނުވަތަ އެހެންމީހުންގެ ދަރީން ޔަތީމުވެ އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ މަރުވެގޮސް އެކުއްޖާޔާ އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތުނީމަ ތިމާގެ އަތްދޮށަށް އެކުއްޖާ އައީމަ އޭނާހިތަކަށް ނާރާ ތިމަންނަ މާދަމާ މަރުވެގެން ދިޔައީމަ ތިމަންނަގެ ދަރިފުޅުވެސް ޔަތީމުވެގެން އެހެންމީހެއްގެ އަތްދޮށަށް ހިގައިދާނެ ކަމަކަށް....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބަންގްލާދޭޝް އިން އާ ސަފީރަކު ރާއްޖެއަށް

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް އާ ސަފީރަކު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ. އެ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ކޯސްޓުގާރޑުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ކުރިން އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ރިއަރ އެޑުމިރަލް ގާޒީ ސަރުވާރު ޙުސައިން އެވެ. އެމެރިކާ އާއި އިންޑިއާ އިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ ސަރުވާރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 1980 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ކޯސްޓު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމު ކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިއަދު ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ ފުރާވަރުގެ ޒުވާނަކު ޒަޚަމު ކޮށްލައިފި އެވެ. އެ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ މިއަދު އިރުއޮއްސެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި ބުރަކައްޓަށް ވަޅި ހަރާ ޒަޚަމު ކޮށްލާފައިވަނީ ޢުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވި އެވެ. މި މައްސަލައިގާ އަދިމިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން އޭގެ ފައިދާ ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ.

  މައްޔިތަކު ވަޅުލާ ނިމުމުން އެގަބުރުގެ ގާތުގައި ހުއްޓި ވަޑައިގެން އިމާމް ޙަސަނުލް ބަޞްރީ ރަޙިމަހުﷲ ހުންނެވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކައިރީގައި ހުރި މީހާ އާއި ދިމާލަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންފައި ވިދާޅުވިއެވެ. “އޭނާ އަނބުރާ ދުނިޔެ އަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ކުރާނެ ކަމަށް ތިބާ އަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟” އެމީހާ ޖަވާބުގައި ބުންޔެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (سورة الأحزاب)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ސޫރަތުލް އަޙްޒާބް ހުރިހާ ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެލައްވާ ގޮތުގައި މިއީ މަދަނީ ސޫރަތެކެވެ. މި ސޫރަތް ބާވާލެއްވުނީ މުނާފިގުންގެ ފަރާތުން ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން ދިޔަ ދުއްތުރާތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޛާތުފުޅަށާއި ކައިވެނި ފުޅު ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އަދި އެނޫންވެސް ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެ ޤައުމެއްގެ ސަފީރުން ރައީސް ޔާމީނަށް ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި.

ދެ ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުން އެ ބޭފުޅުންގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަރުއްވައިފި އެވެ. ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވާފައި ވަނީ ޤަތަރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ރާޝިދު ޝާފިޢާ ސަޢީދު ޝާފިޢާ އަލް ފަހައިދާ އަލް މާއްރީ އާއި ބުރޫނާއީން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ނޮން-ރެސިޑެންޓު ސަފީރު ހާޖީ ސައިފުލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯރޓު އިތުރުވެ، އެކްސްޕޯރޓު ދަށަށް ހިނގައްޖެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯރޓުކުރި މުދަލުގެ މިންވަރު ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 15 އިންސައްތަ އިތުރުވެ، އެކްސްޕޯރޓުގެ މިންވަރު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރު 30.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކުރިއިރު، 2013 ގައި އެތެރެކުރީ 26.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަރިވަރުންނަށް ނުލިބިވާ 3 ގްރޭޑެއްގެ ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނު އިރު ދަރިވަރުން ނުލިބިވާ 3 ގްރޭޑެއްގެ ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިގޮތުން ހުޅުވާލީ ގްރޭޑު އެކެއް، ދޭއް އަދި ތިނެއްގެ އިސްލާމާއި ދިވެއްސާއި ޤުރުއާން ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރުމަށެވެ. މި 3 މާއްދާގެ ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކާއި ޓީޗަރުންގެ ފޮތްތައް ޗާޕު ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މާދަމާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަތިސް ނަމާދުގެ މުހިއްމުކަން

“ތުސްތަރް” ފަތަޙަ ކުރެއްވުމުގެ ޙާދިޘާ ހަނދާންވާ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި އަނަސް ބިން މާލިކް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ކީރިތި ކުރައްވާ ކަމަށްވެއެވެ. “ތުސްތަރް” އަކީ ފާރިސް ކަރައިގެ ރަށެކެވެ. ދޮޅު އަހަރުވަންދެން މުސްލިމުން އެތަން ޙިޞާރުކޮށްގެން ތިބެން ޖެހުނެވެ. އެޔަށްފަހުގައި އެރަށް މުސްލިމުންގެ އަތްދަށުވެ، އެބައިމީހުންނަށް ބަޔާންވެގެންވާ ފަތަޙަ އެއް ލިބުނެވެ. މިއީ، މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަސްކަމަކުން ފަސްކަމެއް

ފަސްކަމަކުން ފަސް ކަމެއް އެނގެއެވެ. ގަހެއް ކަން އެނގެނީ މޭވާ އެޅީމައެވެ. އަންހެނެއްކަން އެނގެނީ ފިރިއަކަށް ބޭނުންވީމަ އެވެ. ރަޙްމަތްތެރި އަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނީ ދަތިޙާލުގައި ޖެހުނީމައެވެ. މުއިމިނުންނަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނީ އިމްތިޙާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީމައެވެ. ދީލަތި މީހަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނީ ޙާޖަތަށް ޖެހުނީމައެވެ.   ފަސްކަމަކަކުން ފަސް ކަމަކަށް ވާޞިލްކޮށްދެއެވެ. 1.ބެލުމަކީ ޒިނޭ އަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޮޑު ބައިގަނޑަށް ތަބަޢު ނުވުން

އެއްދުވަހަކު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ބާޒާރުމަތީގައި އުޅުއްވަނިކޮށް މީހަކު ދުޢާ ކުރައްވާ އަޑުއިވި ވަޑައިގަތެވެ. “ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އިބަ ﷲ ގެ މަދު އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން މިއަޅާ ލައްވާފާންދޭވެ. ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އިބަ ﷲ ގެ މަދު އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން މިއަޅާ ލައްވާފާންދޭވެ. އެހިނދު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އެމީހާ އާއި ސުވާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ދ. އަންސާރާ ރިސޯޓު ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އަށް ވިދާޅުވީ ގެނބިގެން މަރުވީ ޢުމުރުން 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޙާދިޘާ ރިޕޯރޓު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 14:30 އެހާ ކަންހާއިރު ކަމަށާއި އެ ފަތުރުވެރިޔާ ގެންގޮސްފައިވަނީ ދ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ركوع އަށްފަހު އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ(5). ތަރްޖަމާ ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ބާބުލް އާވާލީ(رحمه الله)

 ދީނުގެ إمام ން ގެ ފަރާތުން ثابت ކަން 1 ޖަނުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ބުނެވެއެވެ. ހަތަރު އިމާމުން ކުރެ އިމާމެއްގެ ފަރާތުންވެސް މިކަމާބެހޭ ވާހަކައެއް ނުވަތަ عمل ކުރެއްވިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މިއީ ހަމަ މުޅިން غلط ކުށްވެރި ބާޠިލް ބަހެކެވެ. ވާހަކައެކެވެ. އަދި މިއީ ފޮތް އަމުދުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިމޭނެ: ހެރިޓޭޖު

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ޑިޕާރޓުމެންޓު އޮފް ހެރިޓޭޖުން ބުނެފި އެވެ. ހެރިޓޭޖުން ބުނީ މުންނާރުގެ މަސައްކަތް ދިގުލާ ދަނީ މުންނާރު ހަދާފައިވަނީ އުވައިން ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި އުވަ ހޯދުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ދަތި ކަމަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އުވަނެގުން ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިލަންދޫ 2 ކައުންސިލަރަކު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ދެ މެމްބަރަކު ކައުންސިލަރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ކައުންސިލަރު ކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވާފައި ވަނީ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ހަސަން ފަޔާޒު އާއި ކައުންސިލު މެމްބަރު މުހައްމަދު ޔާސިރު އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ފަޔާޒު އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ މިއަދު ކަމަށާއި އަދި ކައުންސިލު މެމްބަރު ޔާސިރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (15) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

7 ޖަނުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ…. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….. ރިބާ ކެއުން މިއީ މިއަދު މަދުމީހަކުނޫނީ މިކަމުންސަލާމާތް ނުވާކަމެއް. އާދެ ! رسول الله صلى الله عليه وسلم السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ތެރެެއިން ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނީ أكل الرّباء ރިބާ ކެއުމަކީވެސް ގެއްލި ހަލާކުކުރުވަނިވިކަމެކެވެ. އޭގެންދުރުހެލިވާންޖެހޭނެ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ވެގެން މިއުޅޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބަސްދަތުރުތައް ހިލޭ ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ސްކޫލު ބަސްދަތުރުތައް ހިލޭ ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ލ. ގަމު، ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ. ލ. ގަމު ކައުންސިލުން ބުނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ސްކޫލު ގުޅުގެން ކުރާ ކަމަކަށް ވާތީ، ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާ ކުރިއަސް އެކަމުގައު ކައުންސިލަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓީއޯ އިން އިތުރު 3 ރަށެއްގައި ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނި ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އިތުރު 3 ރަށެއްގައި ފާރމަސީ ޤާއިމުކޮށް ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ފާރމަސީ ހުޅުވި 3 ރަށަކީ ތ. މަޑިފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު އަދި އއ. ފެރިދޫ އެވެ. މި 3 ފާރމަސީންވެސް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ އިރު،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަން ދިހަ ފަހެއްގެ ނޫޓު ފަރުމާ ކުރުމަށް ހަ ފަރާތެއް ޝޯޓު ލިސްޓު ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބާ އާއި ގުޅުވައިގެން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ރަން ދިހަ ފަހެއް ” ނޫޓު ފަރުމާ ކުރުމަށް 6 ފަރާތެއް ޝޯޓު ލިސްޓު ކޮށްފި އެވެ. އެ ހަ ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 29 ޕްރޮޕޯސަލުގެ ތެރެއިން ނެވެ. ރަން ދިހަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް: ސިޓީ ކައުންސިލު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހޯލު ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުން ގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ހޯލުގައި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް އެދިއްޖެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑު ސުވަރޭޖު ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ޢުމަރު އެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ޕްރައިވެޓޭޝަން ބޯޑުން ބުނި ނަމަވެސް އޭނާ މަޤާމުން ވަކު ކުރެއްވި ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވަ އެވެ. އަޙުމަދު ޢުމަރު މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ އިރު، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަހަރު ނިއުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު ޢުމޭރަށް

ނިއުރޭޑިއަންޓު ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ މިއަހަރުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އެޓީމުގެ މިޑުފީލްޑަރ މުޙައްމަދު ޢުމައިރު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޢުމައިރު 2012 ވަނަ އަހރު ނިއު އާ ގުޅުނު ފަހުން ފާއިތުވި 3 ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ދިރާގު ދިވެހި ލީގާއި ޕްރެސިޑެންޓު ކަޕު ނިއު އަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމުގައި މުޙިއްމު ރޯލެއް އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާއި އެކު ފީވަކު ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާގައި

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށުނު އިރު، ށ. ފީވަކު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓެކްސްޓު ފޮތްތަކާއި ޓީޗަރުން ހަމަނުވާތީ ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު ފަތިހު 05:30ން ފެށިގެން އެރަށު ސްކޫލު ގޯތިތެރޭގައި ބެލެނިވެރިން އަންނަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ނެވެ. އެމީހުން ޑިމާންޑު ކުރަމުން އަންނަނީ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (18)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

1 ޖަނުއަރީ 2015 އާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔެއްވުމަށް.. ޣީބަބުނުމަކީ ކޮބާ؟ “ޣީބަ” މިލަފްޡް ނެގިފައިވަނީ “ޣައިބު”އިން ނެވެ. އެއީ ލޮލަށް ފެންނަން ނެތް އެއްޗިއްސެވެ. “ޣީބަ” އަށް ޣީބަޔޭ ކިޔުނީ ވާހަކަދެކެވުނު މީހާ އެހިނދުގައި އެތަނުގައި ޙާޟިރުވެ ނެތުނީމައެވެ. ނުވަތަ މީހަކު ނެތް ތަނުގައި އޭނާ ނުރުހޭ ބާވަތުގެވާހަކައެއް ދެއްކުމެވެ. “ޣީބަ” އަކީ ކޮބައިކަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤުރްއާނާބޭހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޖަލްސާ ކުރާމާލަމުގައި ޤުރްއާނާ ބޭހޭ މަރުކަޒުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވައފިއެވެ. ޤުރްއާނަބެހޭ މަރުކަޒުގެ ސުޕަވައިޒަރ މޫސާ އަޙްމަދު ކޯހުގެ ބައިވެރިންނާ މުޚަޠަބު ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ޙާޟިރީ އަށް ވަރަށް މުހިންމުކަން ދިނުމަށާއި ދަރިވަރުން ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިވުމަށެވެ. ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ މެނޭގިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެމަރުކަޒުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުޅުމާލެ 2ވަނަ ފިޔަވަހި ބިންހިއްކާ ބޯޓު މާލެ އަތުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ 2ވަނ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބިންހިއްކާ ބޯޓު މިއަދު މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ” ލިއެވް އެރިކްސަން ” ކިޔާ މި ބޯޓަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަޝްހޫރު ބޯޓެކެވެ. އެއްފަހަރާ ސާޅީސްހާސް ކިއުބިކު މީޓަރ ވެލި ނެގުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މި ބޯޓު އައީ ސިންގަޕޫރުން ނެވެ. ހުޅުމާލޭ 2ވަނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލަންކާގެ އާ ސަރުކާރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވި ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި އަލަށް އިންތިޚާބުވި ސަރުކާރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުޢާޒު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުއާޒު ވިދާޅުވީ އެކަމުން ދައްކުވައިދެނީ ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ އާދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުން ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ސްރީލަންކާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް މަގުމަތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނަގަން ފަށައިފި

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް މާލޭ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް އަދި ހައުސިންގ މިނސްޓްރީ ގުޅިގެން ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ޓޯރޔާރޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެޑު އޮފް ޓްރެފިކު ޕޮލިސް، ސްޕްރިންޓެންޑެންޓު އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ދާއޫދު ވިދާޅުވީ މީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލަންކާ އާއި ރާއްޖެ އާދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ސްރީ ލަންކާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ އާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް ސްރީލަންކާގެ ރައީސްކަމަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ އާ އެކު ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ އަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ފޮނުއްވެވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޕެޓުރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި

ސްޓޭޓު ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ވިއްކަމުން ގެންދާ ޕެޓުރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮ ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިން މިފަހަރު ހެޔޮ ކޮށްފައިވަނީ ޕެޓުރޯލާއި ޑީސަލުން 1.75 ރުފިޔާ އެވެ. މި ބަދަލާއި އެކު ޕެޓުރޯލު ލީޓަރެއް މިހާރު ވިއްކާނީ 12.37 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި ޑީސަލު ލީޓަރެއް ވިއްކާނީ 12.33...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ: ޑރ. ޝަހީމު

އިސްލާމިކު މިނސްޓްރީގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ދަރުސްތައް އިތުރުކޮށް ހެޔޮ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި ޝޯވ ކުރިއަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަނގުރާމައަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދަނީ ހޯދަމުން: ސީޕީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި އިނޓެލިޖެންސް ޑިޕާރޓުމެންޓު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސީޕީ ޙުސައިން ވަޙީދު ވިދާޅުވީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޒަކާތު ފަންޑުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ ފާއިބެ އަހަރު

ޒަކާތު ފަންޑުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ ފައިބެ އަހަރު ކަމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝަހީމު ވިދާޅުވީ ފައިބެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަސް ނިމުނު އިރު، 52 މިލިއަން ރުފިޔާ ޒަކާތު ފަންޑަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްޓިއޯ އިން މުސްޙަފް ފަންޑަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އެސް.ޓީ.އޯ އަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް އެސްޓިއޯގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އަދި މުވައްޒަފެއްގެ އާއިލާގެ 02 މެމްބަރަކަށް ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ ކޮޕީއެއް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު އިސްލާމިީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ ހޯލްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެސްޓިއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ދިިވެހިރާއްޖޭގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމަށް ދިމާވި މައްސަލަ ޙައްލު ކޮށްފި

މުދާ ބޭލުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ މިހާރު ޙައްލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑު (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖަރ އޮޕްރޭޝަންސް ޑިވިޝަން މުޙައްމަދު ޙާޝިމު ވިދާޅުވީ ކްލިއަރިންގ އޭރިއާއަށް ކޮންޓެއިނަރތައް ނުގެނެވުނީ ކޮންޓެއިނަރ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އާރްޓީޖީ އަކަށާއި ރީޗު ސުޓެކަރ އަކަށް މައްސަލަ ދިމާވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެ މައްސަލަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަސާދަ އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ރާމިޒު އަބޫބަކުރު

  ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އަމުރުފުޅަށް، އިބިލީސް، އާދަމްގެފާނަށް ސަޖިދަ ޖެހުމަށް ދެކޮޅުހެދި ދުވަހުން ފެށިގެން އަބަދުވެސް އިންސާނިއްޔަތަށް ފިތުނަ ފަސާދަ އޮންނާނެއެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން އިބިލީސް މާތް ﷲ ގެ ރަޙުމަތުން ބޭރުކުރެވުނެވެ. އަދި އެކަލޭގެ ވެގެންދިޔައީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި މުޞީބާތަކަށެވެ. އަދި ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރެއްވުމުން، ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަޖޫރީން މުޒާހަރާ ކުރަނީ

މުދާ ބޭލުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަޖޫރީން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އެމްޕީއެލް ހެޑު އޮފީސް ކުރިމަތީ އެމީހުން މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ މުދާ ކްލިއަރ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ނެވެ. ” މުޒާހަރާ ކުރަމުން މިދަނީ މުދާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން. ކޮންޓެއިނަރ ތިރިކޮށް ނުދޭތީ ކޮންޓެއިނަރ ކްލިއަރ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މިއީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ތާރީޚެއްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަނލުން ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިވަޑައިގަތީ ރޭގެ ވަޤުތެއްގަ އެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (17)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

5 ޖަނުއަރީ 2015 އާގުޅޭ.. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…. އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރިވެތި ނަމޫނާތައް: މުހާޖިރުންނާއި އަންޞާރުން އަޚް ކުރެއްވުން. އަދި އައުސްވަންހަ އާއި ޚަޒްރަޖް ވަންހައިގެ މީހުން އަޚް ކުރެއްވުން. ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅުގައްޔާއި އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލެއްގެ އަތްޕުޅުގައި ހިއްޕަވާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ﷲ އަށް ޓަކައި ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (14) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

2 ޖަނުއަރީ 2015 އާ ގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… الله سبحانه وتعالى ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް ޙައްޤަކާނުލާ ޤަތުލު ކުރުން قتل النفس التى حرّم الله إلا با الحقّ، الله سبحانه وتعالى ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއް ޙައްޤަކާނުލާ ޤަތުލު ކުރުމެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެއް ނުރައްކައުތެރިކަމެއް الله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ޢުމަރު ނަޞީރާއި ޙަވާލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ވަޤުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒު ޢުމަރު ނަޞީރާއި ޙަވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ވަޤުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން ޢުމަރު ނަޞީރާއި ޙަވާލު ކުރެއްވީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުން ނެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ގިނަ މިނިސްޓްރީތަކެއް ވަޤުތީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ މެމްބަރަކަށް ފަލަސްތީނު ވެއްޖެ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ މެމްބަރަކަށް ވުމުގެ ހުއްދަ ފަލަސްތީނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މި ހުއްދަ އާއެކު މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލު މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކޯޓުގައި ފަލަސްތީނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފަލަސްތީނުން ހުށަހަޅާފައިމިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އިޒުރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް އަރާ ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

” މި ދީބުގެ ޒުވާނުންނޭވެ”

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަޕުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 7 ޖެނުވަރީ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ (މިރޭ) އިޝާ ނަމާދަފަހު މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންގައި ބައްވާ ދަރުސް ރޭޑިއޯ އެޓޮލްއިން ލައިވް ކުރާ ގޮތައް ހަމައްޖެހިޖެއެވެ. (إن شاء الله) “މިދީބުގެ ޒުވާނުންނެވެ” މި މައުލޫގެ މައްޗަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ދެއްވާ މިރޭގެ ދަރުހަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންދެވުމަކީ ދަރުސް އިންތިޒާމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭއިރު ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަނީ

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭއިރު ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ދިނުން އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނސްޓްރީ އާއި ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަނުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފާއިތުވި އަހަރު ކުރައްވާފައިވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 31 ޙައިޟުގެ ކުރިން އަންނަ ބްރައުން ކުލައިގެ އެއްޗެހި

سؤال : ޙައިޟުގެ ކުރިން އަންނަ ގެ ސަބަބުން ނަމާދު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެތޯ؟ جواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: ޙައިޟުގެ ކުރިން އަންނަ އާދައިގެ ލެޔަކުން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ނަމާދު ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ، އެފަދަ ލޭ ހިމެނޭނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 30 ( މައްސަރު މައްސަލަ)

ސުވާލު: އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ބައެއްމީހުން ބުނާނެ އަވަސްއަވަހަށް މައްސަރުކަންތައް ލާގަތުމަކީ ޝައިތާނާގެ ކަމެކޭ.. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ހަޤީޤަތެއްތޯ އާއި، އެހެންއެކަން އޮންނަނަމަ އެކަމުން ސަލާމަތްވާން ކިޔާނެ ދުޢާއެއް ވޭތޯ؟ ވަންޏާ އަޅުގަނޑައަށް އެއީ ކޮން ދުޢާއެއްކަން ބުނެދެވިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ތުނި ޓީވީ ދައްކާލައިފި

ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ތުނި އެލްއީޑީ ޓީވީ ސޮނީ ކުންފުނިން ދައްކާލައިފި އެވެ. ސޮނީ ކުންފުނިން ދައްކާލި މި ޓީވީގެ އެންމެ ތުނި ހިސާބުގައި ހުންނަނީ 4.7 މިލިމީޓަރ އެވެ. އަލްޓްރާ ހައި ޑެފިނީޝަން 4-ކޭގެ މި ޓީވީގެ ތިން ސައިޒެއް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ 55 އިންޗި އާއި 65 އިންޗި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެ ޤައުމަކަށް ސަފީރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

ދެ ޤައުމެއްގެ ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމަށް ދެ ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވާ އެ ބޭފުޅުންނަށް ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވީ އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމަށް ގ. އުފާ، އަޙުމަދު މުޙައްމަދު އާއި އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތަށް ކަނޑައަޅާ ނޮން ރެސިޑެންޓު ސަފީރުކަމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަޕުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުހެއް 7 ޖެނުވަރީ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަފަހު މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރޭޑިއޯ އެޓޯލުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަޕްގެ އެޑްމިން ސެކެޓްރީ ތަސްލީމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި ދަރުސް ދެެއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫންއެވެ. މިދަރުސް ދެވަން ހައްމަޖެހިފަވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 29

ސުވާލު: އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ކުއްތާއެއްގައި އަތްލުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ކުއްތާއެއްގައި އަތް ނުލުމަށް ރަސޫލާގެ ސައްޙަ ހަދީސެއް ވޭތޯ؟ އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެ ހަދީސްއަކީ ކޮބައިތޯ؟ ކުއްތާގައި އަތްލެވިެއްޖެ ނަމަ ދެން ކަންތައް ކުރަންވީ ކީއްވެތޯ؟ އޭގައި އަތް ނުލުމަށް ދީނުގައި އޮންނަ ނަމަ އެއީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަތަރު ބިލެއް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ނިންމާ، މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފާސްކުރި 4 ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ތަސްދީޤު ކުރެއްވީ ބޭންކިންގ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙާއި ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙާއި އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙާއި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބިޔަރު ދަޅު ތަކަކާއެކު 2 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

  ހުޅުމާލޭ ސުނާމީ ޖެޓީ ސަރަޙައްދުން ބިޔަރު ދަޅު ތަކަކާއެކު 2 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޢުމުރުން 21 އަހަރާއި 22 އަހަރުގެ ދިވެހި 2 ފިރިހެނުން ކަމަށެވެ. މި މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (16)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

4 ޖެނުއަރީ 2015 އާގުޅޭ ކުރީގެ ކިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…. އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ މާތްކަން: އެބައިމީހުންނީ އީމާންކަމުގެ ފޮނި ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމުގައިވުން. ރަސޫލުﷲ- ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 28

ސުވާލު: އަމިއްލައަށް ސިހުރު ބާތިލަށް ފެން އަޅާނެ ގޮތް ކިޔައިދެއްވަފާނަންތޯ؟  އަދި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ފެން އެޅިދާނެތޯ؟ ޖަވާބު: އަމިއްލައަށް ފެން އެޅީނަމަވެސް އަދި އެހެން މީހެއްގެ ގަޔަށް ފެންއެޅިނަމަވެސް ފެން އެޅުން ވަނީ އެއްގޮތަކަށެވެ. ތަފާތުވަނީ ކިޔަވާ މީހާއެވެ. އަމިއްލައަށް ފެން އަޅާނަމަ ފެނަށް ކިޔަވާނީ އަމިއްލައަށެވެ. މިގޮތުން ފެންކިޔެވުމަށްޓަކައި، މުޅީ ގައިގެ ހަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 27

  އަޅުގަޑުމެން ގޭދޮށު މިސްކިތުގެ އިމާމް ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔަވާ އިރުގައި (ولا الضالين  ) ގައި ޟާދުގެ ބަދަލުގައި ޒާޔެއް ކިޔާކަން ފާހަގަވެއެވެ. ސުވާލަކީ، އެފަދަ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ކުރާ ނަމާދުޞައްޙަވާނެތޯއެވެ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ފުރަތަމަ ކަމަކީ: އިމާމްވެ ނަމާދު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 26

ސުވާލު : ޛިކްރު ކުރުމާއި ދުޢާ ކުރާ ގަޑިގައި ލޯމަރައިގެން ހުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: އަޅުކަމުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ލޯފުޅު މަރުއްވައިގެން ހުންނެވި ކަމަށް ސުންނަތުގައި ޘާބިތުވާކަށް ނެތެވެ. އެއީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (15)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

29 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ   (  ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُرْ‌حَمُونَ) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ހަމަކަށަވަރުން، އެންމެހައި މުއިމިނުންނަށްކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢާންމުން ފޮނުވާ ދީނީ ސުވާލުގެ ޖަވާބު 25

ސުވާލު: އަޅުގަޑު ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓްގެ މަތީގައި ހުންނަ އެޕާޓްމަންޓް ގައި ބަލި ކުއްޖަކު އުޅެއެވެ. އެކުއްޖާ އަކީ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ ކުއްޖެކެވެ. މުޅި ދުވާލު އެއްކޮށް ބިންމަތީގައި ފައިތަޅާ އަޑުގަދަކޮށް ހަދައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އުނދަގޫ ވެގެން އެމީހުންގެ ގާތަށް ގޮސް އެވާހަކަ ބުނީމެވެ. އެމީހުންގެ ޖަވާބަކީ އަޅުގަޑު އެކަމަށް ހޭނުމެވެ. އޭރުން މައްސަލަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކީރިތި ރަސޫލާ (صلى الله عليه و سلم)ގެ ސީރަތުން ލިބޭ ޢިބްރަތް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓިރީއިން އިިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ފޯރަމެއް 3 ޖެނުވަރީ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) 8:45 އިސްލާމީ މަރްކަޒް ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިފޯރަމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ހަމަޖެއްހިފަވައި ވަނީ ޑރ. ޢާދިލް ބިން ޢަލީ އައްޝަދީއެވެ. މާޢުލޫއަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ (صلى الله عليه و سلم)ގެ ސީރަތުން ލިބޭ ޢިބްރަތް ” އެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރުޅި އައިސްފައިވާ މީހާ އާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

    ސުވާލު: ރުޅި އައިސްފައިވާ މީހާ އާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ރުޅި އަކީ ގޯސް ރުޅި އެއް ނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ، އެރުޅި އަކީ ރަގަޅު ރުޅި އަކަށްވެސް ވެދާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (13) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

  30 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ.. ކުރީގެ ލޔުން ކިޔުއްވުމަށް….  رسول الله صلى الله عليه وسلم  حسن އާއި حسين  ( رحمه الله عنهما ) އަށް އެބަހުރި ކީރިތި قرآن އިން އިސްތިޢާދާ ކުރައްވާފައި أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ [1] އެހެންވީމާ قرآن سنة ޘާބިތުވެގެންވާ މެތުރުންތަކާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ފިލާވަޅު (1) ޢުލާ ޤުރްއާން ކިލާސް

مخارج الحروف المـخـارج :     މަޚާރިޖަކީ މަޚްރަޖުގެ ޖަމްޢު ނުވަތަ ގިނަ ގޮތެވެ. المخرج لغة:    މަޙްރަޖުގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ ނުކުންނަތަނެވެ. اصطلاحـا:      މަޚްރަޖުގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ އަކުރު ނިކުންނަތަން ނުވަތަ އަކުރުފާޅުވާ ތަނެވެ. الحرف لغة:    ޙަރުފު ނުވަތަ އަކުރުގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ އެއްފަރާތް ނުވަތަ އެއް އަރިމައްޗެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ركوع އަށްފަހު އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ(4). ތަރްޖަމާ ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ބާބުލް އާވާލީ(رحمه الله)

23 ޑިސެންބަރ 2014 އާ ގުޅޭ.. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ހަތަރުވަނަ دليل عَنْ هُلْبِ رَضى اللهُ عنه قَالَ: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّناَ فَيَأْخُذُ شِمَالَه بِيَمِيْنِه”. ترمذي ص 53 بيهقي جلد 2 ص 229. މާނަ:- هُلْبِ رَضى اللهُ عنه...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަރުވެފައިވާ މަންމަ އަށް އަންހެން ދަރިޔަކު ކޮށްދޭ ދުޢާ އާއި ފިރިހެން ދަރިޔަކު ކޮށްދޭ ދުޢާގައި ތަފާތެއް ވޭހެއްޔެވެ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުވެގެންނެއް ނުވެއެވެ. ނިސާ ސޫރަތުގެ 124 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އުނގެނުމާއި ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރާނޭ ގޮތް

كيفية الطلب والتلقي ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އަސާސެއް ނުވަތަ ބިންގަލެއް އޮންނާނެއެވެ. އެގޮތުން ޢިލްމު އުނގެނުމުގައިވެސް މަރުޙަލާތަކަކާއި ކުރިޔަށްދާނޭ ތަރުތީބުތަކެއް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا [الإسراء: 106] މާނައީ : އަދި ކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް (ވިސްނޭނެހެން) ލަސްލަހުން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެދެއްވުމަށްޓަކައި، ވަކިވަކިކޮށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނޭ ކިޔަވާކުއްޖެގެ ކިބައިގައި ހުންނަޖެހޭ ސުލޫކާއި އަޚްލާޤު

من آداب طالب علم الشريعة الإسلامية މިފިލާވަޅު ކިޔަވައިދިނުމުގައި އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވިފައިވަނީ حلية طالب العلم - ކިޔަވާ ކުއްޖާގެ ގަހަނާ بكر أبو زيد ފޮތުގައި އަލިއަޅުވާލައްވާފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް أولاً: آداب الطالب في نفسه – ޠާލިބު ޢިލްމެއްގެ ނަފްސުގައި ހުންނަޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ثانيًا: كيفية الطلب والتلقي...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންގެ މައްޗަށް އޭސީ މިލާން އިން ކުރި ހޯދައިފި.

ސްޓެފަން އަލްޝަޢުރާާވީގެ ދެގޯލާއި އެކު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީގައި ކުޅެވުނު ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުން އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ކާލޯ އެންޗެލޮއްޓީ އޭނާ ކުރިން ކޯޗްކަން ކޮށްދިން ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތް މިމެޗުގައި ދެޓީމުންވެސް ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ނެރެފައިވަނީ އެންމެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތުރުކީއިން ގައްޒާގެ ޔަތީމު ވެފައިވާ ހުރިހާ ކުދިން ސްޕޮންސަރ ކުރަނީ

  މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ތުރުކިޝް ރެޑް ކުރެސެންޓު ސޮސައިޓީއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ގައްޒާގައި އެންމެ ފަހުން ހިގި އިސްރޭއިލްގެ ހަގުރާމަގައި ޔަތީމުވި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ސްޕޮންސާދޭ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިކަން ހާމަކުރީ ޕަލްސްތީނުގެ ސޯޝަލް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރ އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. “އަހަރުމެން މިތާ މިތިބީ، 1905 ޔަތީމު ކުދިންނަށް ޒަކާތު ފަންޑު ބެހުމުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެމީހަކަށް ވީވަރަކުން މުންކަރާތް މަނާކޮށް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ރާމިޒް އަބޫބަކުރު

الله سبحانه وتعالى  ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި وحي ރައްވާފައިވެއެވެ. ” لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا مِن بَنِي إِسْرَ‌ائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْ‌يَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ‌ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ . ” سورة المائدة  79...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލްޖަޒީރާގެ 3 ނޫސްވެރިން މިޞްރުގެ ޖަލަށް ލިތާ 3 އަހަރު ވެއްޖެ

އަލްޖަޒީރާގެ 3 ނޫސްވެރިން މިޞްރުގައި ހަޔަރުކުރިތާ މިވީ 3 އަހަރެވެ. މި މައްސަލަވީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމްތައް ސިއްސުވާލި މައްސަލައަކަށެވެ. ބަހާރް މުޙްމަދު، މުޙްމަދު ފަހްމީ އަދި ޕީޓާ ގިރިސްޓޭ ހައްޔަރުކުރީ 29 ޑިސެންބަރް 2013 ޤާހިރާގެ ޤާނޫނާ ޙިލާފަށް އުޅުނު މުސްލިމްތަކަށް ފަރުވާ ކޮށްދީ، ދޮގު ޙަބަރު ފަަތުރައިގެން ކަމަށްބުނެއެވެ. ޖޫން މަހު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޕީޓާ ގިރިސްޓޭ އަދި މުޙްމަދު ފަހްމީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (12) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

28 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް ..  السحر السحر ހެދުން رسول الله صلى الله عليه وسلم  ދުރުހެލިވެ ރައްކައު ތެރިވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޝިރްކު ދެވަނަކަމަކީ السحر. ސިޙުރަކީ ޢަރަބިބަހުގައި އެއްޗެއް އޭގެޙަގީގަތުން ބަދަލު ކުރުމަށް ބުނެވޭ ބަހެއް إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

އަންނަ މަހު 3 އަދި 4 ގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަރަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ފޯރަމެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ފޯރަމްގައި ދެ ބޭފުޅަކު ދެ މައުލޫއަކަށް ދަރުސް ދެއްވާނެއެވެ. އެއީ 3 ޖެނުއަރީ 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 8:45 ގައި ޑރ. އާދިލްބިން ޢަލީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޗެލްސީ ، ސިޓީ އަދި ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، އާސެނަލް އަށް މޮޅެއް.

  އިންގްލިޝް ޕްރެމިއަރ ލީގުގައި އިއްޔެ ޗެލްސީ، ސިޓީ އަދި ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗްތަކުން އެއްވަރުވެ އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ޗެލްސީ ރަށުން ބޭރުގައި ސައުތެމްޕްޓަންއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗް ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މިމެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލްޖެހީ ސައުތެމްޕްޓަން އިންނެވެ. އެޓީމަށް މި ގޯލް ޖަހާދިނީ ދުޝާން ޓަޑިޗް ދިން ބޯޅައަކުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކިއުޒެޑް 8501 ފުލައިޓް ވަނީ ކަނޑު އަޑީގަ

160 މީހުންއެކު އިންޑޮނޭޝިއާއިން ފުރައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރި އެއާ އޭޝިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓު މިހާރު އޮތީ ކަނޑު އަޑީގައި ކަމަށް އަދި ބޯޓު ކަނޑު އަޑީގައި އޮތްކަން އެނގުނީ ރާޑަރ ޑާޓާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް އިންޑޮނޭޝިއާގެ ނެޝަނަލް ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު އެޖެންސީގެ ހެޑް ބަންބަންގ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “މިހާތަނަށް ކުރި ދިރާސާތަކުންނާއި ފްލައިޓު ދަތުރުކުރި ޓްރެކް ބަލާނަމަ އެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (14)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ޑިސެމްބަރު 2014 އާގުޅޭ..  ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….  އޭ އެންމެހާ ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ތިޔަބައި މީހުންނަށް ދުނިޔޭގެ ދަޅަތަކަށްވުރެ އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން މުހިއްމުކަން މަރުވުމަށްފަހު އެނގިގެންދާ ހުއްޓެވެ. ވީމާ އިސްލާމްދީނުގެ އިންތައް ފަހަނައަޅައި އެއްވެސް މުސްލިމަކު ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. ގޮސްފިނަމަ އެއީ ކަނޑައެޅިގެން އަނިޔާވެރި އެކެވެ. ތިމާމެންގެ ކުށްފާފަ ތަށް ފުށްސެވުމަށް އެދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (13)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

25 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…   ބާޣީންނާއި މެދު ޙާކިމާ ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިބާ؟ ބަޔަކު މީހުން ޙާކިމާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުމެއްޖެ ކަމަށް ވަނީނަމަ، ވެރިޔަކަށް ހުންނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އޭނާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުން މީހުންނާއި ސުވާލުކޮށް، އެމީހުން އެކަމެއް ކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ ބެލުމެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތް ކުރުން (2)

26 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ / ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް……   އުއްމަތާއި ޒުވާނުން ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދަށް ވާޞިލު ކުރުވުން. މުސްލިމުން މި ދުނިޔެމަތީގައި ހޭދަކުރާއިރު، މުޅި މީސްތަކުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް މުސްލިމުން، ހެއްދެވިގެންވާ މަޤްޞަދުގެ މަތިން ހަނދާން ނަންތާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ އެއީ މާތްﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުމުން އެއިލާހުގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމެވެ. މިގޮތުން އިންސާނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މެޑްރިޑުން ބޭލްގެ ބަދަލަކަށް ޑެޚެޔާ އަށް ޑިމާންޑްކުރަނީ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން 100 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގެއް ދީފައި ނަމަވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ގަރެތު ބޭލް ގެންދަން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވަނިކޮށް، ރެއާލް މެޑްރިޑުން, މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ބަދަލު ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެޚެޔާ ބޭލްގެ ބަދަލަކަށް އެޓީމަށް ދޫކޮށްލުމަށް ޝަރުތުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފިއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަހަންނަކީ ރޮނާލްޑޯ އަދި މެސީ އާއި އެއްފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ނުވެވިދާނެ: ނޭމާ

އޭނާ އަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދި ލިއޮނެލް މެސީ އާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވެވިދާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ނޭމާ ބުނެފިއެވެ. ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ދެ ތަރިންކަމަށްވާ ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީ އަކީ މިދިޔަ އަށެއްކަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ކުރީގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ދެކުޅުންތެރިންނެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަނެއްކާވެސް މަތިންދާ ބޯޓެއް ގެއްލިއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރި QZ 8501 އެއާބަހާއި ޓަވަރާއި ގުޅުން ކެނޑިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ޖަކާތާ ގަދިން 6:17 ގައެވެ ޖަކާޓާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވަނީ 155 ޕަސެނޖަރުންނާއި 7 ކުރޫން މި ބޯޓުގައި ވާކަމަށެވެ. އިންޑިނޭސިއާ ޓިވީ ބުނާގޮތުން މި ބޯޓްގައި 149 އިންޑޮނޭސިއާމީހުނާއި ކޮރެއާގެ 3 މީހުނާއި ސިންގަޕޫރުގެ އެކަކާއި މެލޭސިއާ އެ ކަކާއި އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (11) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

21 ޑިސެމބަރ 2014 އާގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…..   އެހެންވީމަ އަޅުނަޑުމެންނަށް އެނގޭ رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ގާތަށް މައްކާގެ މުޝްރިކުން އައިސް ސުވާލުތަކެއްކުރި رسول الله صلى الله عليه وسلم ޖަވާބު ދެއްވި މާދަމާ އަންނާށެ ތިމަންނާ ޖަވާބުދީފާނަމޭ އެގޮތަކީ ވަޙީ ބާވާނުލެވެނީސް އެކަލެގެފާނަކާށް ޖަވާބެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން “ޕީނަލް ކޯޑް އެވެއްއާނަސް” ޕްރޮގުރާމްއެއް ބާއްވާފި

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް އިން މީޑީޔާތަކަށް ހުޅުވާލި “ޕީނަލް ކޯޑް އެވެއާނަސް” ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕެއް ނިންމާލައްވާފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ބޭވީ ޝީ ބިލްޑިންގެ ތިން ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. “އަސަރީ މާލަމް”ގައެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށް ދިޔައީ މިއަދު ހެދުނު 0900 އަކުން ހަވީރު 30 04 އަށެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގެ އަމާޒަކީ މީޑިޔާތަށް ޤާނޫން އަސާސީޔަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތް ކުރުން (1)

  ހަމަކަށަވަރުން އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމަ ދީނެކެވެ. އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިލާހީ ދީނެކެވެ. އިސްލާމްދީން މީސްތަކުން ޖަހާލަތާއި ފަސާދައާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރެއިން މިންޖުކޮށް ރިވެތި އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ގެނެސްދިނެވެ. މިގޮތުން އެންމެން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި އަޚްވަންތަ މުޖްތަމަޢައެއް ބިނާ ކުރިއެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހު ވަތަޢާލާ ވަނީ މި ދީނުގައި ހަރުދަނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބޭޒާރު ނުކުރާށެވެ

މާތްﷲ އިންސާނުން އުފައްދަވާފައިވަނީ ކުށްކުރެވޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކިތެންމެ ރަނގަޅު އިންސާނެއްގެ ކިބާގައިވެސް އުނިސިފަތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. ﷲގެ ރަސޫލާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘް ފުޅުގައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޚިތާނުކޮށް ނިމިގެން ފެން އެޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد: ތިޔަ ސުވާލަކީ ވަރަށް ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލެކެވެ. މީގެ ކުރިން ތިޔަ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އަޅުގަޑު ބުނެފައިވާނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ޘަގާފީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މައްސަލަ އެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޓޮރޭޒް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އެޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ގެންދިއުމާއިމެދު ވަރަށް ޔަގީންވެފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ޚަބަރުތަކުން ބުނަންފަށައިފިއެވެ. ޗެލްސީން ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގައި އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިފައިނުވާތީ އެޓީމު އޮތީ ޓޮރޭޒް ދޫކޮށްލުމަށް ފުރުޞަތަކަށް ބަލަބަލައެވެ. މިދަނޑިވަޅު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއިން ދިވެހިރާއްޖެގެ މުސްޙަފް ފަންޑަށް 115000 ހަދިޔާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޙާއްސަ ކުރެވިގެން ޕްރިންޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައަިވާ މުސްޙަޕް ޕްރިންޓިންގ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ “އަޔާދީ ތަކާޕުލް” އިން 115000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިފައިސާ ހަވާލިކޮށްދެވާފައިވަނީ މިއަދު މިކަމަށް ބޭއްވި ޙާއްސަ ރަސްމިޔާތުގައި، އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްޕާޞިލް އަޙްމަދު އަމީލްއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ފަރާތުން މިފައިސާއާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

26 /12 /2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ 26 ޑިސެމްބަރ 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކިޔުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚުތުބާގެ ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ” ޤަޥްމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުން” މި މައުޟޫގެ މައްޗަށެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ލިޔުއްވާފައިވާ މި ޚުތުބާގައި މާތް ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގަނނަވަނީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމަށްކަންވެސް ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެރިން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތުމާއި ރައްޔިތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (12)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ބަޣާވާތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެބައިމީހުންގެ ކިބައިގާ ހަތަރު ޝަރްޠެއް ހަމަވާނަމައެވެ. ޢަދުލުވެރި އިމާމަކާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުން. ބާރު ހުރި ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކު ހަތިޔާރާއިގެން ޙާކިމާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތުން. ޙާކިމާ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަނީ ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމުގައިނުވުން. އެބައިމީހުން ކިޔަމަންވާ ލީޑަރަކު އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ހުރުން. އިމާމް ނަވަވީ-ރަޙިމަހުﷲ- ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ޢިލްމުވެރިންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެސްފިންނާ، ސިޙުރުން ސަލާމަތް ވުމަށް ބޭސް ކުރާނެގޮތް (1)

ފުރަތަމަ: އެސްފިންނާ އަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެއިން ސަލާމަތް ވުމަށް ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބާ؟   އަލްޙާފިޡް އިބްނު ޙަޖަރު ރަޙިމަހު ﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. އެސްފިންނާގެ އަޞްލަކީ މީހަކު އެހެންމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރުވެރިކަމެއް ފެނި އެކަމަށް މާބޮޑަށް ޙަސަދަވެރިވެ، އޭނާގެ ނުބައި ހިތް އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ފޯރުވުމެވެ. ނުވަތަ ފޯރުމެވެ. ޙަސަދަވެރިންގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސިޓީ ގައި ލަމްޕާޑް ގެ ކުރިމަގާއިމެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ: ޕެލެގްރިނީ

      މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ގައި ލަމްޕާޑް މަޑުކުރުމާއިމެދު ކުރިއަށް އޮތް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗް މެނުއަލް ޕެލެގްރިނީ ބުނެފިއެވެ. އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ތަރި އަދި ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިވަގުތު ލޯނެއްގެ ދަށުން ސިޓީއަށް ކުޅެމުންދަނީ، އެމެރިކާގެ ލީގު އަދި ނުފެށޭތީއެވެ. މިހާރު އޮތްގޮތުން މިފެށޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންތިޚާބުތައް އަދި އެފަދަ ނިޘާމުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެ ޙުކުމް

  ނޯޓް: މިއީ ސުރުޚީގައިވާ މައުޟޫޢާއި ބެހޭ ގޮތުން ބަޔަކު މީހުން ސަޢޫދީގެ ޢިލްމުވެރިންނާ ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަކާއި އޭގެ ޖަވާބު ދިވެހި ތަރްޖަމާ އެވެ.   ޑިމޮކްރަސީގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި ޕާލިމެންޓްގައި އިސްދައުރެއް އަދާ ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޑިމޮކްރަޓިކް ސަރުކާރެއްގެ މަގާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޑިމޮކްރަޓިކް ގޮތަކަށް އިންތިޚާބު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސިޙުރާއި، ޖިންނި އަވަލުން އަދި އެސްފިންނާގެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް

ސިޙުރާއި، ޖިންނި އަވަލުން އަދި އެސްފިންނާ ޖެހުމުން ބަލިމީހާގެ ކިބައިން ފެނިގެންދާ ބައެއް ކަހަލަ ޢަލާމާތްތައް ހުރެއެވެ. އެއީ ގިނަފަހަރަށް ވަރަށް އެއްގޮތް ވައްތަރުގެ ކަންތަކެވެ. ގިނަފަހަރަށް އެކަތި އަނެކައްޗަށް ވަކިކުރަންވެސް ދަތިވެއެވެ. މިހުރިހާ ކަންތަކެއް ބަލިމީހާގެ ކިބައިގާ ނުހުރެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ޢަލާމާތްތައް ފާޅުވާން ހުރެދާނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ އެހެން ކަމަކާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ركوع ގެ ފަހުގައި އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ. ތަރްޖަމާ ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބަރާހީމް ބާބުލް އާވާލީ(رحمه الله)

ތިންވަނަބައި… ކުރީގެބައި ކިޔުއްވުމަށް…. ދެވަނަ دليل علامة جلال الدين السيوطي އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތް الجامع الصغير جلد 2 ص 91 ގައި  މިފަދައިން حديث ގެންނަވައެވެ. كان إذا قام في الصلوات قبض على شماله بيمينه (طب) عن وائل بن حجر. މާނަ:- އެކަލޭގެފާނު ( رسول الله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (11)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

21 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ…../   ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….. /    އެއަށްފަހުގައި ބަޔާން ކުރައްވަނީ ޚަބަރު ތަޙްގީގް ކުރުމުގެ ޙިކްމަތެވެ. (أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) މާނައަކީ: ޚަބަރުގެ ތެދުދޮގު ބަލާ ތަޙްގީގް ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި ސަބަބަކީ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައި ބަޔެއްގެ ބޮލުގައި ދޮގު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލްމައިސިރު

ސޫރަތުލް މާއިދާގެ 90 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) މާނައަކީ: “އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ.ހަމަކަށަވަރުން ރާ އާއި،މައިސިރު(ނަޞީބުގެ ކުޅިވަރުތައް)، އާއި އަޅުކަންކުރަން ހަދާފައި ހުންނަ ހިލަތަކާއި،ނަޞީބުހުރިގޮތް ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ ދުނިދަނޑިތަކާއި،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސޫރަތުލް އިޚްލާޞްޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ސޫރަތުލް އިޚްލާޞް ގެ މާތް ކަމާއި ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވެއެވެ. عَنْ قَتَادَةَ بْنُ النُّعْمَانِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ مِنْ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަމާދުގައި އިތުރު ޙަރަކާތް ކުުރުން. ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ނަމާދުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ހަރަކާތެއްމެނުވީ ކުރުމަކީ މަކްރޫޙަވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަމާދުގައި ކުރެވޭ ޙަރަކާތްތައް ފަސް ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. 1- ވާޖިބު ޙަރަކާތްތައް. 2- ކޮށްގެން ނުވާނެ ނުވަތަ ކުރުން ޙަރާމް ވާ ޙަރަކާތްތައް. 3- ކުރުން މަކްރޫޙަ ވެގެންވާ ޙަރަކާތްތައް. 4- ކުރުން މުސްތަޙައްބު (އެދެވިގެންވާ) ޙަރަކާތްތައް. 5- ކުރުމާއި ނުކުރުން ހަމަހަމަ ޙަރަކާތްތައް. ކުރުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހެޔޮ ކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންތައް މަނާ ކުރުން ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އަށް އީމާންވެ، ﷲ ގެ މަގަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލާ، ނަޞޭޙަތްތެރިވެ، ހެޔޮކަންތަކާއި ތަގްވާވެރިވުމުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ވާގިވެރިވެ، ކެތްތިރިވުމަށާއި ޙައްގަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ވަޞިއްޔަތްކޮށް، މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ހެޔޮކަމުގެ ދަންމަރުފަތުރަން މަސައްކަތްކޮށް، ނުބައިކަންކަން މުޖްތަމަޢުން ފޮހެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މިއުއްމަތުގެ އެންމެ މާތް މަތިވެރި އެއް ޞިފަ އެވެ. އެހެން އުއްމަތް ތަކަށްވުރެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (10) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

19 ޑިސެމްބަރ 2014 ޢަގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…. އެހެންވީމާ މި ތަވްޙީދާ ޝިރުކުގެ ހަޤީޤަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަންޖެހޭނެ. މައްކާގެ މުޝްރިކުންނަށް، الله سبحانه وتعالى   قرآن ގައި ވަޙީ ކުރައްވަނީ: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ [1] ،ކަލޭގެފާނު ސުވާލު ކޮށްބަލާށޭ މައްކާގެ މުޝްރިކުންނާ، ކާކުހޭ ކަލޭ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަހަލްދީބް ފީމާ ސޭވް ވިޝަން ކޭމްޕް

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއާއި ފީމާ ސޭވް ވިޝަންއާއި އައި އައި އާރް އޯ އަަދި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އައި ކޭމްޕެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ، މިކޭމްޕް އޮންނާނީ 4 ޖެނުވަރީން ފެށިގެން 8 ޖެނުވަރީގެ ނިޔަލަށެވެ.   މަހަލްދީބުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖަރ ޝިޔާޒް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިކޭމްޕްގައި ލޮލުގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (10)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

18 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ…./   ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔއްވުމަށް…. /    ޝައްކެއްނެތް ފާފަޔަކީ ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރިކަން ހުރި ، އިލާހުގެ ކޯފާ ހައްގުވާނެކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ﷲ އީ އޯގާވަންތަ ރަހުމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެ، އެހެންވެ އަޅުތަކުން ކުރެ އެބައިމީހުންގެ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވެވޭ މީހުނަށް ތައުބާގެ ދޮރު ހުޅުއްވަވާފައިވެއެވެ. ކިތަންމެ ފާފައެއް ކުރިއަސް، ކޮންމެ ގޮތަކަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނަމާދު ކުރާގޮތް( صلوا كما رأيتموني أصلي) ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. “ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު ކުރައްވާތީ ދުށްގޮތައް ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު ޢާއިމު ކުރާށެވެ..” އެހެންކަމުން އެކަލޭގެ ފާނު ނަމާދު ކުރެއްވި ގޮތް ކުރުގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްލެވޭތޯ ބަލައިލާނަމެވެ. މާތް ﷲ މިއަޅާ އަށް ތައުފީގް ދެއްވާށި. އާމީން. ފުރަތަމަކަމަކަށް: ގިބްލަ އަށް ކުރިމަތިލުން –        ފަރްޟު ނަމާދެއްނަމަވެސް އަދި ސުންނަތް ނަމާދެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ركوع ގެ ފަހުގައި އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ. ތަރްޖަމާ ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބަރާހީމް ބާބުލް އާވާލީ(رحمه الله)

2 ވަނަ ބައި /    ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….  /    ފުރަތަމަ دليل (( عَنْ عَلْقَمَة بن وَائلٍ عَن اَبِيه قَالَ رَاَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَاكَانَ قَائِمًافِى الصَّلواة قَبَضَ يَمِيْنَهُ عَلى شِمَالِهِ )) سُنَنُ نسَائى ج ص 9 މާނައީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތިބާގެ ކަޅުބޫޓް

  އެއްދުވަހަކު މީހަކު ޖާފަރު ޞާދިޤު ނަމަކަށް ކިޔާ އިމާމެއްގެ އަރިއަހަށް ޒިޔަރަތެއް ކުރިއެވެ. އެމީހާ އިމާމް ޖާފަރު ޞާދިގުގެ އަރިއަހަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއިރު އަރައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ބޫޓަކަށެވެ. އެތަން ފެނިފަ އިމާމް ޖާފަރު ޞާދިޤު އެމީހާ އާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ” އޭ ބަލަ ކޮއެފުޅާ ! ކަލޭ ކަޅުކުލައިގެ ބޫޓަކަށް އަރާފަތިހުރީ ކީއްވެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ركوع ގެ ފަހުގައި އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ. ތަރްޖަމާ ޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބަރާހީމް ބާބުލް އާވަލީ(رحمه الله)

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًايُوَافِى نِعْمَة وَيُعَافِى مَزِيْدَهُ وَالصَّلواة وَالسَّلامُ عَلى مَنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ  اَمَّابَعْد!   ތަރުޖަމާގެ މުޤައްދިމާ ركوع ގެ ފަހުގައި އަތްބޭއްވުން ނުވަތަ ބާއްވާށެވެ.   މިއީ ޢަރަބީންނާއި ޢަޖަމީންގެ ޝައިޚް  علامة السيد أبو محمد بديع الد ين شاه الراشدى عفى الله عنه...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (9) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

12 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔެއްވުމަށް….. / ޢިރާޤު ހަނގުރާމައިގައި رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ ޤަބުރުފުޅު އޮތްތަނުން (އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮޓަރިކޮޅުން) ތެރެއިން ނެގުނުސިޓީތައް މުޞީބާތްތަކުން ސަލާމާތްވުމަށް އެދި އެހަނގުރާމައިގައި ކާމިޔާބު ދެއްވުން އެދި އެކަލޭގެފާނަށް ދަންނަވާފައިހުރި ދެންނެވުންތައް. رسول الله صلى الله عليه وسلم އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުފަހުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުޢާ ކުރުމަށްފަހު، އެދެއަތް މޫނުގައި ފިރުމާލަން ޖެހޭތަ؟ތަރުޖަމާ ޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް ދާޥޫދު

ا لحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله ތިރީގައި މިނަކަލު ކޮށްލަނީ ދުޢާ ކުރުމަށް ދެއަތް އުފުލައިފިނަމަ، އެދެއަތް މޫނުގައި ފިރުމާލުމާމެދު ކުޑަ ތަޙްޤީޤެކެވެ. الجنة الدئمة للبحوث العلمية والإفتاح ގެ ފަތުވާ: (މިއީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢިލްމީ ބަޙުޘްތަކާއި ފަތުވާ ތަކާއިބެހޭ ޢިލްމުވެރިންގެ ކޮމެޓީއެވެ.) މި މައްސަލަޔާއި ބެހޭގޮތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމު އުވާލައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމުތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އުވާލައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމުތައް އުވާލާކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން އެބޭފުޅުންނަށް އެންގީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ގުޅުއްވާފަ މަގާމުތައް އުވާލިކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާފައިވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުކުރު ޚުތުބާ 19 ޑިސެމްބަރު 2014

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ 19 ޑިސެމްބަރ 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކިޔުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ ” ފާފަތަކާ ދުރުހެލި ވުމުގެ މުހިންމުކަން” މި މައުޟޫގެ މައްޗަށެވެ. ޙަސައިން ތަޥްފީޤު ޢަބުއްރަޙްމާން ލިޔުއްވާފައިވާ މި ޚުތުބާ ނިންމާލައްވަފައިވަނީ ޒިނޭކުރުމުގެ ނުބައިކަމަށް އަލިއަޅުވާލަމުންނެވެ. މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޒަމްގައި މާދަމާ ޚުތުބާ ވިދާޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމިސްކިތުގެ އިމާމް އައްޝައިޚް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (9)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

17 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ… މި ސޫރަތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ދެވަނަ އަދަބު: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْ‌فَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُ‌وا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ‌ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُ‌ونَ) މާތް ﷲ އާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަމުރުފުޅުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الــــزكـــــاة ( ޒަކާތް)

  الــــزكـــــاة لغوى މާނަ، އިތުރުވެ ގިނަ ވުން، ޠާހިރުވުން، އިޞްލާޙްވުން ވެސް މީ މިލަފްޒުގެ ލުޣާވީ މާނައެވެ. اصطلاحي މާނަ، ޚާއްޞާބާވަތްތަކެއްގެ މުދަލަށް ވަކި މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން އެ މުދަލުގައި ނިޞާބު ހަމަވާނަމަ ވަކި ބަޔަކަށް ދިނުމަށް ނެރެވޭ ކަނޑައެޅިގެންވާ މިންވަރެވެ. الدليل من القرآن =وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޠަހާރަތު

ލުޣަވީ (ބަހުގެ) މާނަ: ސާފު ޠާހިރުކަމެވެ. އިޞްތިލާޙީމާނަ: ނަމާދު ކުރުން މާނާ ކުރަނިވި ނަޖިހަކުން ނުވަތަ ޙަދަސްވެރިވުމުން، ފެން ނުވަތަ ފެނުގެ ޙުކުމް ހިނގާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ދުރުވެގަތުމެވެ. ޠަހާރަތު ބެހޭ ދެބައި: މާނަވީ ޠަހާރަތު އަދި ހިއްސީ ޠަހާރަތު. މާނަވީ ޠަހާރަތު: ފާފައައި ކުއްތަކުގެ ނުތާހިރުކަމުން ހިތް ސާފު ކުރުން. ހިއްސީ ޠަހާރަތު:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (8)ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު

9 ޑިސެމްބަރ,2014 އާގުޅޭ… / 19 – ކާމިޔާބު ލިބެނިވި ބަޔަކީ ތަގްވާވެރިން ކަމުގައިވުން. ސޫރަތުއް ނޫރުގެ 52 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَخْشَ اللَّـهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ  ) މާނައަކީ: ” އަދި اللَّه އާއި، އެކަލާނގެ رسول އާއަށް ކިޔަމަންވެ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބ. ދޮންނަފަރު ކައުންސިލް ބައި- އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި.

31 ޖެނުއަރީ 2014 ވާ ހޮނިހިރު ުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބ.ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް، 16 ޑިސެމްބަރ 2014 ވީ އަންގާރަދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެތުގައި ވަނީ ޝާއިރު ކޮށްފައެވެ. މިލިސްޓް ދިވެހި ރަސުކާރުގެ ވެބްސައިޓް ގައްޔާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އެބަސައިޓް ގައްޔާއި މި ބައި- އިލެްކޝަނަށް ނިސްބަތްވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

فطرة ގެ سنّة ތައް / وضوء

  فطرة ގެ سنّة ތައް: ޚިތާނުކުރުން: ފިރިހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ އޮމާ މަހުގެ މަތީން ލެވިފައިވާ ހަންކޮޅު ކަނޑައިލުން. އައުރަ ގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންވާ އިސްތަށިބޭލުމާއި ކިހިލިފަތް ދޮށުން އިސްތަށި އުފުރުން ނިޔަފަތި ކެނޑުމާއި މަތިސްމަސް ކުރުކުރުން ނުވަަތަ ބޭލުން ތުނބުޅި ދިގުކުރުން ބޮލުގެ އިސްތަށި ދިގުނަމަ އެ އިސްތައްޓަށް މާތްކޮށް ހިތުން ބޮލުގަޔާއި ތުނބުޅިގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަދީޘް

ޙަދީޘް ޤަބޫލުވުމާއި ޤަބޫލުނުކޮށް ރައްދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދެބައަކަށް ޙަދީޘް ބެހިފައިވެއެވެ. الْحَدِيْثُ الْمَقْبُوْلُ : ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙަދީޘުތައް މަޤްބޫލު ޙަދީޘު ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙަދީޘުގެ ތަފާތު ދަރަޖަތަކަށް ބަލައި، މައިގަނޑު ދެބަޔަކަށް މިފަދަ ޙަދީޘުތައް ބެހިގެންވެއެވެ. الصَّحِيْحُ (ޞައްޙަ) ޙަދީޘާއި الْحَسَنُ (ރަނގަޅު) ހަދީޘެވެ.  الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ ޞައްޙަ ޙަދީޘު ޞައްޙަ ޙަދީޘުގެ ތަޢުރީފު:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

البيع ( ވިޔަފާރި )

البيع لغوى މާނަ، އެއްޗެއް އެއްޗަކާއި ބަދަލު ކުރުމެވެ. اصطلاحي މާނަ، ރިބާގެ މުޢާމަލާތެއް ނުހިމެނޭ ފަދައިން މާލީ ބަދަލަކާއިއެކު އަގެއްހުރި މުދަލެއް އަނެކާއަށް ދާއިމަށް މިލްކު ކޮށްދިނުމެވެ.   حكم ހުއްދައެވެ. الدليل من القرآن =  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الدليل من السنة = إنّمَا البَيعُ عَنْ تَرَاض...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الصلاة ( ނަމާދު)

لغوى (ބަހުގެ) މާނަ  ދުޢާ އެވެ. استلاحى: މާނަ:  ވަކި ޚައްޞަ ޢަމަލުތަކަކާއި ވަކި ޚާއްޞަ ބަސްތަކަކާއެކު، ވަކި ޚައްޞަ ސަރުތު ތަކަކާއި ރުކުން ތަކެއްގެ މައްޗައް ބިނާވެގެންވާ ތަކްބީރަކުން ފެށޭ ސަލާމަކުން ނިމޭ އަޅުކަމެކެވެ. އަހަމިއްޔަތު: ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم” މާނަ: ނަމާދެވެ. ނަމާދެވެ. އަދި ތިބާމެނގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ﷲ އާއި މަލާއިކަތުންވެސް ނަބިއްޔާގެމައްޗަށް ޞަލަވާތް ލައްވަތެ، ތިބާ މިއަދު ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވައިފީމުތަ؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَن صلَّى عليَّ حينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وحينَ يُمْسي عَشْرًا أدرَكَتْه شفاعتي يومَ القيامةِ މާނަ:ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم حديث ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހެނދުނު ވާހިނދު 10 ފަހަރު އަދި ހަވީރު ވާހިނދު 10 ފަހަރު ތިމަންކަލޭގެ ފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މަންމަގެ މަޤާމް އެނގި އިސްލާމިވި މަންމަ ( ޙަޤީޤީ ވާހަކަ) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ރަމީޒް

ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. އިސްލާމްވުމުގެކުރިން އޭނާގެ މަންމައާއިއެކު 18 އަހަރުވަންދެން އުޅުނެވެ. އެއަށްފަހު އެހެން ޤައުމަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. އަދި މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މިޒުވާނާއަށް އެތަނުން ރައްޓެހިންގެ ގޮތުގައި އެތައް މުސްލިމުންނެއް ލިބުނެވެ. މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މި ޒުވާނާގެ ރައްޓެހިންގެ އަޚްލާޤާއި އިސްލާމް ދީނުގެ ފުރިހަމަކަން އެމީހުންގެ ފަރާތުން ތަޖްރިބާ ކުރުމަށްފަހު މީނާ އަމިއްލައަށް އިސްލާމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބަންދު ސަލީމް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުަރަން ނިންމައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ މިވަގުތު ހަވާލްވެހުންނެވި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ބަންދު އިބްރާހިމް ސަލީމް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ.. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން، އެ ކޮމިޓީއަށް ބަންދު އިބުރަހިމް ސަލީމް ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ، އިބްރާޙިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ގިނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަސްހަދު އަލީ ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ސޮއިކޮށްފި

ފޮޓޯ maldivesoccer.com މާޒިޔާ އަށާއި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެވެސް މުޙިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ މިޑްފީލްޑަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) އަންނަ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ކުޅެންނިންމާ އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓުން ވަނީ އަސްހަދު އަލީ އެ ކްލަބުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ނިއު އިން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަލްޤިޔާސް د. محمد عياض عبد اللطيف

ހަތަރުވަނަ މަޞްދަރު: އަލްގިޔާސް ބަހުގެ ގޮތުން ގިޔާސްގެ މާނައަކީ މިންވަރުކުރުން ނުވަތަ އެއްވަރު ކުރުމެވެ. އުޞޫލުފިގްހުގައި ގިޔާސްގެ މާނައަކީ: މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމެއް އެހެން މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމާއި ޢިއްލަތުގެ ގޮތުން އެއްގޮތްވާތީވެ ގުޅުވާލުމެވެ. ނުވަތަ ކުރީމައްސަލަ އަށް ދިން ޙުކުމް ފަހު މައްސަލައަށްވެސް ދިނުމެވެ. އެއީ ދެމައްސަލައިގެވެސް ޢިއްލަތަކީ އެކައްޗަކަށްވީތީވެއެވެ. ޢިއްލަތުގެ މާނައަކީ: އެކަމަކާއިހުރެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރާއްޖެއިން އިސްލާމްދީނުގެ ދަޢުވަތު ލިބި އިޓަލީއަށްގޮސް އިސްލާމްވި މީހާގެ ޙަޤީޤަތް

  މިއީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު (رحمه الله) (އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ކިޔާ ނަން) ގެ ވާހަކައެވެ. ޢަބްދުއްރަޙްމާން (رحمه الله) އޭނާ އިސްލާމްވުމަށް ފަހު އޭނާއަށް ކުރިން ކިޔާ ނަން ނުކިއުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. 49 އަހަރު ޣާފިލު ކަމުގައި އުޅުމަށްފަހު އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތް ލިބުނު ގޮތުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ޢިބްރަތްތެރި ޙަޤީޤީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދަރިންގެ މެދުގައި ޖަމަލު ބެހުން ( ޙަޤީޤީ ވާހަކަ) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ރަމީޒް

މީހެއްގެ މަރުގެ ވަޤުތެވެ. މަރުވުމުގެ ކުރީން އޭނާގެ ވަސިއްޔަތް ލިޔުނެވެ. އޭގައިވަނީ ” އަހަރެންގެ 17 ޖަމަލު ވެއެވެ. އަދި އަހަރެންގެ 3 ދަރރީން ތިބެއެވެ. އަހަރެންގެ މި ޖަމަލުތައް މި ތިންދަރީންނަށް މިބުނާގޮތަށް ބަހާލަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު ދަރި އަށް ދެބަކުޅައެއްބައި،  މެދު ދަރިއަށް ތިންބައުކުޅަ އެއްބައި، އެންމެ ކުޑަ ދަރިއަށް ނުވަބައިކުޅައެއްބައެވެ. ”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދޫރައްކާތެރިކުރުން (2) އަބޫ އަރްބަޢު

9 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ.. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް…… ޣީބަ ޙަރާމް ކުރެއްވިކަމަށް ދޭހަވާ ސުންނަތުގެ ދަލީލުތައް: ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). މާނައަކީ: “ތިޔަބައިމީހުންގެ ލެޔާއި މުދަލާއި އަބުރަކީ ޙުރްމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖެވެރިކަން ވަނީ މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގައެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު /   ﷲ އާއި ރަސޫލާގެ މައްޗަށްވާ ޙައްގު ތަކަށްފަހުގައި އަޅާގެ މައްޗަށް އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ ޙައްގަކީ މައިންބަފައިން ގެ މައްޗަށްވާ ޙައްގުތަކެވެ. އެހެންކަމުން އެދެމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތާ އިޙްސާންތެރި ވުމަށް އިސްލާމްދީން ވަނީ ނުހަނު ބާރު އަޅުއްވާފައެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (وقضى ربك ألا...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަހަރުމެންނަކީ އަބަދުވެސް ޑިއުޓީގައި ތިބޭބައެއް( ޙަޤީޤީ ވާހަކަ) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ރަމީޒް

    އަލަށް ޔޫރަޕްގެ އެއަރ ލައިނެއް ދަތުރު ފެށިއިރު އޭގެން ދަތުރުކުރި މުސްލިމެކެވެ. ބޯޓު ނައްޓައިލައިގެން މާގިނައިރުތަކެއްނުވެ އެ ބޯޓުގެ އެއަރ ހޮސްޓެސް އެމީހާ އަށް ބުއިމެއް ގެނެސް ދިނެވެ. އެއީ ރާ ތައްޓެއްކަން އެމުސްލިމް މީހާއަށް އެންގުމުން ރިވެތި އަޚްލާޤުގައި އެ ދަށި ބޭނުން ނޫންކަމުގައި ބުންޏެވެ. އެއަރ ހޮސްޓެސްއަކަށް ހުރި ކުއްޖާއަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (8) ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު

30 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ / ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް މީގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންތައްތައް އެބަހުރިކަންނޭގެ، ބައެއް މައިންބަފައިން ކުޑަކުދިންނަށް ނުވަތަ ދަރީންނަށް ކާން އިށީންނައިރުގައި ދަސްކޮށްދޭއެއްޗެއް، ކާންފެށުމުގެ ކުރިން ޙަސަނާ ހުސެއިނާ ދެބޭކަލުންނަށް ކައްޓާ ހަވާލު. ކޮބައިތޯ ޙަސަނާއި ޙުސެއިނާ ދެބޭކަލުން؟ ޝައްކެއްނެތް ދެ ޞަޙާބީން، رسول الله صلى الله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބައްޕަ ނެތް ކުދިން

ސުވާލު:އިސްލާމްދީނުގައި އޯގަން ޑޮނޭޝަންގެ ހުކުމަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ މިސާލަކަށް ބޭރުގައުމު ތަކުގައި ހަދާހެން މަރުވުމުގެ ކުރިން ތިމަންނާ މަރުވުމަށް ފަހު ތިމަންނަގެ ގުނަވަންތައް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިދާނެތޯ؟ މިކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ހަދިޔާ ކުރާ ގުނަވަން ލިބޭ މީހާގެ ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއްވޭތޯ.. މިސާލަކަށް އެގުނަވަން ލިބެނީ މުސްލިމަކަށް ވުން ވާޖިބުތޯ ނޫންތޯ…...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ގުނަވަން ހަދިޔާކުރުން

ސުވާލު:އިސްލާމްދީނުގައި އޯގަން ޑޮނޭޝަންގެ ހުކުމަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ މިސާލަކަށް ބޭރުގައުމު ތަކުގައި ހަދާހެން މަރުވުމުގެ ކުރިން ތިމަންނާ މަރުވުމަށް ފަހު ތިމަންނަގެ ގުނަވަންތައް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިދާނެތޯ؟ މިކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ހަދިޔާ ކުރާ ގުނަވަން ލިބޭ މީހާގެ ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއްވޭތޯ.. މިސާލަކަށް އެގުނަވަން ލިބެނީ މުސްލިމަކަށް ވުން ވާޖިބުތޯ ނޫންތޯ…...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހަރުފަޔާ ހުރެ ވަޅުނުލެވުނު ގަވަރްނަރުގެ ވާހަކަ

ﷲ سبحانه وتعالى ވެރިކަމާއި ބާރުވެރިކަން ހަވާލު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ބެއެކެވެ. އަދި އެ ބޮޑު ޒިންމާ އެމީހުނަށް ފުރިހަމައަށް އަދާ ނުކުރެވިއްނަމަ އެކަމުގެ ޖޒާވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ދެދުނިޔޭގަވެސްމެއެވެ. ނުހަނު ބުރަ އަދި އެތައްބައެއްގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި އެތައްކަމެއް ބޮލުގައި އަޅަންޖެހެއެވެ. ޝައިޚަކު ދަރުސްއެއްގައި ކިޔައިދިނެވެ. އިސްތަންބުލްގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ވައިގެ ތެތްކަމުން ފެން އުފައްދާ 100 މެޝިން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޝެންޒެން ސިޓީގެ ޔޫ ހޯމް ބްރޭންޑްގެ ވައިގެ ތެތްކަން ބޭނުންކޮށްގެން ފެން އުފައްދާ 100 މެޝިނެއް ޗައިނާގެ ނެންގް (އެފް.އެން.ޑީ) ކުންފުނިން ދިވެހި ރެޑް ކޮރެސެންޓަށް ރަސްމީ ގޮތުން ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޗީޕް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ މާރކް ޒިން އެވެ. ދިވެހި ރެޑް ކްރެންސެންޓްގެ ފަރާތުން މިމެޝިންތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވީ މިޖަމާއަތުގެ އަމީންއާއްމު އަބްދުލް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

صلاة الضحى (ޟުޙާ ނަމާދު)

ޟުޙާ ނަމާދަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ކުރެއްވިކަމަށް ޘާބިތުވާ ނަމާދެކެވެ. ޢާއިޝާ-ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ- ގެ ކިބައިން ރިވާ ވެގެންވެއެވެ. (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ) މާނައަކީ: ” ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޟުޙާ ނަމާދުގެ ހަތަރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ހުކުރު ވަގުތު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޙުކުމް

ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބު ނުވާ މީހުން ހުކުރު ވަގުތުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: ހުކުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވުމާއި އެކު، ނަމާދު ކޮށް އަވަދިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ގަނެވިއްކާ ހެދުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ސޫރަތުލް ޖުމުޢާގެ 9 ވަނަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަށްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާ އާއި އެކު ގުޅުން ބޭއްވޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

އަޅުގަނޑުގެޓީޗަރަކު ބުނީ އިންޓަރކޯސް ނުކުރަންޏާ ޒިނޭއަކަށް ނުވާނެއޯ. އެއީތެދެއްތޯ؟ ދެން އަޅުގަނޑުގެ ބޯއީ ފްރެންޑެއްހުރެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށްމެރީކުރެވޭނީ ކިޔަވާނިމިގެން، ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ތައުބާވާނީކިހިނެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: ހިލޭ އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިން ރައްޓެހިވެ ގައިގޯޅިވެ ތަންތަނުގައި އެކަހެރިވެ އުޅުމަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބިކުރުވެރިނޫން އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ހުތުރުކަމަކީތޯއެވެ؟

  ނުބީހެންޏާ ކަނޑާހަމައޭ ބުނާ ބީދައިން، ޒިނޭ ކުރިޔަސް، ކައިވެނި ނުކުރާނަމަ މީސްތަކުންނަށް ވަރިހަމަވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ބިކުރުވެރިންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم އިރުޝާދުކުރައްވައި، ހަދީޘްކުރައްވާފައިވާކަން ދަންނަމުއެވެ. އެހެނަސް އެކަލޭގެފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ހާމަވެގެންދަނީ، ބިކުރުވެރިނޫން އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއްކަމެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އަންހެނުން މަޙްރަމަކާ ނުލާ ދަތުރު ކުރުން

ސުވާލު 1 : ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް ނުވަތަ އެނޫން ދަތުރެއްވިޔަސް މަޙްރަމް ފިރިހެނަކާއި ނުލައި އަންހެނަކަށް ދަތުރު ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟ ޝޭޚު ބިންބާޒް ރަޙިމަހުﷲގެ ފަތުވާއެއް އަޅުގަނޑު ދެކުނީމެވެ. ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން މަޙުރަމަކާއިނުލައި ވަރަށް ގިނަ ގުރޫޕްތަކުން އަންހެނުން އެކަނިމާއެކަނި ޙައްޖަށާއި ޢުމްރާއަށް ގެންދެއެވެ. ވީމާ ތަފްސީލު ދިރާސީ ޖަވާބެއް އެރުވުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަވްޙީދު

ތަވްޙީދުގެ މާނައަކީ: ﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ. ނުވަތަ ﷲ ގެ އުލޫހިއްޔަތުގައްޔާއި ރުބޫބިއްޔަތުގައި އަދި އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގައްޔާއި ޞިފަފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިޔަކު ނުވާ ކަން ތެދުހިތުން ގަބޫލު ކުރުމެވެ. އުލޫހިއްޔަތޭ ބުނެވުނު ބަހުގެ މާނައަކީ: ﷲ މެނުވީ ޙައްގުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ ފަރާތެއް ނުވާކަން ގަބޫލު ކުރުމެވެ. އަދި މުޙައްމަދު-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- އަކީ އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ އަދި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޙައިޟުގެ ލެއިން ޠާހިރުވުމަކީ ކޮބައިކަން

ޙައިޟުގެ ލެއިން ތާހިރު ވުމަށްފަހު ޖިމާޢުވުމަށްހުލޭފެނިއްޖެނަމަހަދާނީކިހިނެއް؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ނަމާދު ކުރުމުންނާއި ރޯދަ ހިފުމުން އަދި ޖިމާޢު ވުމުން ދުރުހެލިވާން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އެވެ. ޙައިޟުގެ ޢަލާމާތްތައް އަންހެންވެރިންނަށް އޮޅިގެން ނުވާނެއެވެ. ކުލައިގެ ގޮތުން އެއީ ކަޅުރަތް ކުލައިގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢުޘްމާން ބިން ޢައްފާންގެ ލަދުވެތިކަން

عثمان بن عفانދެކެ ملائكةބޭކަލުން ލަދު ގަންނަވާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ދެއްވަފާނަންތޯ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (مر بي عثمان وعندي ملك من الملائكة فقال شهيد يقتله...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ގޮތް

  އަޅުގަޑުމެންގެ ޢުމުރުން މިވީހާ ދުވަހަކު ޢީދު ނަމާދު ކުރަމުން އައީ މިސްކިތުގައެވެ. ނަމަވެސް، ދާދި ފަހުން ރާއްޖެ އިސްލާމް އިން ފެނުނު ފަތުވާ އެއްގައި ވާ ގޮތުން މިސްކިތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަކީ ބިދުޢަ އެކެވެ. މިޔޮށް ހުރިހާ ދުވަހު އަޅުގަޑުމެން ކޮށްފައިވާ ޢީދު ނަމާދުތައް ފެނަށް ދިޔައީތޯއެވެ؟ މީގެ ކުރިން މިވާހަކަތައް މިގޮތަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދޫރައްކާތެރިކުރުން އަބޫ އަރްބަޢު

މިމައްސަލައަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ މީސްތަކުންނަށް އެކަމުގައި ހުރި ނުބައިކަން އެނގިފައިނުވާ ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. ވުމާއިއެކު، މިކަމުގެ މައްޗަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެނުލާ ހުރުމަކީ ފާފަވެރިވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ހީވެގެން ކުރިޔަށް ދެވޭތޯ ގަސްތުކުރީމެވެ. ވަބިﷲ އައްތައުފީގް. ޝައްކެތްނެތް ގޮތުގައި މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ގިނަގުނައެވެ. ގުނާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ނުނުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކައް ފެން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތރް ފަށައިފި.

ފޮޓޯ: އޯޓިސަމް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްއޯޓިޒަމް  އެސޯސިއޭޝަން އާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ސަޕޯޓް ގްރޫޕް “ދަރިންނަށްޓަކައި އަހަރުމެން” ގުޅިގެން މިއަދު (9 ޑިސެމްބަރ) ހެދުނު އެގާރަ ޖެހިއިރު ވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައެވެ. އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑީރެކްޓަރ އިފްހާމް ހުސައިން ވިދާޅުވީ،ހެދުނު އެގާރައިން ފެށީގެން މިރޭ އަށެއް ޖަހަންދެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މުލްކު ސޫރަތުގެ މާތްކަން ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠިފު

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠިފު /   އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (إِنَّ سُوْرَةً مِّنَ القُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) މާނައަކީ: “ހަމަކަށަވަރުން ގުރްއާނުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުން

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް- ރަޙިމަހު ﷲ- އާއި ސުވާލު ކުރެވުމުން ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ތިޔަ މައްސަލާގައި ތިން ކަމަކަށް ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ: ލޭދެވެނީ ކާކަށްތޯ؟ ދެވަނަ ކަމަކީ: ލޭ ނެގެނީ ކާކުގެ ހަށިގަނޑަކުންތޯ؟ ތިންވަނަކަމަކީ: ލޭ ދެވެނީ ކާކުގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (7)

6 ޑިސެމްބަރު 2014 އާގުޅޭ… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ޑރ. ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު. /   12 .ނަޞޭޙަތުގެ އަޑުއިވުމުން ތަގްވާވެރިންނަށް ފައިދާ ކުރެއެވެ. އަދި ﷲ ގެ އާޔަތްތަކާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރު ކުރެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެބައިމީޙުންނަށް ހިދާޔަތް ލިބެއެވެ. ސޫރަތުލް މާއިދާގެ 46 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފެނަށް ދަތިވާ ހިނދު ވާރޭވެހުން އެދިގެން ކުރާ ދުޢާ

  اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ މާނަ: ހައްދަވައިގެންގުޅުއްވާ އިލާހެވެ. އިބަ ﷲ މެނުވީ ޙައްގުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކުނުވެއެވެ. އިބަ އިލާހީ ފުދުންތެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ. ފަގީރުބަޔަކީ އަޅެމެންނީމެވެ. އަޅަމެންގެ މައްޗަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތައް

ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތައް /   ދުޢާ ކުރާމީހާ އަކީ ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަކަން ގަބޫލުކޮށްގެން ހުރިމީހަކު ކަމުގައިވުން. ސަބަބަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުމުގެ ޝަރްޠުތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅާ ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުން ހިމެނިގެންވެއެވެ. އަދި ކުށްފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެގެން ހުރުން ހިމެނެއެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝާރީޢާތުގެ މަސްދަރުތައް (7)

26 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ،… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… އިޖްތިހާދު ކުރުމާއި ތަގްލީދު ކުރުން އިޖްތިހާދުކުރުމަކީ: އިސްތިންބާޠު ކޮށްގެން މައްސަލައެއްގެ ޝަރްޢީ ޙުކުމް ހޯދުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިއީ އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށް ކިފާޔަތުގެ ފަރްޟެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަންކުރާނެ އިތުރުބަޔަކު ނެތިއްޖެނަމަ ތިބިބައެއްގެ މައްޗަށް ޢައިނިއްޔަ ފަރްޟެކެވެ. އިޖްތިހާދު ކުރެވޭނީ އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ދެނެގަންނާނެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (6)

2 ޑިސެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ޑރ. ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / ހެޔޮކަންތަކަށް މަގުހުޅުވި ރިޒްގު ތަނަވަސްވާ ކަމަކަށްވުން. ސޫރަތުލް އަޢްރާފްގެ 96 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَ‌ىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَ‌كَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْ‌ضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މައްޔިތާ އަށް ޓަކައި ކޮށްދޭންވީ ކަންތައްތައް

ޑރ.މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު /   މައްޔިތާ މަރުވުމަށްފަހުގައި އޭނާއަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް ޓަކައި ކޮށްދެވޭ ހެޔޮ ދުޢާ، ޞަދަގާތް އަދި އޭނާގެ މަތިންވެވޭ ޙައްޖު ހިމެނިގެންވެއެވެ. މައްޔިތާ އަށް ކޮށްދޭހެޔޮ ދުޢާގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމުގެ ދަލީލަކީ ކީރިތި ގުރްއާނުގެ ޙަޝްރު ސޫރަތުގެ 10 ވަނަ އާޔަތެވެ. މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަފަރާތްތަކުގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް އެމް އޭ ޕީ ޑީން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު ” ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން” ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.  މިހިނގާލުމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ޚާއްޞަ ޓީޝާޓެއްވެސް ވަނީ އެމް އޭ ޕީ ޑީން ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ ފަރުދީ ފެންވަރުގައިވެސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

4 އަހަރު ވަންދެން މަންމަގެ ބަނޑުގައި

އަންހެނަކު ބަލިވެ އިންނަ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބައި ކަމާއި މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުތަކެއް އުފެދިފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އިމާމް މާލިކް- ރަޙިމަހުﷲ- ގެ އެއް ރައުޔަކީ ބަލިވެ އިނުމުގެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ހަތަރު އަހަރެވެ. އަދި މިއީ އިމާމް ޝާފިޢީގެ ވެސް ރައުޔެވެ. އަދި ޙަންބަލީ މަޛްހަބުގެވެސް އެއް ރައުޔެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު (5)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް . / ކުރީގެ ކިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… / ތަގްވާގެ މޭވާ ﷲ ގެ ލޯބި ޙާޞިލްވުން. ސޫރަތުއް ތައުބާގެ 4 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِ‌كِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُ‌وا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިތުރު އަނބިންނާ އިނުމުގެ ޙިކުމަތް

  ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބަދުއްލަޠީފު. /   އޭ އުޚްތާއެވެ. ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި ފިރިމީހާ އަށް އަނިޔާވެރ ނުވާށެވެ. ފިރިހެނަކަށް ހަތަރު އަނބިން އެއްފަހަރާ ގެންގުޅުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމަށް އިންކާރު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތެވެ. ކީރިތި ގުރްއާނުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެމަފިރިންގެ ޙައްޤުތައް (2)

16 ނޮވެމްބަރ 2014 ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް….. الشيخ عبد الهادي حسين / ނަފަޤާ (ޚަރަދު) ފިރިމީހާގެ މައްޗަށްވާ އަނބިމީހާގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއް ހައްޤަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދެވެ.   މާތް ﷲ ކީރިތި ޤްރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާނީ: ﴿الرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންސުއަރެން(2)

17 ނޮވެމްބަރ 2014 އާ ގުޅޭ… އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ހާދީ. / އައްތައުމީނުއް ތަކާފުލީގެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުން.  ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ހަމަކަށަވަރުން ތައުމީނުއް ތަކާފުލީގައި އޭގެ މުދަލަކީ މުސްތަޤިއްލު ފަންޑު ފޮށްޓަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަދި އެއީ ފަންޑުފޮށި ބަލަހައްޓާ ކުންފުނީގެ މިލްކެއް ނޫނެވެ. މި ނިޒާމުގައި ކުންފުނީގެ ދައުރަކީ އިދާރީ ދައުރެކެވެ. އިދާރީގޮތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ތަޥައްކަލް ކުރުން ( ޙަޤީޤީ ވާހަކަ )

ތަރްޖަމާ ކުރީ : އިބްރާހީމް ރަމީޒް.   ﷲއަށް ތަވައްކަލް ކުރެވޭނީ އަޅާ ފުރިހަމައަށް ﷲ އަށް އިތުބާރު ކޮށްގެނެވެ. ދިރި އުޅުމުގައި ހިތާމައާ ކުރިމަތި ލާންޖެހެއެވެ. އެއީ ދިރި އުޅުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. އަހަރުމެނަށް އެއީ ހިތާމަވެރި އަނދިރި ދުވަސްތަކެއް ނުވަތަ ކެމެއް ކަމުގައި ހީވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ﷲ سبحانه...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (7)

16 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުްވުމަށް…. އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމު.  / مريم عيه السلام ވިދާޅުވީ ކީކެ؟ ﷲ އަށްޓަކައި ތިމަންނާ މިހިރީ ނަދުރުބުނެގެންނޭ އެއްވެސްމީހަކާ ވާހަކަނުދަށްކަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަދުރު ބުނެވިދާނެ، الله سبحانه وتعالى އަށްޓަކައި ތިމަންނާ ރޯދައެއް ހިފާނަމެ. ނުވަތަ ނަމާދެއް ކުރާނަމެ، ނުވަތަ ޞަދަޤާތެއް ކުރާނަމެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބާރގަރ ކިންގް ގައި މީހަކު 100,000ޑޮލަރު ބާއްވާފަ ގޮއްސި

  ބާރގަރ ކިންގް ގައި ވޮލެޓް، ދަބަސް، ފޯން، ލެޕްޓޮޕް އަދި ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި މީހުން ހަނދާން ނެތި ބާއްވާފައި ދިއުމަކީ ޢާންމު ކަމެއްކަމުގައި އެތަނުގެ މެނޭޖަރ ވިދާޅުވިއެވެ. “ދަބަސް ހުޅުވާލީމަ އަހަރެން ޝޮކެއްޖެހުނީ ބައިވަރު ޑޮލަރުތަކެއް ރަބަރު ބޭންޑަތުން ބަނދެފައި އޮތް، ދެން އަހަރެން އަވަހަށް ޕޮލިހަށް ގުޅީ” އެ ދަބަސް ފެނުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު ( 4 )

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް . / ކުރީގެލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ތަގްވާގެ އަހައްމިއްޔަތު ތަވްޙީދުގެ ކަލިމަ އަށް ތަގްވާ އޭ ކިޔޭކަން. (لا إله إلا الله). ސޫރަތުލް ފަތްޙުގެ 26 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّـهُ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޓެކުހަކީ ޢަޒާބެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޓެކްސް ނެގުމަށް ރުހޭ އެކަކުވެސް ނެތޭބުނުމަކީ ކުށްބަހަކަށް ނުވާނެއެވެ.  އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސްތަކާއި ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ނަގާ އެކިއެކި ޓެކުހަކީ ކިތަންމެ ނުހުނަސް ނުދީ ނުވާނެއެއްޗެކެވެ. ވިޔަފާރި ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ނުވަތަ ދިރިއުޅުން ކުރިޔަށްގެންދަން ބޭނުންނަމަވެސް ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. މިކަމަށް އިހުމާލުވާފަރާތްތަށް ހާމަކޮށް އަދަބު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރޯޑް ޝޯ ” ރައްކާ ”

ޕޯސްޓަރ ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ) މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޓްރެފިކް ރޯޑްޝޯ ” ރައްކާ” ގެ ނަމުގައި އިވެންޓެއް މިމަހު 28 އަދި 29 ގައި ބޭއްވުމަށްވަނީހަމަޖެހިފައިއެވެ. ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ މި ހަރަކާތަކީ މަގުމަތީގެ ޤަވާޢިދު ތަކަށް ޢާންމުން ހޭލުން ތެރިކުރުމާއި މަގުމަތީގައި އެކްސިޑެންޓް ވީހާވެސްމަދުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ. ޕޮލިސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

މީޑީއާ އާއި އިސްލާމްދީން

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ދީނީ ފޯރަމް މިމަހުވެސް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައޫލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިދަރުސް އޮންނާނީ މާދަމާ 28 ނޮވެމްބަރ 2014 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8:50 ގަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ފަހަރު ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޝައިޚް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން

މޯލްޑީވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފިޒިކަލް ޑިސްއޭބަލްސް ( އެމް އޭ ޕީ ޑީ ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޑިސެމްބަރ 3 ވަނަ ދުވަހު ” އޮޕޯޗުނިޓީ ވޯރކް “( ފުރުޞަތުގެ ހިނގާލުން ) ނަމުގައި ހިނަގާލުމެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ހިނގާލުމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރާ އެކި އެކި އެން ޖީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދިވެހި މުޞްޙަފް

  ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ޚާއްޞަ މުޞްޙަފެއް މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު 14:00 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒް ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި މުޞްޙަފު ނެރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މި މުޞްޙަފުގެ ޚާއްޞަކަމާމެދު ސުވާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝާރީޢާތުގެ މްސްދަރުތައް (6)

    ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  /   ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ލިބެން ހުރި ދަލީލުތައް: މިއުއްމަތުގެ މީހުން ނުބައިކަމެއްގެ މައްޗަށް އިޖްމާޢުނުވާނެކަމަށް ދޭހަވާ އެތަށް ޙަދީޘެއްވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّ أُمَّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ) މާނައަކީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (5)

23 ނޮވެބަރ 214 އާގުޅޭ.. ކުރީގެލިޔުން ލިކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ..  ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  / ސުންނަތުގެ މައިގަނޑު ބޭނުން: ނަބަވީ ސުންނަތުގެ ދެބޭނުމެއްވެއެވެ. އެއީ: ގުރްއާނުގައިވާ އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްދިނުން، ގުރްއާނުގައި ނައްޞު އައިސްފައިނުވާ އެއްޗެއްގެ ޙުކުމް ބަޔާންކޮށްދިނުން. ގުރްއާނުގައިވާ އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގައި ބައިވަރު ގޮތްތަކެއްވެއެވެ. އެގޮތުން: ގުރްއާނުގައި މުޖްމަލްކޮށް އައިސްފައިވާ ޙުކުމެއް އިތުރަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (4)

9 ނޮވެމްބަރ އާގުޅޭ…… ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް… ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  / ދެވަނަ މަޞްދަރު: ނަބަވީ ސުންނަތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދެވަނަ މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ ސުންނަތެވެ. ބަހުގެ ގޮތުން ސުންނަތް ކިޔެނީ “ގޮތަށެވެ”. ރަސޫލުﷲ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (فمن رغب عن سنتي فليس مني)...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ކަން ނުވަންޏާ އިސްތިއުފާ

84 ރަސްކަލުން 93 ފަހަރު ރަސްކަން ކުރައްވާފއިވާ ރަސްކަންނިމި ދެން ފެށުނު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ވެރިންގެ ނިމުން އައި ގޮތް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާގައި ގިނަބަޔަކު އެކައްޗެއް ކިޔާފައި ނުވާތީ އެވާހަކަތައް ޢާންމު ނުކުރީއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެން ވެސް އިއްތިފާޤުވާ ކަންތައްތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް ލިޔެލާނަމެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނީ ރަސްކަމެކެވެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންޝުއަރެންސް (1)

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލް ހާދީ. / އައްތައުމީނުއް ތަކާފުލީ ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިސްލާމްދީން ލައްވާފައިވަނީ ފުރިހަމަ ކަމާއެކު އެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި އިންސާނާއަށް މުހުތާޖުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ދޫކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މާތް ﷲ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވަނީ (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ) [1] މާނައީ: ” އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (6)

7 ނޮވެމްބަރު 2014 އާ ގުޅޭ ކުރީގެ ބައި ވިދާޅުވުމަށް މި ލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… الشيخ آدم شميم / އެހެންވީމާ މިބިރުވެތިވުމާ، ތަޤުވާވެރިވުމާ، އުންމީދުކުރުމާ، އިތުބާރުކުރުމާ އިޢުތިމާދު ކުރުމާ މިފަދަ ކަންތައްތައް މުސްލިމުން ޖެހޭނެ ކިޔަވައި ދަސްކޮށް އޮޅުން ފިލުވައިފައި ބަހައްޓަން، އޭގެތެރޭގައި ޝިރުކާ ޝިރުކަށް ވަންނައެއްޗިއްސާ ނުވަންނަ އެއްޗިހި ވަކިކުރެވެން. އެހެންވީމާ! ޚާއްޞަކޮށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ދެމަފިރިންގެ ޙައްޤުތައް (1)

الشيخ عبد الهادي حسين / بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

الرقيىة الشرعية ގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމް ” މެތުރުން ” މިރޭ ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އިން ފަށަނީ. إن شاء الله

ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ  9:00 އިން “މެތުރުން” މިއީ “ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް” އާއި “ރޭޑިއޯ އެޓޯލް” ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދިފައިވާ ޝިރުކާއި ޚުރާފާތުގެ ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމުގައިވާ ސިޙުރު ހާހޫރައާއި، ފަންޑިތަވެރިކަމުގެ ދީނާއި ޚިލާފު ގޮތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތައްޔާރު ކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ފަންޑިތައިގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބު ތަކުގެ ތެރެއިން (2) މިސްކިތުގެ އަދަބުތައް

5ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ.. ކުރީގެބައި ކިޔުއްވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ… ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު. /   2. މިސްކިތުގެ އަދަބުތައް الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މިސްކިތަކީ ﷲ ގެ ގެކޮޅެވެ. ﷲ އަށް ލޯބިވާ މީހާ އެކަލާންގެ ގެކޮޅުތަކަށް ލޯބި ކުރާނެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަޙިމްގެ ގުޅުން: (3) 13 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢީޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. ކުރީގެ ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށް މިލިޔުމަށް ފިތާލައްވާ…..   ރަޙިމްގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ދެއްވާ ޘަވާބާއި ދަރުމަ: ރަޙިމްގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާފަރާތްތަކަށް ދުނިޔެ އާއި އާޚިރަތުގައި ދަރުމަ އާއި ޘަވާބު ދެއްވާނެ ކަން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެގޮތުންދުނިޔޭގައި ލިބޭ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި: ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތައް (2) 14 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ..

  ކުރީގެ ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށް މިލިޔުމްށްފިތާލައްވާ…… ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / ދެވަނަބަޔަކީ: ކަމެއްގެ ޙުކުމްބަޔާން ކުރުމުގައި ޞަރީޙަ ނައްޞެއް ގުރްއާނުންނާއި ސުންނަތުން އަދި ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖްމާޢިން އައިސްފައިނުވާ މައްސަލަތަކެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ގިޔާސް ކުރެވޭނެފަދަ އެހެންމައްސަލަ އެއް ފެންނަންނެތް މައްސަލަތަކެވެ. ނޫންނަމަ ސުންނަތުގައި އެކަމަކާއި ބެހޭގޮތުން ޙަދީޘް އެއް އައިސްފައިވާ އެހެންނަމަވެސް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އިސްތަށިތަކުގެ ޙުކުމް

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އިސްތަށިތައް ބެހިގެންވަނީ ތިންބަޔަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ: ޝަރުޢުގައި އެއިސްތަށި ބޭލުމަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އިސްތައްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުންގެ ތުނބުޅިބޭލުން އަދި ބުމަދެހުން ހިމެނެއެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތައް (1)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠިފު. / الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ކަންކަމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމަކީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތެކެވެ. އެކި އިންސާނުންގެ ޠަބީޢަތާއި ވިސްނުން ތަފާތެވެ. އެކި މީހުންނަށް ވިސްނެނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ދީނީ މައްސަލަ ތަކުގައި ދަންނަ ބޭކަލުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަޙިމްގެ ގުޅުން: (2)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފު / ރަޙިމްގެ ގުޅުމުގެ ބާވަތްތައް: ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަޑުމެންނަށް ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ރަޙިމް ގެ ދެބާވަތެއްވެއެވެ. ފުރަތަމައީ: ދީނުގެ ރަޙިމް، މީގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ މުސްލިމުންނާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) މާނައީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޤާނޫނީގޮތުން ނަމާދު ކުރުން.

ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި ނަމާދަކީ މުސްލިމަކަށް ވުމަށްފަހު އެންމެ އިސްކަމެއްދޭންޖޭ ފުރަތަމަ ރުކުނެވެ. އެއީ އޮފީސް ގަޑިކަމުގައިވިޔަސް ދަރި ގޮވައިގެން ސްކޫލް ދޮށަށްދާ ގަޑިކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ދަރިފުޅު ކުޅިވަރުކުޅެން ދަނޑަށް ގެންދާ ގަޑިކަމުގައިވިޔަސް ނަމާދު ނުކޮށް އިސްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނަފަދައިންނެވެ. “ނަމާދު ނުކުރާ މުސްލިމުން” ގިނަ ކަމީ މިކަމާމެދު ވިސްނާނުލާ ނުހުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ބިރުވެރި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް (1)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠިފް. /  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ބިނާވެގެންވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކްމަތްތެރި ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. ސަބަބަކީ އެޝަރީޢަތް ބާވާލެއްވި ފަރާތަކީ ޙަކީމްވަންތަ އިލާހުކަމަށްވާތީވެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ފައިދާއެއް ލިބެނިވި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވާލައްވައެވެ. އަދި އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ގެއްލުން ދެނިވި ކޮންމެ ކަމަކުނ ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވުމަށްވެސް ގޮވާލައްވައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމްދީނުގައި އިންސާނީ ޙައްގުތައް (2)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢީޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު. / ދެވަނައީ: އިންސާނާގެ ކަރާމާތްތެރިކަން: އިންސާނާގެ ކަރާމާތްތެރިކަން ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން: އަނެއް މުސްލިމާ އާއި ދިމާލަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޚާޠަބު ނުކުރުމަށާއި، އެމީހުން ނުރުހޭފަދަ ލަގަބު ތަކުން ގޮވާ ނޫޅުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. ސޫރަތުލް ޙުޖުރާތުގެ 11 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރޭއަޅުކަން ކުރުމާއި އެއްވަރަށް ދަރަޖަ ލިބެނިވި ޢަމަލުތައް:

  ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު / ޢިޝާ ނަމާދާއި ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުން. ކީރިތި رسول صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنمَّاَ قَامَ نِصْفُ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاَعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ) ރަވާހު އަބޫދާވޫދް. މާނައަކީ:...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރަޙިމްގެ ގުޅުން (1)

ރަޙިމް ގެ ގުޅުން: / ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފު /   ހަމަކަށަވަރުން މާތް ﷲ ވަނީ ރަޙިމް ގެ ގުޅުން ބޭއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތާ އިޙްސާންތެރިވުމަށް ނުހަނުބާރު އަޅުއްވައެވެ. އަދި ތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުންކެނޑުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައިން ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ- ވަނީ އިންޛާރު ދެއްވާފައެވެ. އެފަދަމީހުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (3)

  8ނޮވެމްބަރު 2014 އާ ގުޅޭ…… ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  /   ގުރްއާން ރައްކާ ކުރެއްވުން. /    ކީރިތި ގުރްއާނަށް އުނިއިތުރު ކުރުމާއި ގެއްލިގެން ދިޔުން ފަދަ ކަންތަކުން މާތް ﷲ ވަނީ އެފޮތް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ގުރްއާނުގައިވާ ޙުކުމްތައްވެސް ގެއްލިގެން ދިޔުމން މާތް ﷲ ވަނީ ރައްކާތެރި ކުރައްވާފައެވެ. ޙިޖްރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (2)

6 ނޮވެމްބަރ 2014 އާ ގުޅޭ…. ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު .  ←   ގުރްއާން ބާވާލެއްވުން: މައްކާގެ އަހްލުވެރިން ބުދަށް އަޅުކަންކުރާތީވެ އެކަމާ ހިތްޕުޅަށް ނުތަނަވަސްކަންލިބިވަޑައިގެން މީސްތަކުންނާއި ދުރުހެލިތަނެއްގައި ހުންނެވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- “ހިރާ” އޭ ކިޔުނު ފަރުބަދަ އެއްގެ ހޮހޮޅަ އަކަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ބޭނުންވާނެ ކާބޯތަކެތިވެސް އެތަނަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ (5)

الشيخ آدم شميم 3 ނޮވެމްބަރ 2014 އާޢި ގުޅޭ އާދެ! ޝިރުކުގެ ތަޢުރީފް، ޢިލްމުވެރިން އަހްލުއްސުންނަ ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ޢިލްމުވެރިންނާ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބަޔާން ކުރައްވާގޮތަކީ، ﷲ އާ ޝަރީކު ކުރުމުގެ މާނަޔަކީ ނުވަތަ ޝިރުކުގެ މާނަޔަކީ الله سبحانه وتعالى ގެ ރަސްކަންފުޅަށް އަދާކުރުމަށް އަމުރު ކުރެވިގެންވާ އަޅުކަންތައް، އެއިން އެއްވެސް އަޅުކަމެއް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރިޝްވަތު (2)

6 ޑެސެމްބަރ 2014 އާއި ގުޅޭ….. ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް.   އަދިވެސް ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ.(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدلوا بها إلى الحُكّام لتأكلوا فريقاً من أموال النّاس بالإثْمِ وأنْتُم تعلمون)، މާނައަކީ: “އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މުދާތައް، ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ކައި ނޫޅޭށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދެނެތިބެގެންމެ،...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ރިޝްވަތު (1)

ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރެއްވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތުހިމެނެއެވެ. ރިޝްވަތަކީ ފައިސާދިނުމަކާނުލާ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއްގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މަސްއޫލުވެރިންނަށް ދެވޭ އެއްޗަކަށް ކިޔޭނަމެކެވެ. ރިޝްވަތުދެވެނީ ޙައްގު ގޮތް ބާޠިލްކޮށް، ނުވަތަ ބާޠިލް އެއްޗެއް ޙައްގު އެއްޗެއްކަމުގައި ހެދުމަށް، ނުވަތަ މީހަކަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ކަމަށްވަނީނަމަ ޙަރާމްކަން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޞްދަރުތައް (1)

ޑރ، މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފު އިސްލާމްދީނުގެ ޢަގީދާ އާއި ޙުކުމްތައް އަދި މަގްޞަދުތައް ނެގިފައިވަނީ ދެ އަޞްލަކުންނެވެ. އެއީ ކީރިތި ގުރްއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ-ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ ސުންނަތެވެ. އެއީ، ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތައްވަނީ ރައްކާތެރި ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ދީނުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ޘާބިތުވާނީ އުޑުންބާވާލެއްވިފައިވާ މަޢުޞޫމް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބު ތަކުގެ ތެރެއިން (1)

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް .   1 – މެހްމާނުންނަށް ކަމޭ ހިތުން الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: މެހްމާނުންނަށް ކަމޭހިތާ، މެހްމާންދާރީ އަދާ ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަލްއިމާމް ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް- ރަޙިމަހުމަﷲ- ރިވާ ކުރެއްވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސަލާމަތް ވެވޭނީ!

ދުވަސްކޮޅަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ޢާންމުންނާއި ހަމައަށް އަންނަނީއެވެ. ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހު 6 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 20:45 ގައި ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމްގައެވެ. މިކަމުގެ އިތު މައުލޫމާތު ހޯދާލުމަށް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަދާލަތު ޕާޓިގެ އަމީން ޢާމް އިއާދު ޙަމީދު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ސާބިތުކަމާއެކު Can Do

  ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއާއި ކޭންޑޫ ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9 ޖަހާއިރު ލައިވް ޕްރޮގްރާމްއެއް ގެނެސްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރީޢާއިން ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރީންނަށް އެކުދީންނަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އަދި ޢާންމުންވެސް މިކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވިގެންދާނެއެވެ. ޗައިލްޑް އެޑްވޮކެސީ ނެޓްވަރކް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ ( 4 )

الشيخ آدم شميم   2 ނޮވެމަބަރު 2014 އާގުޅޭ… އާދެ! ޝައްކެއްނެތް ވަރަށް ގިނައިން ބަޔާން ކުރެވޭ ޝިރުކުގެ ނުރައްކައުތެރިކަމާ ބިރުވެރިކަން އެކަމަކު އެއީ ކިތެއްމެ ގިނައިން ބަޔާންކުރެވުނަސް، ފޫހިވާންޖެހޭ ނުވަތަ ފުދިގެން ވާވަރަށް ވުރެވެސް ނުރައްކައުތެރި ބިރުވެރި ކަމެއް. رسول الله صلى الله عليه وسلم ތައުޙީދުގެ ދަޢުވަތު ފައްޓަވައި ޝިރުކު މަނާކުރެއްވި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ ( 3 )

1 ނޮވެމްބަރ 2014 އާއި ގުޅޭ…… الشرك بالله الله سبحانه وتعالى އަށް ޝަރީކުކުރުން   الله سبحانه وتعالى އަށް ޝަރީކުކުރުމުގެ ފާފަ އެއީ އެންމެ ބޮޑުފާފަ، އެއީ އެންމެ ނުބައި ފާފަ، އެފާފައަށް ވުރެ ބޮޑުފާފައެއްނުވޭ، އެޔާ އަޅުވާކިޔޭވަރުގެ ފާފައެއްވެސް ނުވޭ، އެހެންވީމާ ﷲ ގެ ރަސޫލާއިންފެށިގެން ޞަޙާބީން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ފަނާރު ކެންސަލް ވެއްޖެ

  ޢާންމުކޮށް ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9 ޖަހާއިރު ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އިން ގެނެސްދޭ އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމް “ފަނާރު” މިރޭ ވަނީ ކެންސަލްވެފައެވެ. ފަނާރުގެ ފަރާތުން މަރިޔަމް ޖަލީލް ( އެމ ޖޭ ) ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިރޭ ފަނާރުގެ ބައިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމަށް އާދެވެން ނެތިގެން މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމް ކެންސަލް ކުރަންޖެހުނީއެވެ. ” އެހެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ބުރޮންޗްސްކޯޕީ ގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ދޭންފަށައިފި.

އިންދްރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުރޮންޗްސްކޯޕީ ގެ ީދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިފިއެވެ. އައި ޖީ އެމް އެޗުން ޑރ. މޫސާ ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ކުރިން މި ޚިދުމަތް ދެމުން އައީ ހަމައެކަނި އިމެޖެންސީކޭސްތަކުގައި ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު މިވަނީ  މިޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ދޭންފަށާފައެވެ. ބުރޮންޗްސްކޯޕީއަކީ ފުޕާމޭގެ ޖެހިފަހުރި ބައްޔެ ނުވަތަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު ( 3 )

1 ނޮވެމްބަރ 2014 އާގުޅޭ.. ކުރީގެ ލިޔުން ކިޔުއްވުމަށް.. މި ސޫރަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ މުއިމިނުންނަށް މަތިވެރި އަޚްލާގެއް ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ހުންނަވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ ރައުޔެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ހޯދުމެއް ނެތި ކަންކަން ނުނިންމުމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު ( 2 )

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް .   31 އޮކްޓޯބަރ 2014 އާގުޅޭ.. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾) މި އާޔަތުގައި މުޚާޠަބު ކުރައްވާފައި މިވަނީ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) “އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

قرآن ތަފްސީރު ( 1 )

ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް .   سورة الحجرات (ޙުޖުރާތު ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު ) މިއީ މަދަނީ ސޫރަތެކެވެ. މައްކީ ސޫރަތަކީ: ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މަދީނާ އަށް ހިޖްރަ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ބާވާލެއްވުނު ސޫރަތް ތަކަށެވެ. މައްކީ ސޫރަތްތަކުގެ ޚާއްޞިއްޔަތުތައް: މުޝްރިކުން އެކަމަކަށް އިންކާރު ކުރާ ތަވްޙީދުލް އުލޫހިއްޔާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

އެންމެ ބޮޑު ހަތް ފާފަ ( 1 )

  މިއީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  6 ނޮވެންބަރ 2006 ގައި ސޯސަލް ސެންޓަރގެ ސެމިނާރޫމްގައި ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް ދެއްވާފައިވާ ދަރުސް އިން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މައުޟޫއަކީ إجتناب السبع الموبقات  “ގެއްލިހަލާކު ކުރަނިވި ހަތް ފާފައިން ދުރުހެލިވެ ހުންނާށެވެ.” الحمد لله ربّ العلمين والعاقبة للمتّقين ولا عدوان إلا...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »

ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސް އޮތްތަން ބަދަލު ވެއްޖެ

جمعية السلف ގެ ދަޢުވަތަކަށް މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް މިރޭ ދެއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުވަނީ މިރޭގެ ޢިޝާނަމާދަށްފަހު މުޙައްމަދު ޞުލްޠާން މުޙާއްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢްޒަމުގައި  އިސްލާމީ މަރުގަޒުގައެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް »
އެންމެ މައްޗަށް ދިއުމަށް